เทศการของดีเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์00000
       เมื่อวันที่    31    มีนาคม  –  9    เมษายน  2550    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดงานเทศการของดีเมืองประจวบฯ     โดยนายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และประชาสัมพันธ์ของดีประจำท้องถิ่น ภายในงานมีการประกวดสุนัข และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  ออกนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ภายในงานด้วย ซึ่งมีเกษตรกรและผู้มาเที่ยวภายในงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก