องค์ประกอบของหัวมันสำปะหลังสด

                  มันสำปะหลังเป็นพืชที่เก็บสะสมอาหารไว้ที่รากในรูปของแป้งความสามารถในการสร้างและสะสมแป้งที่รากจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์อายุการเก็บเกี่ยว ปริมาณน้ำฝน โดยทั่วไปหัวมันสำปะหลังที่มีอายุ 12 เดือนที่ได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอและไม่มีฝนตกชุกขณะเก็บเกี่ยว จะมีส่วนประกอบดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบหลักในหัวมันสำปะหลัง

ส่วนประกอบ
ปริมาณ(%)
     น้ำ
60.21-75.32
     เปลือก
4.08-14.08
     เนื้อ(แป้ง)
25.87-41.88
     ไซยาไนด์(ppm)
2.85-39.27

ที่มา : กล้าณรงค์ และคณะ (2542)

                   จากองค์ประกอบของหัวมันสด พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่นอกจากน้ำแล้วก็คือ แป้ง ดังนั้น มันสำปะหลังจึงเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานกับสัตว์ได้ดี อย่างไรก็ตามในหัวมันสดจะมีไซยาไนด์(กรดไซยานิคอิสระ) ในปริมาณแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 2.85 มิลลิกรัม ถึง 39.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของหัวมันสด ซึ่งกรดไซยานิคนี้เป็นอันตรายต่อสัตว์ แต่จะถูกทำลายเมื่อถูกความร้อน เช่น การตากแดด เผา ต้ม หรือความร้อนจากการอัดเม็ด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์มันเส้นหรือมันอัดเม็ดซึ่งผ่านการตากแดดและอัดเม็ดจึงปลอดภัยจากพิษของกรดไซยานิคเมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์