รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2538

วัชรินทร์ บุญภักดี วิทยา สุมามาลย์ ทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา อิทธิพลของอาหารที่ใช้กรอกต่อการผลิตตับของเป็ดเทศ     (PDF; 422 )

วิทยา สุมามาลย์ ฉายแสง ไผ่แก้ว วัชรินทร์ บุญภักดี
ผลของระดับโปรตีนในอาหารสำหรับเป็ดเทศที่ช่วงอายุต่างๆ      
(PDF; 530 )

ปรัชญา ปรัชญลักษณ์ นพวรรณ ชมชัย
การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง-เซี่ยงไฮ้แบบพื้นบ้าน     
(PDF; 321 )

พิมพาพร พลเสน รำไพร ใจเที่ยง ทับทิม ภูผาสุข
การศึกษาคุณภาพยอดอ้อยหมักยูเรีย      
(PDF; 273 )

เกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์ วิรัช สุขสราญ อิทธิพล เผ่าไพศาล
อิทธิพลของชนิดและอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่มีต่อถั่วเวอราโนสไตโลปลูกในสวนป่ายูคาลิปตัส      
(PDF; 674)

ชิต ยุทธวรวิทย์ อิทธิพล เผ่าไพศาล วิรัช สุขสราญ เฉลียว ศรีชู
การศึกษาผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของถั่วสกุลเซนโตรซีมา (Centrosema spp.) ที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห      
(PDF; 290 )

ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ อิทธิพล เผ่าไพศาล เฉลียว ศรีชู
ผลของการเร่งความงอกของเมล็ดถั่วแกรมสไตโลด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างๆกัน     
(PDF; 302 )

กานดา นาคมณี ทิพา บุณยะวิโรจ วีระพล พูลพิพัฒน์ จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ฉายแสง ไผ่แก้ว
ลักษณะการเจริญเติบโตและความสามารถในการปรับตัวของถั่วไมยรา 6 สายพันธุ์ในสภาพแวดล้อมจังหวัดชัยนาท        
(PDF; 379 )

อิทธิพล เผ่าไพศาล ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ วิรัช สุขสราญ เฉลียว ศรีชู
ผลผลิตของหญ้าซิกแนลเลื้อยที่ปลูกร่วมกับถั่วเซนโตรซีมาในอัตราส่วนต่างๆ กันในเขตทุ่งกุลาร้องไห้        
(PDF; 382 )

ศศิธร ถิ่นนคร ฉายแสง ไผ่แก้ว ศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง
ระยะปลูกและความถี่ของการตัดที่มีต่อผลผลิตของทุ่งหญ้าผสม ระหว่างหญ้า
กินนีสีม่วงกับถั่วเวอราโนสไตโล      (PDF; 655)

อิทธิพล เผ่าไพศาล เกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์ ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ เฉลียว ศรีชู
ผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าสกุล Brachiaria spp. 6 ชนิด         
(PDF; 231 )

วิรัช สุขสราญ มนัส อภินาคพงศ์ จีรพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ วิเชียร สุเสนา
ผลตอบสนองของหญ้ากินนีสีม่วงต่อระยะตัดและระยะการให้น้ำโดยระบบชลประทานฤดูแล้ง      
(PDF; 475 )

ชิต ยุทธวรวิทย์ จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม พูลศรี ศุกระรุจิ
ความถี่ของการตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อ ผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วง       (PDF; 418 )

ศศิธร ถิ่นนคร ฉายแสง ไผ่แก้ว ศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง
ระยะเวลาของการตัดครั้งแรกและระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมี ของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดปากช่อง     
(PDF; 813 )

ฉายแสง ไผ่แก้ว พิมพาพร พลเสน วีระศักดิ์ จิโนแสง
ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงที่ผลิตโดยเกษตรกร     
(PDF; 364 )

ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ วีระศักดิ์ จิโนแสง สถิตย์ มั่งมีชัย
ผลของอัตราปุ๋ย 15-15-15 ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากรีนแพนิคในดินชุดเรณู      
(PDF; 329)

เกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์ ศศิธร ถิ่นนคร ศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง
อิทธิพลของการตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าโร๊ด      
(PDF; 485 )

กานดา นาคมณี จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ทิพา บุณยะวิโรจ วีระพล พูนพิพัฒน์ อิทธิพลของการตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธุ์ภายใต้ระบบชลประทาน         (PDF; 359 )

กานดา นาคมณี แสงอรุณ สมุทรักษ์ จำรัส ภักดี จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
การสำรวจผลผลิตพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยนาท      
(PDF; 415 )

มาลินี สุทธิรัตน์ ทิพา บุณยะวิโรจ แสงอรุณ สมุทรักษ์ กานดา นาคมณี
ผลของความถี่และความสูงของการตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของแคฝรั่ง      
(PDF; 240)

โอภาส รอดชมภู ศุภชัย อุดชาชน วิเชียร สุเสนา
อิทธิพลของฮอร์โมน NAA
และอายุต้นกล้าที่มีต่ออัตราการอยู่รอดของทองหลางที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งเพาะชำ       (PDF; 428 )

วารุณี พานิชผล ชิต ยุทธวรวิทย์ สมพล ไวปัญญา
คุณค่าทางโภชนะของหญ้าแฝกหมักที่เติมสารชนิดต่างๆ      
(PDF; 905 )

วารุณี พานิชผล จันทกานต์ อรณนันท์ สุภาพร มนต์ชัยกุล
คุณภาพของฟางข้าวที่หมักด้วยน้ำกากผงชูรส       
(PDF; 613 )

พิมพาพร พลเสน ฉายแสง ไผ่แก้ว รำไพร ใจเที่ยง
ผลของการอบแห้งที่มีต่อการย่อยสลายของวัตถุแห้งและโปรตีน ของถั่วอาหารสัตวยืนต้นเขตร้อนบางชนิดในกระเพาะรูเมน  
(PDF; 587 )