รายชื่อผลงานวิจัยอาหารโคนม

 

ชื่อเรื่อง

ปีที่พิมพ์

การทดลองใช้ฟางข้าวซึ่งได้รับการปรุงแต่งคุณภาพแล้วเป็นอาหารหยาบหลักสำหรับเลี้ยงโคนมรุ่น   (PDF;623)   (PDF;691)

 2526

Production responses of lactating cows fed urea-treated rice straw compared to untreated rice straw supplemented with leucaena leaves.   (PDF;509)   (PDF;155)

 2528

การศึกษาคุณภาพและปริมาณน้ำนมเมื่อใช้อ้อยเป็นอาหารหยาบในฤดูแล้ง    (PDF;865)  (PDF;866)

 2529

การใช้ถั่วฮามาต้าแห้งแทนหญ้าสดสำหรับโคนม   (PDF;452)

 2530

การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารหลักในโคกำลังรีดนม    (PDF;434)

 2534

ผลผลิตและคุณภาพของน้ำนมโคที่เลี้ยงด้วยเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมักในช่วงฤดูแล้งSS    (PDF;353)   (PDF;630)    (PDF;598)   (PDF;515)   (PDF;936)

 2534

การใช้เมล็ดฝ้ายเป็นอาหารสัตว์ 2. ผลการใช้เมล็ดฝ้ายเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนมที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนม   (PDF;127)

 2535

ผลการใช้เมล็ดผ้ายทดแทนอาหารข้นสำหรับโคกำลังรีดนม   (PDF;379)

 2536

ผลของรูปแบบการใช้อาหารข้นของแม่โคและหญ้าแห้งที่มีต่อลูกโคก่อนหย่านม   (PDF;325)

 2536

ความเป็นไปได้ในการใช้กากมะเขือเทศเป็นอาหารสัตว์ (4) การใช้กากมะเขือเทศเป็นอาหารหยาบหลักเลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง  (PDF;468)

 2537

การใช้ประโยชน์ต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักเป็นอาหารสัตว์ 2) สำหรับโครีดนม   (PDF;311)

 2539

การทดสอบและสาธิตการใช้หญ้ารูซี่หมักสำหรับโครีดนมในช่วงฤดูแล้ง    (PDF;407)

 2539

การใช้วัสดุผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นอาหารโครีดนมในฤดูแล้ง    (PDF;481)

 2539

การใช้ต้นและเปลือกฝักถั่วเหลืองแห้งเป็นอาหารเสริมโครีดนมในฤดูแล้ง    (PDF;397)

 2539

ผลของการใช้อาหารข้นต่างชนิดต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค    (PDF;383)

 2539

ผลการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งเสริมโครีดนมในฤดูแล้ง   (PDF;422)

 2539

การใช้ต้นข้าวโพดฝักอ่อนร่วมกับหญ้ามอริชัสต่อการผลิตน้ำนมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย    (PDF;301)

 2539

ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารสำหรับลูกโคที่หย่านมก่อนกำหนด    (PDF;565)

 2540

ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมจากแม่โคที่เลี้ยงด้วยหญ้าผสมถั่วในช่วงฤดูแล้ง  (PDF;1035)   (PDF;624)

 2540

การใช้ซังข้าวโพดหวานเป็นอาหารหยาบสำหรับโครีดนมในช่วงแล้ง   (PDF;127)

 2541

ผลตอบแทนจากกระบวนการให้อาหารที่แตกต่างกันในการขุนลูกโคนมเพศผู้   (PDF;162)

 2541

การใช้จุกสับปะรดเสริมอาหารหยาบสำหรับโครีดนมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย    (PDF;123)

 2542

การใช้ต้นและใบสับปะรดเสริมหญ้าสดในอาหารโครีดนม   (PDF;159)

 2542

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารสำหรับโครีดนม   (PDF;119)

 2543

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นอาหารเสริมสำหรับโครีดนม    (PDF;111)

 2543

ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นสำหรับโคนม (1) ในสภาพการให้อาหารหยาบคุณภาพดี   (PDF;119)

 2543

ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นสำหรับโครีดนม (2) ในสภาพการให้อาหารหยาบคุณภาพต่ำ    (PDF;137)

 2543
ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมของโคนมที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเสร็จ   (PDF;141)
 2544
การใช้ถั่วไมยราเป็นอาหารโคนม (2) การใช้ถั่วไมยราเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารโคนม   (PDF;126)
 2544
ผลของไขมันเคลือบต่อผลผลิตน้ำนมโคระยะ 3 สัปดาห์แรกของการให้นม    (PDF;156)
 2544
การใช้อาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกสัปปะรดเป็นส่วนประกอบสำหรับโครีดนม    (PDF;127)
 2544
การใช้ใบสัปปะรดในอาหารผสมเสร็จสำหรับโครีดนม   (PDF;138)
 2544
การใช้ถั่วไมยราเป็นอาหารโคนม(1)การใช้ต้นถั่วไมยราแห้งทดแทนอาหารข้นสำหรับโคนม   (PDF;136)
 2545
การใช้ถั่วท่าพระสไตโลในอาหารข้นสำหรับโครีดนม   (PDF;131)
2546
ผลของปริมาณอาหารที่กินและระดับโปรตีนในอาหารต่อค่าความสมดุลของพลังงานไนโตรเจนและน้ำในขบวนการเมตาโบลิซึมของโคนมสาวรุ่น  (PDF;169)
2546
ผลการใช้ถั่วคาวาลเคดแห้งในอาหารผสมเสร็จสำหรับเลี้ยงแม่โครีดนม (PDF;175)
2547
การใช้ถั่วท่าพระสไตโลแห้งเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนม (PDF;150)
2547
การใช้ยอดและใบมันสำปะหลังแห้งในอาหารผสมเสร็จสำหรับโครีดนม (PDF;139)
2547
การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้ในสภาพขังคอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (PDF;184)
2547
การทดสอบการเสริม Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB)  
แก่โครีดนมในฟาร์มเกษตรกร*   (PDF;123)
2547
การใช้หญ้าแพงโกล่าแห้งเลี้ยงโคนมในฟาร์มเกษตรกรจังหวัดชัยนาท *   (PDF;121)
2547
การจัดการอาหารโคนมเพศเมียระยะหลังคลอดถึงตั้งท้อง (PDF;64)
2547
บทบาทการจัดการด้านอาหารโคนมของสตรีในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  (PDF: 245 )
2548
การทดสอบความน่ากินของพืชอาหารสัตว์แห้งคุณภาพดีชนิดต่างๆในลูกโคนม   (PDF ; 143)
2549
การใช้ต้นถั่วมะแฮะแห้งเป็นอาหารหยาบหลักเลี้ยงแม่โครีดนม    (PDF ; 148)
2549
การใช้อาหารโปรตีนจากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นลูกโคนมเพศผู้ (PDF :180)
2550
การใช้อาหารพลังงานชนิดต่าง ๆ ในสูตรอาหารข้นลูกโคนมเพศผู้ (PDF :141)
2550
การศึกษาเปรียบเทียบน้ำหนักเริ่มต้นและน้ำหนักสิ้นสุดการขุนที่ต่างกันของโคนมเพศผู้ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซาก (PDF :156)
2550
การทดสอบการใช้หญ้าเนเปียร์หมักเลี้ยงแม่โครีดนมในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย
(PDF :176)
2550