โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร Online

       โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร Online  ใช้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับบริการด้านอาหารสัตว์จากเจ้าหน้าที่ เช่น เมล็ดพันธุ์ เสบียงสัตว์ หน่อพันธุ์ คำแนะนำ เป็นต้น และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ เช่น นาหญ้า ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย และผลิตหน่อพันธุ์จำหน่าย เป็นต้น สามารถสรุปรายงาน (Report) ได้ดังนี้

1. ชื่อสมาชิกแยกตามประเภท กลุ่ม และชนิดพันธุ์

2. สรุปจำนวนกลุ่มผู้ผลิต (เมล็ดพันธุ์   เสบียงสัตว์  หน่อพันธุ์)

3. สรุปจำนวนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ของผู้รับบริการด้านอาหารสัตว์

4. สรุปจำนวนผู้รับบริการด้านอาหารสัตว์

5. สรุปผลการรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกร

6. ประกาศน้ำหนักเมล็ดพันธุ์สุทธิของเกษตรกร

7. สรุปรายชื่อผู้จองซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

8. รายงานผลผลิตสะสมรายจังหวัด

 

การเข้าใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร online

1.เจ้าหน้าที่เข้าลิงค์  https://req1.dld.go.th/aff/   โดยการ login ตาม Username และ password  ที่กองอาหารสัตว์ได้กำหนดให้แล้ว

2. ระดับสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร Online จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

    2.1 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (กองอาหารสัตว์)

    2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดห้องปฏิบัติการ

    2.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์

3. สำหรับเจ้าหน้าที่ี่ที่ลืม Username และ Password หรือต้องการสอบถามการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ nutrition5@dld.go.th(คุณศลญา คอนสลัด)