ชนิดพันธุ์   เนเปียร์ พ.ศ.2556

...ขณะนี้กองอาหารสัตว์ได้สั่งการให้ศูนย์ฯ/สถานีทั้ง 29 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการปลูกหญ้าพันธุ์

"เนเปียร์ปากช่อง 1" แห่งละ 25 ไร่ เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์แจกเกษตรกรทั่วไปเชิญรับบริการได

 

 

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ฯ/สถานีฯ