ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจเยี่ยมการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์   (03/12/2555)
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ (25/09/2555)
   
ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม
ประกาศ ครั้งที่ 2/2556 เรื่อง แจ้งให้สมาชิกทราบ ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม (01/02/2556)

อ่านประกาศย้อนหลัง....=>2555

รับสมัครสมาชิกใหม่
ประกาศ ครั้งที่  1/2556  เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ (29/01/2556)

 อ่านประกาศย้อนหลัง.... /=>2555 /=>2554 /=>2553 / =>2552 / =>2551

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่           คลิกดูที่นี่
   
การขอรับเงินค่าสงเคราะห์ศพ          คลิกดูที่นี่
   
วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ศพ          คลิกดูที่นี่
   
ระเบียบ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์  (06/03/2554) 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบฟอร์มการฌาปนกิจสงเคราะห์
ใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบคำร้องขอรับเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.4)
ใบมอบฉันทะรับเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.ส 5)
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ
หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ จากเงินบำนาญรายเดือน(ลูกจ้าง)
หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินบำนาญ
หนังสือมอบฉันทะ 
ติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์       คลิกดูที่นี่