๐บุรีรัมย์
PREFIX NAME APOST LEVEL SUBSECTION ข้อมูล ณ วันที่
นาย พจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัด สูง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 5/8/2556
นางสาว ศุภักศร ผลทำมา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/8/2556
นาง ธัณยรัศม์ นักปราชญ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/8/2556
นาย ทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย หัวหน้ากลุ่ม อาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย อดิศร แดนแก้วมูล สัตวแพทย์ ชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย บัญชา ชัยมัง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย อดิศร ชาติสุภาพ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย สุริยะ กาวงษ์กลาง นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย รังสรรค์ วรวงษ์ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย เลอเกียรติ นิยมทอง นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย โยธิน เกตุคัมธิวัตร์ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย นิรุจน์ พันธ์ศรี นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นางสาว พิสมัย พงษ์วัน นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย ศุภฤกษ์ เรืองไพศาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย วิเชียร ผิวคำ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 5/8/2556
นาย ชูชาติ สำเร็จ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 5/8/2556
นาย ฐาปนพงศ์ มณฑาทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคูเมือง 5/8/2556
นาย สำเร็จ ประกอบผล สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคูเมือง 5/8/2556
นาย เกรียงไกร ใจกล้า เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคูเมือง 5/8/2556
นาย คมสัน สมัครการ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสัง 5/8/2556
นาย ธีรยุทธ ภูพิพัฒน์ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสัง 5/8/2556
นาย ทองหล่อ สีหะตา เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสัง 5/8/2556
นาย อัมพล พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรอง 5/8/2556
นาย ณรงค์ชัย ยลอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรอง 5/8/2556
นาย ธวัชชัย จันทร์โฮง ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ 5/8/2556
นาย ไทยทนุ วรรณสุข สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ 5/8/2556
นาย ประยุทธ ไขมีเพชร ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทราย 5/8/2556
นางสาว จันทนา หมั่นประโคน เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทราย 5/8/2556
นาย ธีรยุทธ์ จัตุกูล เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทราย 5/8/2556
นาย ประวิทย์ ตั้งตระกูลวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย 5/8/2556
นาย เชษฐ์ เอ็มประโคน สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย 5/8/2556
นาย พิน สิงห์จันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย 5/8/2556
นาย เสถียร ทบแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด 5/8/2556
นาย สุภชัย รุ่งโรจน์วิทยกุล สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด 5/8/2556
นาย ธีรเดช ภูผานี ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง 5/8/2556
นาย สนั่นเมือง มูลมา เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง 5/8/2556
นาย บุญกว้าง คำทาสี ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ 5/8/2556
นาย สุธี เสตะพยัคฆ์ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ 5/8/2556
นาย บรรณา ไชยรัมย์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสตึก 5/8/2556
นาย บุญตรี ยุบรัมย์ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสตึก 5/8/2556
นาย สันติ์ ส่างคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสตึก 5/8/2556
นาย กิตติ ขนชัยภูมิ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะคำ 5/8/2556
นาย สวัสดิ์ บุตรพรม สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะคำ 5/8/2556
นาย สุพจน์ ปานทอง ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาโพธิ์ 5/8/2556
นาย ไกรร์ชิษฐ์ อรรถวิลัย ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ 5/8/2556
นาย ถิรนันท์ ฉีดสูงเนิน สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ 5/8/2556
นาย บุญเลิศ นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพลับพลาชัย 5/8/2556
นาย ชัชวาล หินซุย ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยราช 5/8/2556
นาย สมศักดิ์ กองผุย ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสุวรรณ 5/8/2556
นาย วิทยา ละครจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสุวรรณ 5/8/2556
นาย ชนพัฒน์ เกตุแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ 5/8/2556
นาย ธรรมศักดิ์ พรวศินสรรค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ 5/8/2556
นาย ศรัณวัชร์ บุญเกิด ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 5/8/2556
นาย จำลอง จันมา ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนดินแดง 5/8/2556
นาย สุพจน์ อิ่มวิเศษ ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่าน 5/8/2556
นาย สมภพ สมเจริญ ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแคนดง 5/8/2556
นาย พินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5/8/2556
นาย นิคม ชินศิริวัฒนา สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5/8/2556