๐ชลบุรี
PREFIX NAME APOST LEVEL SUBSECTION ข้อมูล ณ วันที่
นาย นิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัด สูง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 5/8/2556
นางสาว บุษกร กาญจนพิษณุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/8/2556
นาย ชัยยุทธ แย้มโพธิ์ หัวหน้ากลุ่ม อาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย ชยพล สาระสมบัติ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย ธรรศรัฐ เทียนคำ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย เชษฐากฤช ดาราพงศ์ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย สุเมธ จันทร์เพ็ญ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย สุรเชษฐ์ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย นรภัทร อ่อนคลาย นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย ศรายุทธ ธานีวัฒน์ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย บุญยะราช เจริญศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี 5/8/2556
นาย ศุภกร สุคนธา สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี 5/8/2556
นาย เฉลิมชัย แซ่โง้ว ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านบึง 5/8/2556
นาย ธวัชชัย ปรือปรัง เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านบึง 5/8/2556
นาย ธานี กองอ่อน ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองใหญ่ 5/8/2556
นาย สามารถ บุตรสะสม ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง 5/8/2556
นาง ดวงกมล เปรมอำพล เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง 5/8/2556
นาย ชัยวัฒน์ สุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานทอง 5/8/2556
นาย ไมตรี จุปะนะเต สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานทอง 5/8/2556
นาย อุดม ตาเขียววงศ์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม 5/8/2556
นางสาว อรปวีณ์ สการะเศรณี นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม 5/8/2556
นาย พินิจ สังขรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม 5/8/2556
นาย พจน์ สิชฌนุกฤษฎ์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา 5/8/2556
นาย ชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ 5/8/2556
นาย อดิศักดิ์ โพธิ์นิ่มแดง ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อทอง 5/8/2556
นางสาว ธัญญ์พิชชา ศิริโชติวรกานน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อทอง 5/8/2556
นาย อัศวิน ศรีถาการ ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะจันทร์ 5/8/2556