๐เชียงใหม่
PREFIX NAME APOST LEVEL SUBSECTION ข้อมูล ณ วันที่
นาย วีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัด สูง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 5/8/2556
นาง สุนันท์ ใจลังกา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/8/2556
นาง เตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/8/2556
นาง ระเบียบ ใส่แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/8/2556
นาย อนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่ม อาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย ธม อินยา สัตวแพทย์ ชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย สมโภช เขื่อนชัยวงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย สมพร พรวิเศษศิริกุล นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย มงคล ศรีจันทร์ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 5/8/2556
นาย สุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย วีระพงษ์ พลสยม นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย อนุชาติ คำมา นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย ผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ สัตวแพทย์ อาวุโส กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาง พิศมัย ไชยโย เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 5/8/2556
นาย ทรงศักดิ์ ศรีอำพร ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5/8/2556
นางสาว มนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5/8/2556
นาย สุทิน มูลทรัพย์ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5/8/2556
นาย เดชา หารตันกูล ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมทอง 5/8/2556
นาย เจษฎา องอาจ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม 5/8/2556
นาย สฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกัลยาณิวัฒนา 5/8/2556
นาย พิพัฒน์พงศ์ พุธปันติ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม 5/8/2556
นาย จิรพงษ์ แซ่ตั้ง ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว 5/8/2556
นาย กรภัทร์ สุวรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว 5/8/2556
นาย ดวงจันทร์ ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด 5/8/2556
นาย โกสินทร์ อินจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง 5/8/2556
นาย สุดเขตต์ เชิญธงไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง 5/8/2556
นาง หัตถญาพร เอี่ยมในเมือง สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง 5/8/2556
นาย เรืองศักดิ์ ศรียาบ ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม 5/8/2556
นาย ชัฐ สัทธรรมนุวงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม 5/8/2556
นาย ศักดิ์ชาย บุณยราศรัย ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิง 5/8/2556
นาย อนุชา โนรา สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิง 5/8/2556
นาย กิตติศักดิ์ มะรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง 5/8/2556
นาย พงศธร อยู่จำรัส ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อาย 5/8/2556
นาย ชิงชัย จินะพรม สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อาย 5/8/2556
นาย อุทัย ชัยชนะทอง ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว 5/8/2556
นาย สมชาย ประเสริฐชีวะ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว 5/8/2556
นาย รัตเขตต์ ฝ่ายริพล ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง 5/8/2556
นาง นิตยา แสงคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง 5/8/2556
นาย สุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง 5/8/2556
นาง พัชรีย์ รามณี เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง 5/8/2556
นาย มงคล สิทธิรักษ์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย 5/8/2556
นาย นรินทร์ นวีภาพ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย 5/8/2556
นาง ภัสราวรรณ โคตะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย 5/8/2556
นาย อดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง 5/8/2556
นาย กลยุทธ เสมอใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง 5/8/2556
นาย ประนม อัฏฐ์ประดิษฐ์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฮอด 5/8/2556
นาย จำรัส มะโนลิ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฮอด 5/8/2556
นาย อุดม แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 5/8/2556
นาย วิรัช เสริฐศรี ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภออมก๋อย 5/8/2556
นาย อภินันท์ ขาวสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภออมก๋อย 5/8/2556
นาย บุญชู ช่างปัด ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี 5/8/2556
นาย สมคิด บุญชัย ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ 5/8/2556
นาย พิทัศน์ วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ 5/8/2556
นาย เปรมวุธ สินานนท์ ปศุสัตว์อำเภอ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วาง 5/8/2556
นาย สมยศ อินต๊ะแก้ว สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วาง 5/8/2556
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ออน 5/8/2556
นาย พันธศักย พุทธชาติ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ออน 5/8/2556
นาย ชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ 5/8/2556