ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
1.เรื่อง กากำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
     เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
2.เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2554
3.เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
4.เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
5.สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
6.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
7.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

8.เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ 2552 (23/09/2552)

9.เรื่อง หลักเกณฑ์,เงือนไขการสรรหา และแบบสัญญาจ้าง 2552 (23/09/2552) 

 

ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  (14/11/2554)   -  ใบสมัครพนักงานราชการ

ประกาศกรมปศุสัตว์

1.เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ (22/07/2554)

2.เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
3.เรื่อง การกำหนดวันปฏิบัติราชการ

4.เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2554)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
รายการสมรรถนะสำหรับพนักงานราชการประเภททั่วไป

คำสั่งกรมปศุสัตว์
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 280/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการกลาง (08/05/2555)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 183/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือแจ้งเวียน (หนังสือกรมปศุสัตว์)
ขอให้ส่งแบบรายงานจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (05/11/2555)

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปรับ 21/02/2556)

   กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  

ข้อหารือเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป  (19/07/2555)
ขอแจ้งเวียนเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ   (18/05/2555)
ซักซ้อมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  (23/04/2555)
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์
 
แบบรายงานการจ้างพนักงานราชการทั่วไป  
หนังสือแจ้งเวียน (สำนักงาน ก.พ.)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (01/08/51)

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (20/11/2552)

เรื่องอื่น ๆ
ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ (09/10/2555)

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (ประกาศสำนักนายกฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

หนังสือลาออก (29/05/52)

108 คำถาม  (29/05/52)

การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พนักงานราชการ
รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2554

การเบิกจ่ายเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ  (16/11/2553)

 

หน้าที่ |  1 | 2 | 3 |