ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 กลุ่มที่ 1

นาย  ชัยวัธน์ วิทูระกูล
หมายเลขประจำตัวประชาชน  
เกิดวันที่ 3    เดือน         มกราคม          พ.ศ.    2497 
วุฒิการศึกษาสูงสุด สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มรับราชการครั้งแรก เ มื่อวันที่  1   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  2524
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) 
โทร.    054-830-175      E-mail  vrd_np@dld.go.th
อุดมคติในการทำงาน ทำทันที  ทำให้ดีที่สุด 
 

นางสาว  อรพรรณ อาจคำภา 
หมายเลขประจำตัวประชาชน   
เกิดวันที่ 20    เดือน         มกราคม        พ.ศ.   2523
วุฒิการศึกษาสูงสุด สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่   16   เดือน    มีนาคม   พ.ศ.   2549
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
โทร.    075-770-008-9   E-mail  arjkumpa@hotmail.com  
อุดมคติในการทำงาน ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 
 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 กลุ่มที่ 3

นาย  เกษม จันทร์กระจ่าง
หมายเลขประจำตัวประชาชน  
เกิดวันที่ 5    เดือน   ธันวาคม          พ.ศ.   2504   
วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ.3
จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา  
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่  1   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.  2530
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1
สถานที่ทำงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
โทร.     081-0787570    E-mail  kasem075@hotmail.com
อุดมคติในการทำงาน คิดดี ทำดี
 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 (ส่วนภูมิภาค)  

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน  ประจำปี 2554  

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553