ประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการครบเกษียณอายุปี 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (26/02/2556)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 157/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (19/02/2556)
ฏ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  (18/02/2556)

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
(13/02/2556)

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 (13/02/2556)
ขอเปลี่ยนแปลงวันตรวจสุขภาพประจำปี 2556

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

  หรือ ทางเว็บไซต์ www.dld.go.th/person

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ (11/02/2556)
เสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ. 2555 (07/02/2556)
การให้กู้ยืม "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ"  (06/02/2556)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (05/02/2556)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (30/01/2556)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
(29/01/2556)
คำสั่งย้ายข้าราชการ นายนิเทศ เลิศลิมชลาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์))สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ นายพศวีร์ สมใจ ให้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (23/01/2556)
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมปศุสัตว์ (23/01/2556)
การสำรวจข้อมูลปริมาณงานของฝ่ายบริหารทั่วไป (23/01/2556)
  -  แบบสำรวจข้อมูลปริมาณงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการกำหนดตำแหน่งนายสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (16/01/2556)
       - แบบฟอร์ม                          
       - ตัวอย่าง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์(21/01/2556)
ขอให้เร่งรัดรับรองรับรองสิทธิการปฏิบัติราชการ   (18/01/2556)
การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบ 1/2556
  -  แบบรายงาน 
  (17/01/2556)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
(14/01/2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (11/01/2556)
*ยื่นเอกสารวันที่ 23 ม.ค. 56 ณ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ปฏิบัติงานด้านวินัย) (11/01/2556)
ขอเชิญส่งองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของหน่วยงานเพื่อร่วมจัดงาน KM Forum ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติปี 2556   (11/01/2556)
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น และโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด
ประจำปี พ.ศ. 25
55
(09/01/2556)
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 1/2556   (09/01/2556)
  -  รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่1/2556
  -  แบบฟอร์มการรายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 1 , 2.1 , 2.2
  -  เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
     ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2556
ส่งเอกสาร เตรียมการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (09/01/2556)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขั้น ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 1/2556
(08/01/2556)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการอาวุธปืน (08/01/2556)
ด่วนที่สุด ผลการเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมปศุสัตว์
  -  ประเภทบริหารหรืออำนวยการ
  -  ประเภททั่วไป/วิชาการ
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0602/ว4 ลงวันที่ 3 มกราคม 2556 เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2   (03/01/2556)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2
>> รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552
>> รายชื่อลูกจ้างประจำที่ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552
>> รายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 82 ทุน (02/01/2556)