การจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559  (11/02/2556)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ประจำปี 2556
  (07/02/2556)
การฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น (01/02/2556)
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2556 รุ่นที่ 12 (01/02/2556)
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556  (18/01/2556)
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  (
18/01/2556)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2556 รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 (16/01/2556)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประจำปี 2555 และ 2556 จำนวน 5 ประเภททุน
(07/01/2556)
การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 38 (22/11/2555)
ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมากที่สุด (สำนักงานปศุสัตว์ที่สะดวกส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจังหวัดละ 2 ราย หรือมากกว่า) โดยให้ดำเนินการกรอก  แบบฟอร์มตามที่แนบ ส่ง fax  02-6534927 ให้ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ด้วย เพื่อ กกจ.จะรวบรวมเสนอท่านอธิบดีทราบและอนุมัติต่อไป

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 24  (08/11/2555)
  - 
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม กษ 0602/ว24348 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

  -  รายละเอียดโครงการ
  -  รายชื่อผู้เข้าอบรม
  -  ตารางการอบรม
  -  ใบยืนยันและคำชี้แจง
  -  ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย
  -  กำหนดการพิธีเปิด 26 พ.ย. 55 ที่กรมปศุสัตว์
  -  ตัวอย่างการทำ profile ทำหนังสือรุ่น
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2556 (ส่งเรื่องมาที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 2 พ.ย. 2555) (15/10/2555)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (13/09/2555)
การรายงานแผน ผลการพัฒนาข้าราชการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555
  -  แบบฟอร์มรายงานฝึกอบรม
โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2555 (17/08/2555)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 9 (10/08/2555)
    -  รายละเอียด   -  ใบสมัคร
    -  กำหนดการหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2555
 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  (24/07/2555)
  -  รายละเอียดโครงการ   -  คำชี้แจง (Instructions)
  -  ใบสมัคร   -  อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ขอความอนุเคราะห์ส่งนักวิชาการ หรือบุคลากรของท่านเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร     "นักสัตวบาลศาสตร์" รุ่นที่ 8 (19/07/2555)
ขอความอนุเคราะห์ส่งนักวิชาการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ ครั้งที่ 15  (19/07/2555)
ผลงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตร การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 - 4 (12/07/2555)
ด่วนที่สุด  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม)    (11/07/2555)
ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ(ทุนสำหรับการเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)  (27/06/2555)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ    ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) (13/06/2555)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาในหลักสูตร Public Management (Master in Public Management - MPM) ประจำปี  2556  (12/06/2555)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ  (1/06/2555)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคและการจัดการโรงเรือนระบบ EVAP และอุปกรณ์
(ขยายเวลาถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555)
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (HRD :
e-learning) ของสถาบันเกษตราธิการ ประจำปีงบประมาณ 2555
 (14/05/2555)
   

<<<< อ่านข่าวย้อนหลัง