:: การคำนวณบำเหน็จบำนาญ

วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญและกลุ่มจังหวัดที่มีการประกาศใช้กฏอัยการศึก พ.ศ. 2534

การคำนวณบำเหน็จบำนาญเกษียณอายุก่อนกำหนด

ตัวอย่างการคำนวณบำเหน็จบำนาญ(โดยประมาณการเท่านั้น)

วิธีการตรวจสอบยอดเงิน กบข. ด้วยตนเอง

เกษียณ….คุณได้รับอะไรบ้าง

ตารางเปรียบเทียบระบบบำเหน็จบำนาญกับระบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ

 

   :: แบบฟอร์ม

แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
แบบ 5300            / แบบ 5302             / แบบ 5309             / แบบ 5313

แบบขอรับเงินช่วยเหลือ (เงินก้อน)     /   

แบบฟอร์ม แบบขอรับเงินจากกองทุน (แบบ กบข รง 008/1/2551)

แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ และหรือบำเหน็จตกทอดพิเศษลูกจ้าง (แบบ 5313)

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) กรณีต้องการแก้ไข

ใบมอบฉันทะ

  :: พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 16)

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 18)

พระราชบัญญัตบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 19)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 21)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 22)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 4)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 6)

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551