บุคคลากร
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                  

แบบฟอร์ม

การเงิน   ธุรการ
  ใบสำคัญรับเงิน   แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   แบบใบลาพักผ่อน
  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน   แบบใบลาอุปสมบท
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล   แบบขอย้าย
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน    
       
  แบบฟอร์มอื่นๆ   พัสดุ
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ   บัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา
  ก.ป.ศ.12   ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ
  ก.ป.ศ.1   ใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

Copyright© สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ  เลขที่  439  หมู่1  ต.บึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  38000 
โทร.0-4249-2734    แฟ็กซ์ 0-4249-2735 พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 x 768 pixels