ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556 ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บ.หนองบัวขาว ม.17  ต.ชีลอง และ  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ต.บุ่งคล้า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
            
กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2522  รวมระยะเวลากว่า  33  ปี วัตถุประสงค์ที่สำคัญของธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน  และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
              สำหรับวันนี้  ผู้รับมอบโคเนื้อเป็นเกษตรกร  บ้านชีลอง บ้านกุดเหม่ง บ้านหนองสระ บ้านหนองบัวขาว บ้านหัวหนอง บ้านโป่งเกตุ บ้านท่าขามแป บ้านโสกน้ำขาว ตำบลชีลอง เกษตรกร 50 ราย และบ้านขวาน้อย บ้านบุ่งคล้า บ้านกุดโง้ง  บ้านสัมพันธ์  บ้านหัวนา  บ้านโนนแดง ต.บุ้งคล้า เกษตรกร 50 ราย รวมจำนวน 100  ราย ๆ ละ 1 ตัว  รวมจำนวน  100 ตัว                                                                  

 

ภาพกิจกรรม ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บ.หนองบัวขาว

 

ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

 


กลับหน้าแรก

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ