ประกาศสอบราคา
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน

ปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2552

 

ปีงบประมาณ 2551