ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็น
ประธานมอบของที่ระลึกให้
ข้าราชการเกษียณอายุปี ๒๕๕๔
>>>อ่านต่อ<<<

คลีนิกรักษาสัตว์


ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ข้อมูลบอกสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ และรายชื่อสัตวแพทย์


ตลาดนัดโค-กระบือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายโคกระบือในตลาดค้าสัตว์ของจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมภาพประกอบ


โรคไข้หวัดนก
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก การป้องกัน การเฝ้าระวังโรค มาตรการควบคุม สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ

1. "พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙" ฉบับ Update ล่าสุด
2. โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญๆ โรคสัตว์ทุกประเภท อาการ การวินิจฉัย และการรักษา <<<อ่านต่อ>
3. วิธีการและแบบฟอร์ม การขออนุญาตตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
อ่านและDownloadรู้ทันโรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนติดโรคได้ในสัตว์หลายชนิดส่วนมากสัตว์ที่ไวต่อการรับเชื้อมักจะเป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุน้อย หรือลูกสัตว์ที่ไม่เคยได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่มาก่อน เช่น หนู โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
และสุนัข อาการ การรักษา และการป้องกัน

 


ปางช้าง
รายละเอียดเกี่ยวกับปางช้างในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมภาพน่ารักของช้างในอริยาบทต่างๆ

NEW ทำไมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วสัตว์ยังเป็นโรค อยากรู้คำตอบ CLICK


 พระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๕

พระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๕

นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงาน ลูกจ้างของกรมปศุสัตว์และพ่อค้า ประชาชนมาร่วมทำบุญมากมาย โดยมีนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ รวมทั้ง พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับคณะกฐินฯในครั้งนี้

 พระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๕

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงวัวห้วยน้ำช้าง

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์กับกลุ่มผู้เลี้ยงวัวห้วยน้ำช้าง

ปศุสัตว์อำเภอเชียงของพร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาลออกตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงวัวห้วยน้ำช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ เพื่อรับทราบปัญหาการเลี้ยงจากสมาชิกกลุ่ม แนะนำปรับปรุงระบบการเลี้ยงเพื่อให้สัตว์เลี้ยงสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้ง แนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ฯลฯ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงวัวห้วยน้ำช้าง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยา

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

อบรมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยา
คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย

คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯที่อำเภอเวียงชัย


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเวียงชัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อให้บริการประชาชน โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเกษตรหนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย มีการให้บริการในด้านต่างๆแก่ประชาชนมากมาย ทางด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้ระดมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่สัตวบาล และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ ให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยงทั้งเพศผู้และเพศเมีย รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย แจกยาถ่ายพยาธิ์สัตว์ ยาบำรุง รวมทั้งยาปฏิชีวะนะชนิดซองให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรมาขอรับบริการจำนวนมาก

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย


รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำปีโครงการรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ


เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ ดำเนินโครงการรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ประจำปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ โดยดำเนินกิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดสัตว์ต่างๆ เช่น โรงเรือนและคอกสัตว์ สนามประลองไก่ ฯลฯ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการฯเป็นอย่างดี

รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำปีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่่เพื่อรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอขุนตาล

ปศุสัตว์อำเภอเชียงของ และเจ้าพนักงานสัตวบาลฯ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุมบ้านต้าหลวง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕


 สัตวแพทย์เคลื่อนที่อ.ขุนตาลฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านอำเภอเชียงของ ปี ๒๕๕๕


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในอำเภอเชียงของ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ทักษะและประสบการณ์ให้กับอาสาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ มีอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านตามเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๕๐ นายเยี่่ยมเยียนรร.ตชด.
เยี่ยมเยียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกิ่วกาญจน์ ต.ริมโขง

ปศุสัตว์อำเภอเชียงของพร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาลฯและปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่และสุกร การสุขาภิบาลฯ และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 เยี่่ยมเยียนรร.ตชด.


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและวัคซีนโรคคอบวมให้สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตามพระราชดำริ

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์ มะลัยโย เจ้าพนักงานสัตวบาลฯ ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยปศุสัตว์ตำบลศรีดอนชัย/ห้วยซ้อและอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งเกษตรกรคู่สัญญาที่ยืมโค-กระบือ เพื่อการผลิตของ ธนาคารโค-กระบือฯ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย(โรคคอบวม) ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสัตว์รอบที่ ๑/๒๕๕๕...อ่านต่อ

ฉีดวัคซีนสัตว์ ธคก.

ผ่าตัดช่วยชีวิตแม่หมา
ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือชีวิตแม่หมา

วันนี้หลังเลิกงาน กำลังจะปิดสำนักงานฯ มีเคสฉุกเฉินเข้ามา เป็นแม่หมาพื้นเมืองท้องแก่สีดำที่ลูกตายในท้องซึ่งเจ้าของรักมากๆมาให้รักษา (บ้านเจ้าของอยู่ตำบลบุญเรือง ซึ่งอยู่ติดกับอำเภอขุนตาล ค่อนข้างไกลกับตัวอำเภอเชียงของ) ประเมินจากสภาพแล้วขืนปล่อยไว้หรือให้ไปผ่าตัดที่ตัวจังหวัดคงไม่รอดแน่ๆ ...อ่านต่อ

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านกิ่วกาญจน์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านกิ่วกาญจน์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกิ่วกาญจน์ ต.ริมโขง

ปศุสัตว์อำเภอเชียงของ และเจ้าพนักงานสัตวบาลฯพร้อมด้วยปศุสัตว์ตำบลริมโขง ออกไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยาที่บ้านกิ่วกาญจน์ ต.ริมโขง เพื่อให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และการให้อาหารสัตว์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญคือ การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่เด็กนักเรียน รวมทั้งมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสุกรเพื่อการเรียนรู้อีกด้วย

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านกิ่วกาญจน์

รณรงค์ทำวัคซีนไก่พื้นเมือง ๒๕๕๕
รณรงค์ทำวัคซีนไก่พื้นเมือง ๒๕๕๕

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของโดยปศุสัตว์อำเภอเชียงของ และเจ้าพนักงานสัตวบาลพร้อมด้วยปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านรวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ตำบลสถาน ห้วยซ้อ และตำบลศรีดอนชัย ร่วมกันรณรงค์ทำวัคซีนไก่พื้นเมือง ประจำปี ๒๕๕๕ ตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคไก่พื้นเมืองฯ ของกรมปศุสัตว์

 รณรงค์ทำวัคซีนไก่พื้นเมือง ๒๕๕๕


ขั้นตอนการทำหมันแมวเพศเมียโดยการผ่าตัด

ไปออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ทุกครั้งจะมีกิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ กิจกรรมที่ประชาชนมารับบริการให้ความสนใจมากที่สุดคือ การผ่าตัดทำหมัน โดยเฉพาะการทำหมันสุนัขหรือแมวเพศเมียที่ต้องผ่าเข้าไปในช่องท้อง จะมีคนมามุงดูเป็นจำนวนมาก วันออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอพญาเม็งรายบังเอิญพกกล้องดิจิตอลไปด้วย เห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในการเรียนรู้ จึงถ่ายรูปกระบวนการและขั้นตอนการทำหมันแมวเพศเมียโดยการผ่าตัดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ถ่ายภาพไปร้อยกว่าภาพ แต่คัดมาลงใน webpage ประมาณเกือบแปดสิบภาพ เพื่อให้น้องๆนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา

........More.........

 
เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์


คัมภีร์การเคลื่อนย้ายสัตว์และ
ซากสัตว์


หนังสือการเลี้ยงสัตว์

คู่มือพันธุ์สัตว์


คู่มือการเลี้ยงสัตว์

คู่มือการเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสุนัข

สัตว์เลี้ยง โรคและการป้องกันโรคสัตว์ การ์ตูนความรู้สำหรับเด็กๆ ฯลฯ

 


เวปไซต์ไก่ชน
สำหรับท่านที่ชื่นชอบไก่ชน จะมีทุกเรื่องเกี่ยวกับไก่ชน พันธุ์ไก่ต่างๆ สนใจเข้าไปชมได้ครับ
เวปไซต์ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อีก website ที่น่าเข้าไปชม เข้าไปศึกษา เหมาะสำหรับท่านที่ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์และชาวปศุสัตว์ครับ
khonthai.com
อีก website ที่คนไทยทุกคนควรเข้าไปชม เข้าไปศึกษา มีเกือบทุกอย่างที่เป็นไทยๆ
อ่านข่าวอื่นๆ ....................CLICK

ปศุสัตว์จังหวัด สสอ.5 เชียงใหม่

ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย อำเภอเชียงแสน อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.พาน
อ.ขุนตาล อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เวียงชัย
Website สัตวแพทย์รุ่น 45 / 46 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 57/
about Vet. 49 Chiangmai


เชียงของ108.คอม

สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง

 
>>>สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปันเพื่อน...............................หมอสุทิน มูลทรัพย์
>>>คำคมจากท่าน ว วัชรเมธี............................คุณบรรณรัตน ์ เก่งกสิกิจ
>>>เหยือกเต็มหรือยัง (ข้อคิดสะกิดใจ) ............................หมอสุพล ปานพาน
>>>>>>  ณุคอาน่ได้มยั้  (ข้อคิดสะกิดใจ ) ..............หมอสุทัศน์ บุญสูนย์
>>> หากท่านเหนื่อย ท้อแท้ ขาดกำลังใจ อ่านเรื่องของเจ้าของร้าน "ครึ่งคนครึ่งราคา....คุณสุทัศน์
>>> " เราอาจผิดก็ได ้".......... ผอ..สากล ชื่นกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
>>>ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ "ความสุข" ............................คุณบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ
>>>
ความจริงที่ท่านควรทราบเพื่อสุขภาพที่ดี........... .หมอรัฐพล นาวา

>>> Email กำลังใจจากผู้เยี่ยมชมเวปไซต์ ................ .คุณเฉลิมศรี มูลโพธิ์

>>> แง่คิดดีๆจากท่าน ว.วัชรเมธี........................................................คุณ ณภัทร วิทยา
>>> จะทำอย่างไรดี? เมื่อยางรถระเบิดขณะกำลังขับหรือตกน้ำ.............นสพ.สากล ชื่นกุล
>>> จะทำอย่างไรดี? เมื่อรถหาย/ถูกทุบในห้างหรือโรงแรม.................อาจารย์ ดร.โชคชัย แสนขันแก้ว
>>>
เหตุผลว่าชีวิตมนุษย์ทำไมต้องเป็นแบบนี้?.....................................คุณ Rocky
>>>ตัวอักษรและตัวเลขมหัศจรรย์.......................................................คุณ Skyblue
>>>60 ข้อคิดจากใจพ่อ......................................................................คุณพ่อคนหนึ่ง (สุดยอดๆๆๆๆ ถ้าไม่ได้อ่านจะเสียใจมากๆ)


ข้อคิดและสิ่งดีๆ ที่ทางบ้านส่งมอบให้กันและกัน อ่านต่อ....................CLICKผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

Copyright:2009 Chiangkorng Livestock Office: All right reserved
พัฒนาเวปไซต์: สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอ เชียงของ สังกัด.. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


จำนวนผู้เข้าชม Website [เริ่มนับเมื่อ 5 ก.ค. 52]


website stats