หน้าหลัก: เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร :
 

ทะเบียนฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม
 
      ที่อยู่    
ลำดับ เลขทะเบียน กษ ชื่อฟาร์ม เบอร์โทร ชื่อผู้ประกอบการ
ที่     เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด    
1 กษ 02 22 06902 57110001 000(ต่ออายุ) ดอยหมอกฟาร์ม 347 2 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 053-724221 นายชัชวาลย์  เวชชากุล
2 กษ 02 22 06902 57100002 000(ต่ออายุ) R.P.M ไก่รุ่นฟาร์ม 162 5 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 053-430581 นายชิตศักดิ์ เวชชากุล
3 กษ 02 22 06902 57050003 000(ต่ออายุ) จรัลฟาร์ม 99 8 ดอยงาม พาน เชียงราย 053-677505 นายจรัล  ไชยองค์การ
4 กษ 02 22 06902 57090004 000(ต่ออายุ) ฟาร์มบุญเลิศ 229 1 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 053-644798 นางสงวนศรี  อิ่มศิลป์
5 กษ 02 22 06902 57090005 000(ต่ออายุ) สำราญฟาร์ม 21 3 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 053-731771 นายเดชา  บัวรวย
6 กษ 02 22 06902 57010006 0 หัวดอยฟาร์ม 12 5 ท่าสาย เมือง เชียงราย 053-700936 นางสิรินทร์  ฉั่วริยะกุล
7 กษ 02 22 06902 57070007 000(ต่ออายุ) ร่องเรือฟาร์ม 30/1 6 จันจว้า แม่จัน เชียงราย 08-1472-2521 นายสุชาติ  กันทาเดช
8 กษ 02 22 06902 57110008 000(ต่ออายุ) สุรินฟาร์ม 109 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 053-781843 นางสุริน  แซ่เฮง
9 กษ 02 22 06902 57050009 000(ต่ออายุ) ศ.ศิริชัยฟาร์ม 171 2 เจริญเมือง พาน เชียงราย 053-722071 นางนิภา  เจริญผล
10 กษ 02 22 06902 57090010 000(ต่ออายุ) ขวัญใจฟาร์ม 34 4 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 01-7641430 นายเมืองใจ  สมพล
11 กษ 02 22 06902 57080011 000(ต่ออายุ) รากแก้วฟาร์ม 1 210 12 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 01-1118244 นายยงยุทธ  แก้วรากมุก
12 กษ 02 22 06902 57070012 000(ต่ออายุ) รากแก้วฟาร์ม 2 89 10 จันจว้า แม่จัน เชียงราย 01-1118244 นายยงยุทธ  แก้วรากมุก
13 กษ 02 22 06902 57070013 000(ต่ออายุ) รากแก้วฟาร์ม 3 69 2 จันจว้า แม่จัน เชียงราย 01-1118244 นายยงยุทธ  แก้วรากมุก
14 กษ 02 22 06902 57130014 000(ต่ออายุ) ขอบโขงฟาร์ม 224 5 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 01-7641708 นายประเสริฐ  ขจรศรีเกียรติ
15 กษ 02 22 06902 57050015 000(ต่ออายุ) มงคลฟาร์ม 105 2 สันติสุข พาน เชียงราย 053-722029 นายเชาวลิต  จันทร์ยวง
16 กษ 02 22 06902 57020016 000(ต่ออายุ) เทพวงศ์ฟาร์ม 261 1 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 01-5309194 สุรพล  เทพวงศ์
17 กษ 02 22 06902 57100017 000(ต่ออายุ) อัมพันธุ์ฟาร์ม 60 3 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 09-9539465 นางอัมพันธุ์  หว่อง
18 กษ 02 22 06902 57090018 000(ต่ออายุ) ชัยฟาร์ม 25 8 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-4741-0230 นางพรปพรรณ  วงศ์จันน้อย
19 กษ 02 22 06902 57090019 000(ต่ออายุ) บ้านสวนฟาร์ม 30/1 6 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 0-5373-1227 นายเดช  ปัญญาสด
20 กษ 02 22 06902 57080020 000(ต่ออายุ) ศรีสวัสดิ์ฟาร์ม 375 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-1022-3559 นางจินดา  ดอนสวัสดิ์
21 กษ 02 22 06902 57080021 000(ต่ออายุ) ดำรงฟาร์ม 216 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย 09-4294542 นายดำรง  โพธิชัยเลิศ
22 กษ 02 22 06902 57080022 000(ต่ออายุ) สายฟาร์ม 89 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-6922-5483 นายสาย  ปัดถาติ
23 กษ 02 22 06902 57080023 000(ต่ออายุ) ทินกรฟาร์ม 38 8 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-6197-2135 นายทินกร  โพธิชัยเลิศ
24 กษ 02 22 06902 57080024 000(ต่ออายุ) จำปาฟาร์ม 26 8 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5365-0022 นายเอกนรินทร์  จำปา
25 กษ 02 22 06902 57080025 000(ต่ออายุ) ศรีบุญยืนฟาร์ม 190 10 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0-6117-2749 นางบัวจันทร์  จันทาพูน
26 กษ 02 22 06902 57080026 000(ต่ออายุ) จำนงค์ฟาร์ม 187 12 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 0-7175-3146 นายจำนงค์  วรรณใส
27 กษ 02 22 06902 57080027 000(ต่ออายุ) พิมพรฟาร์ม 17 13 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 0-1746-4269 นายเอนก  สายปัญญา
28 กษ 02 22 06902 57080028 000(ต่ออายุ) อำไพฟาร์ม  - 5 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9999-0283 นายอำไพ  กรุงศรี
29 กษ 02 22 06902 57080029 000(ต่ออายุ) จอมใจฟาร์ม 54 11 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 0-1020-0628 นายจอมใจ  ทาแกง
30 กษ 02 22 06902 57080030 000(ต่ออายุ) สมหมายฟาร์ม  - 5 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9998-2911 นายสมหมาย  กรุงศรี
31 กษ 02 22 06902 57110031 000(ต่ออายุ) รุ่งเรืองฟาร์ม 313 1 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0-5364-8491 นางสาวเฉลิมศรี  มีเตอ
32 กษ 02 22 06902 57090032 000(ต่ออายุ) ศรีทองฟาร์ม 135 5 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 0-5037-5771 นางศรีทอง  ยอดกันทา
33 กษ 02 22 06902 57090033 000(ต่ออายุ) จงเจริญฟาร์ม 65 4 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 0-5378-5258, 08-1023-7521 นางคำออน  ปวนศักดิ์
34 กษ 02 22 06902 57100034 000(ต่ออายุ) นิเวศน์ฟาร์ม 29 3 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0-5370-8091 นายนิเวศน์  กองบุญเรือง
35 กษ 02 22 06902 57070035 000(ต่ออายุ) ลังกาฟาร์ม 115 11 จันจว้า แม่จัน เชียงราย 0-5378-5306 นางสุพิน  ไชยลังกา
36 กษ 02 22 06902 57050036 0 สมคิดฟาร์ม 110 9 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 0-7057-4112 นายสมคิด  ตุทาโน
37 กษ 02 22 06902 57050037 000(ต่ออายุ) บุญศรีฟาร์ม 191 17 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 0-5367-7138 นายบุญศรี  อินต๊ะถา
38 กษ 02 22 06902 57050038 000(ต่ออายุ) บวรฟาร์ม 76 17 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 0-5367-7165 นายบวร อินหลี
39 กษ 02 22 06902 57050039 000(ต่ออายุ) สง่าฟาร์ม 127 13 หัวง้ม พาน เชียงราย 0-6915-9441 นายสง่า  สมปาน
40 กษ 02 22 06902 57050040 000(ต่ออายุ) รุ่งเรืองกิจฟาร์ม 1 7 หัวง้ม พาน เชียงราย 0-5371-3266 พ.ต.พวง  สิทธิสมบัติ
41 กษ 02 22 06902 57050041 000(ต่ออายุ) เขื่อนแก้วฟาร์ม 112 3 ดอยงาม พาน เชียงราย 0-9854-7171 นายเป็ง  เขื่อนแก้ว
42 กษ 02 22 06902 57050042 0 ทองบินฟาร์ม 201 13 เจริญเมือง พาน เชียงราย 0-6181-3023 นายทองบิน  ศรีทา
43 กษ 02 22 06902 57050043 000(ต่ออายุ) จุฑารัตน์ฟาร์ม 253 5 แม่อ้อ พาน เชียงราย 0-9561-6276 นางจุฑารัตน์ อินฝั้น
44 กษ 02 22 06902 57050044 000(ต่ออายุ) บ่อกุ้งเหมืองง่าฟาร์ม 179 6 สันติสุข พาน เชียงราย 0-5372-2300 นางนวลินทร์  รอบคอบ
45 กษ 02 22 06902 57050045 000(ต่ออายุ) สุนทรฟาร์ม 225 9 ดอยงาม พาน เชียงราย 0-1784-1088 นายสุนทร  เมฆอากาศ
46 กษ 02 22 06902 57080046 000(ต่ออายุ) โพธิชัยเลิศฟาร์ม 194 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย  - นายทองคำ  โพธิชัยเลิศ
47 กษ 02 22 06902 57080047 000(ต่ออายุ) พรมจิตรฟาร์ม 253 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9263-2283 นายสงัด  พรมจิตร
48 กษ 02 22 06902 57080048 000(ต่ออายุ) วรรณีฟาร์ม 155 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5037-6028 นายวรรณี  บุญญสาร
49 กษ 02 22 06902 57080049 000(ต่ออายุ) เริงชัยฟาร์ม 194 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-6194-6466 นายเริงชัย  สุตะวงค์
50 กษ 02 22 06902 57080050 000(ต่ออายุ) มิตรฟาร์ม 164 2 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5031-1949 นายมิตร   อินต๊ะชัย
51 กษ 02 22 06902 57080051 000(ต่ออายุ) สมบูรณ์ฟาร์ม 130 2 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-1603-2025 นายสมบูรณ์  วาตา
52 กษ 02 22 06902 57080052 000(ต่ออายุ) ปรีชาฟาร์ม 105 2 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-4615-9923 นายปรีชา  ศรีคำลือ
53 กษ 02 22 06902 57080053 000(ต่ออายุ) วิโรจน์ฟาร์ม 142 2 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9631-0181 นายวิโรจน์  ศรีคำลือ
54 กษ 02 22 06902 57080054 000(ต่ออายุ) ไชยบาดาลฟาร์ม 87 2 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5107-4502 นายอ้าย  ไชยนาค
55 กษ 02 22 06902 57080055 000(ต่ออายุ) อุ่นเรือนฟาร์ม 124 3 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9950-9721 นายสุทัศน์  ศิริเมืองมูล
56 กษ 02 22 06902 57080056 0 ขันแก้วฟาร์ม 1 8 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5040-1775 นางขันแก้ว  น้อยหมอ
57 กษ 02 22 06902 57090057 000(ต่ออายุ) สันสลีฟาร์ม 35 7 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 0-5378-5353 นางฟอง  นันทะรา
58 กษ 02 22 06902 57090058 000(ต่ออายุ) ประชุมฟาร์ม 392 /2 8 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 0-1387-9380 นายประชุม  เหมืองหม้อ
59 กษ 02 22 06902 57080059 000(ต่ออายุ) นันทิชาฟาร์ม 66 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9434-6679 นางนันทิชา  ฤทธิ์จันทร์ดี
60 กษ 02 22 06902 57020060 000(ต่ออายุ) เทพบุญมีฟาร์ม 219 4 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0-9553-0681 นายบุญส่ง  มีกิจยิ่งเจริญ
61 กษ 02 22 06902 57090061 000(ต่ออายุ) อัมพรฟาร์ม 77 5 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 0-1716-6191 นางอัมพร  อุตรี
62 กษ 02 22 06902 57090062 000(ต่ออายุ) วังโตฟาร์ม  - 9 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 0-5364-4127 นางศรีจันทร์  วังโต
63 กษ 02 22 06902 57090063 000(ต่ออายุ) บัณฑิตฟาร์ม  - 3 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 0-6914-3153 นายบัณฑิต  ชื่นเมือง
64 กษ 02 22 06902 57070064 0 ทองใบฟาร์ม 222 1 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0-6913-1481 นางทองใบ  คำขัด
65 กษ 02 22 06902 57070065 000(ต่ออายุ) จำรัตน์ฟาร์ม 29 4 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0-1020-7560 นายจำรัตน์  มูลวงค์
66 กษ 02 22 06902 57070066 000(ต่ออายุ) กับปะหะฟาร์ม 89/1 7 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0-1030-3739 นายสุน  กับปะหะ
67 กษ 02 22 06902 57070067 000(ต่ออายุ) จรัญฟาร์ม 132 9 สันทราย แม่จัน เชียงราย 0-5375-0089 นายจรัญ  นามวงค์
68 กษ 02 22 06902 57070068 000(ต่ออายุ) สินาฟาร์ม  - 9 จันจว้า แม่จัน เชียงราย 0-5366-4680 น.ส.สินาภรณ์  สุเต็น
69 กษ 02 22 06902 57070069 000(ต่ออายุ) ดอกแก้วฟาร์ม 79 10 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 0-5391-4958 นายทองศุกร์  กันแก้ว
70 กษ 02 22 06902 57070070 000(ต่ออายุ) ชุ่มเมืองเย็นฟาร์ม 154 8 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0-5366-0088 นายทิศ  ชุ่มเมืองเย็น
71 กษ 02 22 06902 57070071 000(ต่ออายุ) เงินฟาร์ม 1 7 ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 0-5366-5190 นายเงิน  มะโนจิต
72 กษ 02 22 06902 57080072 000(ต่ออายุ) อินเสริฐฟาร์ม 166 4 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 0-9556-2308 นายอินเสริฐ  ปินทรายมูล
73 กษ 02 22 06902 57080073 000(ต่ออายุ) อำพันธ์ฟาร์ม 26 4 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0-7252-8440 นายอำพันธ์  ภิระบรรณ์
74 กษ 02 22 06902 57080074 000(ต่ออายุ) ฟาร์มพรม กันแก้ว 35 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9952-5441 นายพรม  กันแก้ว
75 กษ 02 22 06902 57080075 000(ต่ออายุ) สมานฟาร์ม 36 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5365-0453,08-1706-4039 นายสมาน  กำลังประสิทธิ
76 กษ 02 22 06902 57080076 000(ต่ออายุ) นพกันศรีเวียงฟาร์ม 78 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5365-0384 นายนพ  กันศรีเวียง
77 กษ 02 22 06902 57080077 000(ต่ออายุ) สันติฟาร์ม 151 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย 08-7305-2133 นายสันติ  พลชำนิ
78 กษ 02 22 06902 57080078 000(ต่ออายุ) ธนพลฟาร์ม 303 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย  - นายธนพล  คำถา
79 กษ 02 22 06902 57080079 000(ต่ออายุ) สุภาพฟาร์ม 66 5 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-7182-9632 นายสุภาพ  กางมัน
80 กษ 02 22 06902 57080080 000(ต่ออายุ) วรัญญาฟาร์ม 21 7 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-6184-2906 นางวรัญญา  หอมมะลิ
81 กษ 02 22 06902 57080081 000(ต่ออายุ) อำไพฟาร์ม 67 7 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9561-1040 นางอำไพ  ท่าดีสม
82 กษ 02 22 06902 57080082 000(ต่ออายุ) สุธรรมฟาร์ม 50 7 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9953-6208 นายปั๋น  ท่าดีสม
83 กษ 02 22 06902 57080083 000(ต่ออายุ) ฟาร์มอุสา 50/ 1  7 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-1554-8424 นางอุสา  ชัยแก้ว
84 กษ 02 22 06902 57080084 000(ต่ออายุ) สมศรีฟาร์ม 45 7 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-6188-7166 นางสมศรี  ตาสาย
85 กษ 02 22 06902 57080085 000(ต่ออายุ) ปิมปาฟาร์ม 72 7 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-7173-7963 นางปิมปา  หมื่นสิทธิ
86 กษ 02 22 06902 57080086 0 บุญเรืองฟาร์ม 11 8 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-6919-0992 นายบุญเรือง  กันทะวงค์
87 กษ 02 22 06902 57090087 000(ต่ออายุ) สุภาพฟาร์ม 22 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-6191-9044 นายสิริเดช  อุศรี
88 กษ 02 22 06902 57090088 000(ต่ออายุ) ดารารัฐฟาร์ม 63 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-7001-7099 นางดารารัฐ  ยะเสนา
89 กษ 02 22 06902 57090089 000(ต่ออายุ) โกเมนท์ฟาร์ม 79 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-4804-6731 นายโกเมนท์  ทองเงิน
90 กษ 02 22 06902 57090090 000(ต่ออายุ) อาชีพฟาร์ม 80 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-9854-2345, 08-5033-3502 นางมาลี  วงค์จันทร์น้อย
91 กษ 02 22 06902 57090091 000(ต่ออายุ) สมบูรณ์ฟาร์ม 84 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-5373-0539,08-9951-6969 นายสมบูรณ์  ติ๊บปโจ๊ก
92 กษ 02 22 06902 57090092 000(ต่ออายุ) บุญสืบฟาร์ม  - 6 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 0-5365-0022 นายเอกนรินทร์  จำปา
93 กษ 02 22 06902 57090093 000(ต่ออายุ) ฟาร์มบ้านสวน 134 9 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 0-1884-5980 น.ส.พัชราภรณ์  วิจิตรรัตน์
94 กษ 02 22 06902 57090094 000(ต่ออายุ) ทองสุขฟาร์ม  - 3 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 08-9156-8178,08-3969-5744 นายทองสุข  มาละแซม
95 กษ 02 22 06902 57080095 0 ยงรัตน์ฟาร์ม 197 3 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0-7183-6646 นายยงรัตน์  ศรีทา
96 กษ 02 22 06902 57070096 000(ต่ออายุ) ศรีทนฟาร์ม 96 9 สันทราย แม่จัน เชียงราย 0-9263-3668 นายศรีทน  เกเย็น
97 กษ 02 22 06902 57070097 000(ต่ออายุ) วันชนะฟาร์ม  - 10 จันจว้า แม่จัน เชียงราย 0-6195-5720 นายวันชนะ  ภิระบรรณ
98 กษ 02 22 06902 57070098 0 จันทร์แสงฟาร์ม 167 10 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 0-6188-6442 นางจันทร์แสง  ชาวลี้แสน
99 กษ 02 22 06902 57070099 000(ต่ออายุ) คำมาวงศ์ฟาร์ม 27 7 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0-1289-0791 นายอิ่นคำ  คำมาวงค์
100 กษ 02 22 06902 57070100 0 อิ่นคำฟาร์ม 93 7 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0-1289-0171 นายอิ่นคำ  ไชยนาค
101 กษ 02 22 06902 57090101 000(ต่ออายุ) บุญทาฟาร์ม 199 8 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-1706-5477 นายบุญทา  ตันแก้ว
102 กษ 02 22 06902 57090102 000(ต่ออายุ) จรัญฟาร์ม 35 8 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-5366-8229 นายจรัญ  ต๊ะมะวงศ์
103 กษ 02 22 06902 57090103 000(ต่ออายุ) บุญมีฟาร์ม 75 /1 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-1034-8564 นายบุญมี  จำปาแก้ว
104 กษ 02 22 06902 57090104 000(ต่ออายุ) ศักดิ์ดาฟาร์ม 34/2 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย   นายศักดิ์ดา จำปาแก้ว
105 กษ 02 22 06902 57090105 0 อุดมฟาร์ม 119 6 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 0-5367-5551 นายอุดม  ธีรภาฤกษ์
106 กษ 02 22 06902 57090106 000(ต่ออายุ) ศรีทนฟาร์ม  - 3 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 0-7182-4610 นายกันทนธ์ จันต๊ะคาด
107 กษ 02 22 06902 57090107 000(ต่ออายุ) บุญทาฟาร์ม 69 2 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 0-5038-6435 นางผ่องพันธ์  บุญทา
108 กษ 02 22 06902 57050108 0 สุพิศ  ฟาร์ม 75 2 สันติสุข พาน เชียงราย 0-4739-8519 นางสุพิศ  เทพประสาน
109 กษ 02 22 06902 57020109 000(ต่ออายุ) บุหรง ฟาร์ม 128 5 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 0-5366-2043 นางสาวอัจฉริกาญจน์ วงศ์แก้ว
110 กษ 02 22 06902 57070110 000(ต่ออายุ) ร่องเรือฟาร์ม2 81 9 จันจว้า แม่จัน เชียงราย 0-1472-2521 นายสุชาติ  กันทาเดช
111 กษ 02 22 06902 57110111 000 ไก่ไข่มูลเมือง 62 4 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0-1472-4468 นายอ้าย  มูลเมือง
112 กษ 02 22 06902 57010112 000(ต่ออายุ) โชคฟาร์ม 330 8 แม่ยาว เมือง เชียงราย 0-5373-7355 นายศรชัย ปัญญาบุญ
113 กษ 02 22 06902 57090113 000 คำอ้ายฟาร์ม1 34/1 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-4169-4059 นายคำอ้าย  ตันแก้ว
114 กษ 02 22 06902 57090114 000 คำอ้ายฟาร์ม2 34 / 2 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-4169-4059 นายคำอ้าย  ตันแก้ว
115 กษ 02 22 06902 57090115 000 เสรีฟาร์ม 41 8 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-4609-2829 นายเสรี  เขียวทอง
116 กษ 02 22 06902 57090116 000 ลำดวนฟาร์ม 194 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-9636-7563 นายลือชัย  อินฟู
117 กษ 02 22 06902 57080117 000 ดาวฟาร์ม 170 5 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9835-4514 นายดาว  เฉลียวพงษ์
118 กษ 02 22 06902 57080118 000 คำฟาร์ม 117 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9636-0258 นางคำนาง  ปิตโต
119 กษ 02 22 06902 57080119 000 สัมฤทธิ์ฟาร์ม 110 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย  - นายสัมฤทธิ์  ทาทิพย์
120 กษ 02 22 06902 57080120 000   สมพรฟาร์ม 108 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย  - นายสมพร  โพธิชัยเลิศ
121 กษ 02 22 06902 57080121 000 บุญสมฟาร์ม 404 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-1026-3632 นายบุญสม  ธิวงค์เวียง
122 กษ 02 22 06902 57080122 000 บุญศรีฟาร์ม 110 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย  - นายบุญศรี  ธิวงค์เวียง
123 กษ 02 22 06902 57080123 000 ประสงค์ฟาร์ม 203 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9631-3600 นายประสงค์  แสนป่าหมุ้น
124 กษ 02 22 06902 57080124 000 อนันต์ฟาร์ม 176 3 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5038-0184 นายอนันต์  จันทร์บำรุง
125 กษ 02 22 06902 57080125 000 ประทวนฟาร์ม 731 5 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0-6189-5084 นายประทาน  โพล้งอยู่
126 กษ 02 22 06902 57080126 000 มาลัยฟาร์ม 149 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9853-7093 นายตุ้ม  วงค์เมืองมา
127 กษ 02 22 06902 57080127 000 ทองเลื่อนฟาร์ม 160 5 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-5030-9659 นายทองเลื่อน  สัตนาโค
128 กษ 02 22 06902 57080128 000 สายฟาร์ม 39 3 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-6042-7460 นายสาย  ถุงคำ
129 กษ 02 22 06902 57080129 000 กะปะหะฟาร์ม 15 7 โยนก เชียงแสน เชียงราย 0-9561-8597 นายเสาร์คำ  กะปะหะ
130 กษ 02 22 06902 57090130 000 แสงบุญเรืองฟาร์ม 116 7 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 0-6192-2470 นายชัยวุฒิ  แสงบุญเรือง
131 กษ 02 22 06902 57090131 000 วิชัยฟาร์ม 77 5 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 0-8146-93977 นายวิชัย  จีปีน
132 กษ 02 22 06902 57090132 000 รักคุณฟาร์ม 309 9 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 0-9756-4117 นายเกียรติคุณ  ธนาธิป
133 กษ 02 22 06902 57090133 000 ชุ่มมงคลฟาร์ม 392/1 8 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 0-6910-6619 นายบุญส่ง  ชุ่มมงคล
134 กษ 02 22 06902 57090134 000  ธเนศพลฟาร์ม 37 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 0-6187-9142 นายทเนศพล  ทองเงิน
135 กษ 02 22 06902 57090135 000 ทองคำฟาร์ม 98 / 1 8 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 0-6919-8759 นางทองคำ  แสนวัน
136 กษ 02 22 06902 57090136 000 สมบูรณ์ฟาร์ม 65 9 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 0-9486-4732 นายสมบูรณ์  ธรรมา
137 กษ 02 22 06902 57090137 000 พดชะระฟาร์ม 107/1 5 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 08-1469-6991 นายพดชะระ  พรมมาลี
138 กษ 02 22 06902 57080138 000 สมจิตรฟาร์ม  - 3 โยนก เชียงแสน เชียงราย   นายสมจิตร  เกษรพรม
139 กษ 02 22 06902 57080139 000 สยามฟาร์ม   1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 053-650759 นางอรัญญา  ฐานดี
140 กษ 02 22 06902 57080140 000 บุศย์ฟาร์ม 401 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย 08-9266-1960 นายบุศย์  ศักดิ์แสน
141 กษ 02 22 06902 57080141 000 บุญสมฟาร์ม 182 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย  - นายบุญสม  ปราบนอก
142 กษ 02 22 06902 57080142 000 สัมฤทธิ์ฟาร์ม 105 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย 08-5618-8466 นายสัมฤทธิ์  สุวรรณเรือง
143 กษ 02 22 06902 57170143 000 ประสิทธิ์ฟาร์ม 116 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 08-4612-2575 นายประสิทธิ์  สิทธิขันแก้ว
144 กษ 02 22 06902 57170144 000 พี พี ฟาร์ม 181 8 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 08-4612-2575 น.ส.ขวัญหทัย หมื่นดวง
145 กษ 02 22 06902 57030145 000 โกวิทย์ฟาร์ม 120 7 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 081-7437715 นายโกวิทย์ มุสิกานนท์
146 กษ 02 22 06902 57090146 000 ภิเษกฟาร์ม  - 4 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 08-9631-7282 นายภิเษก เขมภูษิต
147 กษ 02 22 06902 57090147 000(ต่ออายุ) กมลฟาร์ม 35 6 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 053-642-153 นายกมล  ปวนน้ำ
148 กษ 02 22 06902 57090148 000 อำนวยฟาร์ม 15 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 08-6922-5905 นายอำนวย  จำปาแก้ว
149 กษ 02 22 06902 57180149 000 หนองป่าก่อฟาร์ม 205 3 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย  - นางบัวจันทร์  สุตะวงค์
150 กษ 02 22 06902 57050150 000 พยาราชฟาร์ม 8 5 หัวง้ม พาน เชียงราย 053-721-807 นางขวัญฤทัย พยาราช
151 กษ 02 22 06902 57170151 000 ทองใบฟาร์ม 99 10 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 08-4615-2794 นางทองใบ  สิงห์มณี
152 กษ 02 22 06902 57030152 000 แก้วเกิดฟาร์ม 104 22 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 08-1024-4629 นายบุญศรี  แก้วเกิด
153 กษ 02 22 06902 57090153 000 ณัฐวดีฟาร์ม 100/2 2 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 08-1034-8930 นางณัฐวดี ซึง
154 กษ 02 22 06902 57090154 000 ไก่ทองฟาร์ม 256 3 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 0-5364-4567,08-9755-9852 นายแก่นคำ มงคล
155 กษ 02 22 06902 57090155 000 พรชัยฟาร์ม 99 5 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 08-6187-5780 นายพรชัย จันทาพูน
156 กษ 02 22 06902 57090156 000 สุภาพรฟาร์ม 83/1 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 08-6518-5576 นายวีระ ธิแสง
157 กษ 02 22 06902 57090157 000 มนตรีฟาร์ม  - 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 08-6915-7867 นายมนตรี ตันแก้ว
158 กษ 02 22 06902 57090158 000 สายัณห์ฟาร์ม       แม่สาย เชียงราย 08-6915-7867 นายสายัณห์ สัมพันธ์สิทธิ์
159 กษ 02 22 06902 57060159 000 สามดาวฟาร์ม 35 8 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 08-9552-1064,08-4367-2775 นายสายทอง สามดาว
160 กษ 02 22 06902 57080160 000 รากแก้วฟาร์ม 4  - 13 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย   นายยงยุทธ  แก้วรากมุก