เมนูหลัก

หน้าแรก
บุคคลากร
ภารกิจ

กรมปศสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จ.เชียงราย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
ทำเนียบปศุสัตว์ตำบล
ศูนย์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกกรมปศุสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๕
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

หนังสือเวียนกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

แจ้งการจ้างปศุสัตว์ตำบลปีงบประมาณ๕๕

วัคซีนงบจำหน่าย
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์อำเภอ


ตัวชี้วัดรอบที่๒/๕๔
รายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละอำเภอ

รอบที่๑/๕๔
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมกำหนด

รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายอำเภอ
1. การขึ้นทะเบียนโค กระบือ แพะ แกะ
ตามระบบ NID

2.ร้อยละของการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3. ร้อยละของการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เทียบกับจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง

การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว

1.แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัข
2.แบบบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขส่งจังหวัด
3.แบบคำอธิบายการขึ้นทะเบียน
4.เป้าหมายการขึ้นทะเบียนรายอำเภอ
5.ข้อมูลที่ลงทะเบียนส่งจังหวัดแล้ว


งานผสมเทียม

  รายงานผสมเทียมประจำเดือนรายหน่วย
ดัชนีแสดงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม
  ทะเบียนบ้านโคนม

ข็อมูลการจัดการฟาร์มโปรแกรมDHI

คู่มือและเอกสารทางวิชาการ

โรคสุกร
1.Powerpointเรื่องPRRS
2..แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคPRRS
3.คู่มือโรคสุกร

โรคสัตว์ปีก
1.รู้ทันไข้หวัดนก(Avain Influenza)
2.คู่มือโรคสัตว์ปีก
3.โรคพยาธิในสัตว์ปีก

โรคโค กระบือ แพะ แกะ
1..โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
2.คู่มือโรคโคนม
3.โรคพยาธิในโคเนื้อ
4.คู่มือโรคโคเนื้อ
5.โรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะ

ม้า

1.โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า
และมาตรการการควบคุม

คู่มือและแบบฟอร์ม
1.คู่มือการฉีดวัคซีนในสัตว์
2.คู่มือการสอบสวนโรคระบาดสัตว์
3.แบบฟอร์มสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กคร.1-6
4.แบบสอบสวนโรคระบาดสัตว์(กคร.1-2)
5..แบบสอบสวนโรคระบาดสัตว์(กคร.3-5)
6.แบบบันทึกสั่งกักสัตว์กรณีเกิดโรครบาดสัตว์1
7.แบบบันทึกสั่งกักสัตว์กรณีเกิดโรครบาดสัตว์2
วีดีทัศน์เผยแพร่
๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลแม่สาย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
๒.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

๓.
การทดสอบโรคโคนม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี ๕๔
๔.
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

๕. วีดีโอความรู้โรคไข้หวัดนกเรื่องที่๑
๖.
วีดีโอความรู้โรคไข้หวัดนกเรื่องที่๒
๗.
วีดีโอความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเรื่องที่๑
๘.
วีดีโอความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเรื่องที่๒

จำนวนผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
เริ่มนับ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 


ตรวจสอบเงินเดือน


โรคแท้งติดต่อในแพะ-แกะ


การดูแลสุขภาพโคเนื้อ


คู่มือการดฝ้าระวัง
โรคสัตว์แปลกถิ่น

 


คู่มือการเฝ้าระวัง สอบสวน
และควบคุมโรคพีอาร์อาร์

 

คุ๋มือโรคปากและเท้าเปื่อย

โรคไข้หวัดนก

 
              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงราย ประชุมใหญ่ชมรมประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
        ณ โรงแรมไดมอนปาร์คอินเชียงรายแอนด์รีสอร์ท ในการนี้นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
        ได้เน้นย้ำมาตรการการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในฟาร์มไก่ไข่ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะโรคนิวคาสเซิล
        โดยขอให้ฟาร์มให้ความเข้มงวดตามระบบBiosecurity ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่มีความสำคัญมากในการป้องกันโรคของฟาร์มไก่ไข่
        ทั้งนี้หากฟาร์มมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอรับการปรึกษาได้ที่สสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ หรือ สำนักงานปศสุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.053711601 ต่อ 13


บรรยากาศการประชุม


   

   

   

   

   

ภาพ-ข่าว โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
20 กันยายน 2554