เมนูหลัก

หน้าแรก
บุคคลากร
ภารกิจ

กรมปศสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จ.เชียงราย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
ทำเนียบปศุสัตว์ตำบล
ศูนย์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกกรมปศุสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๕
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

หนังสือเวียนกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

แจ้งการจ้างปศุสัตว์ตำบลปีงบประมาณ๕๕

วัคซีนงบจำหน่าย
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์อำเภอ


ตัวชี้วัดรอบที่๒/๕๔
รายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละอำเภอ

รอบที่๑/๕๔
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมกำหนด

รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายอำเภอ
1. การขึ้นทะเบียนโค กระบือ แพะ แกะ
ตามระบบ NID

2.ร้อยละของการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3. ร้อยละของการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เทียบกับจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง

การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว

1.แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัข
2.แบบบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขส่งจังหวัด
3.แบบคำอธิบายการขึ้นทะเบียน
4.เป้าหมายการขึ้นทะเบียนรายอำเภอ
5.ข้อมูลที่ลงทะเบียนส่งจังหวัดแล้ว


งานผสมเทียม

  รายงานผสมเทียมประจำเดือนรายหน่วย
ดัชนีแสดงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม
  ทะเบียนบ้านโคนม

ข็อมูลการจัดการฟาร์มโปรแกรมDHI

คู่มือและเอกสารทางวิชาการ

โรคสุกร
1.Powerpointเรื่องPRRS
2..แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคPRRS
3.คู่มือโรคสุกร

โรคสัตว์ปีก
1.รู้ทันไข้หวัดนก(Avain Influenza)
2.คู่มือโรคสัตว์ปีก
3.โรคพยาธิในสัตว์ปีก

โรคโค กระบือ แพะ แกะ
1..โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
2.คู่มือโรคโคนม
3.โรคพยาธิในโคเนื้อ
4.คู่มือโรคโคเนื้อ
5.โรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะ

ม้า

1.โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า
และมาตรการการควบคุม

คู่มือและแบบฟอร์ม
1.คู่มือการฉีดวัคซีนในสัตว์
2.คู่มือการสอบสวนโรคระบาดสัตว์
3.แบบฟอร์มสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กคร.1-6
4.แบบสอบสวนโรคระบาดสัตว์(กคร.1-2)
5..แบบสอบสวนโรคระบาดสัตว์(กคร.3-5)
6.แบบบันทึกสั่งกักสัตว์กรณีเกิดโรครบาดสัตว์1
7.แบบบันทึกสั่งกักสัตว์กรณีเกิดโรครบาดสัตว์2
วีดีทัศน์เผยแพร่
๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลแม่สาย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
๒.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

๓.
การทดสอบโรคโคนม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี ๕๔
๔.
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

๕. วีดีโอความรู้โรคไข้หวัดนกเรื่องที่๑
๖.
วีดีโอความรู้โรคไข้หวัดนกเรื่องที่๒
๗.
วีดีโอความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเรื่องที่๑
๘.
วีดีโอความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเรื่องที่๒

จำนวนผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
เริ่มนับ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 


ตรวจสอบเงินเดือน


โรคแท้งติดต่อในแพะ-แกะ


การดูแลสุขภาพโคเนื้อ


คู่มือการดฝ้าระวัง
โรคสัตว์แปลกถิ่น

 


คู่มือการเฝ้าระวัง สอบสวน
และควบคุมโรคพีอาร์อาร์

 

คุ๋มือโรคปากและเท้าเปื่อย

โรคไข้หวัดนก

 

เอกสารแนบความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า   

 1.บันทึกความร่วมมือ 
2.โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555

3.แนวทางการเสนอผลงานระดับจังหวัดเชียงราย

4.เกณฑ์การให้คะแนน

5.รายละเอียดขั้นตอนการส่งประกวดระดับประเทศ
6.หนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัด สสจ และนายอำเภอ

******************

ผลงานการประกวดที่ผ่านมา
ปี 2553
1.เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
1. เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ได้รับรางวัลลชนะเลิศระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (๘จังหวัดภาคเหนือตอนบน)

ปี 2554
ประเภทเทศบาล
1. เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
2. เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองได้รับรางวัลลชนะเลิศระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (๘จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
2. เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (๘จังหวัดภาคเหนือตอนบน)

ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล
1. องค์การบริการส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (๘จังหวัดภาคเหนือตอนบน)