เมนูหลัก

หน้าแรก
บุคคลากร
ภารกิจ

กรมปศสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จ.เชียงราย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
ทำเนียบปศุสัตว์ตำบล
ศูนย์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกกรมปศุสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๕
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

หนังสือเวียนกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
******
หนังสือเวียนตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ปี2555
******

วัคซีนงบจำหน่าย
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์อำเภอ


ตัวชี้วัดรอบที่1/55
***หนังสือสั่งการ******
1.ร้อยละการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

*แบบ ปม.1-2อำเภอ
*แบบ ปม.1-2จังหวัด
2.ระดับความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแจ้งโรคFMD

*แบบ กคร.1
3.ร้อยละของการจัดตั้งกลุ่มโคนมปลอดโรค
แบบฟอร์ม
4.ร้องละ อปท ดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้
*ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายงาน
*แบบบันทึกข้อมูลform pm rabies 1
*แบบบันทึกข้อมูลform pm rabies 2-1
*แบบบันทึกข้อมูลform pm rabies 2-2
*รายชื่อ อปท.ที่เข้าร่วมปี55
*สรุปจำนวน อปท.เข้าร่วม รวมทั้งประเทศ
5.ร้อยละจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รัการผสมเทียม
**ผลงานรายอำเภอ
6.ร้อลละของการติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม
***ผลงานรายอำเภอ


การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว

1.แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัข


แผนงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวปี55
1.  แผนกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน  ควบคุม  บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ (ส่วนโรคปศุสัตว์)
2. แผนกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน  ควบคุม  บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ (ส่วนบำบัดฯ)
3.    แผนกิจกรรมการป้องกัน  แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาไข้หวัดนก
4.แผนกิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อ
การส่งออก (FMD)

5.  โครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกัน
โรคสัตว์ในตำบล (ปศุสัตว์ตำบล)

6. โครงการ แผนงาน และกิจกรรมอื่นๆ

คู่มือปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
แผนงานด้านสุขภาพสัตว์-
ปีงบประมาณ2555

งานผสมเทียม55

  รายงานผสมเทียมประจำเดือนรายหน่วย
ดัชนีแสดงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม
  ทะเบียนบ้านโคนม

ข็อมูลการจัดการฟาร์มโปรแกรมDHI
องค์ความรู้เรื่องผสมเทียมโค

คู่มือและเอกสารทางวิชาการ
คู่มือการเก็บตัวอย่าง
พิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์
เอกสารเผยแพร่เรื่องโรคสัตว์
โรคสุกร
1.Powerpointเรื่องPRRS
2..แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคPRRS
3.คู่มือโรคสุกร
4.แนวทางปฏิบัติต่อโรคPRRS โดยสมาคม สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร

โรคสัตว์ปีก
1.โรคไข้หวัดนก(Avain Influenza)
2.คู่มือโรคสัตว์ปีก
3.โรคพยาธิในสัตว์ปีก
4.จดหมายข่าวไข้หวัดนก(กันยายน54)
โรคโค กระบือ
1..โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ
2.คู่มือโรคโคนม
3.โรคพยาธิในโคเนื้อ
4.คู่มือโรคโคเนื้อ
5.การดูแลสุขภาพโคเนื้อ
6
.คู่มือโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับเจ้าของฟาร์ม
แพะ แกะ
1.โรคแท้งติดต่อในแพะ-แกะ
2.โรคCAE

ม้า
1.โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า
และมาตรการการควบคุม

สุนัข แมว
1.ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
2.โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
3.อปท.ที่ดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า

โรคสัตว์แปลกถิ่น
1.คู่มือการดฝ้าระวัง โรคสัตว์แปลกถิ่น
2.คู่มือการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคพีพีอาร์

คู่มือและแบบฟอร์ม
1.คู่มือการฉีดวัคซีนในสัตว์
2.คู่มือการสอบสวนโรคระบาดสัตว์
3.แบบฟอร์มสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กคร.1-6
4.แบบสอบสวนโรคระบาดสัตว์(กคร.1-2)
5..แบบสอบสวนโรคระบาดสัตว์(กคร.3-5)
6.แบบบันทึกสั่งกักสัตว์กรณีเกิดโรครบาดสัตว์1
7.แบบบันทึกสั่งกักสัตว์กรณีเกิดโรครบาดสัตว์2
วีดีทัศน์เผยแพร่
สารคดีการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า : กรมปศุสัตว์
สารคดีโรคพิษสุนัขบ้า : กรมปศุสัตว์
ผลงานชนะเลิศรางวัล MoPH MoAC Rabies Awards ระดับเทศบาล ประจำปี 2553 เทศบาลตำบลแม่สาย
ผลงานชนะเลิศรางวัล MoPH MoAC Rabies Awards ระดับเทศบาล ประจำปี 2553 เทศบาลตำบลแม่เหี๊ยะ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลแม่สาย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

การทดสอบโรคโคนมพื้นที่จังหวัดเชียงรายปี๕๔
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

วีดีโอความรู้โรคไข้หวัดนกเรื่องที่๑
วีดีโอความรู้โรคไข้หวัดนกเรื่องที่๒
วีดีโอความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเรื่องที่๑
วีดีโอความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเรื่องที่๒

จำนวนผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
เริ่มนับ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

ตรวจสอบเงินเดือน

 กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศขอขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555
(MoPH-MoAC Rabies Awards 2012)


ขอแสดงความยินดีกับ
สนง.ปศุสัตว์จ.เชียงรายและสนง.สสจ.เชียงราย
รางวัลชนะเลิศหน่วยงาน การประกวดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2555
(MoPH-MoAC Rabies Awards 2012)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ร่วมออกบริการประชาชน “โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ตำบลป่าหุ่ง
หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ออกบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการดำเนินงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัดเชียงราย
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการประกวดMoPH-MoAC Rabies Award 2012 ระดับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนVDOผลงานการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นอันดับที่๑ ระดับจังหวัดเชียงรายและระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต5(8จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุขบัา
และ
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555(MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)
กรมปศุสัตว์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงอากาศแปรปรวน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมงานมะหมาโชว์ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ที่เซ็นทรัลเชียงราย

กำหนดการออกหน่วยบริการตอนทำหมันสุนัข-แมว ประจำเดือนมิถุนายน 2555
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลทำความสะอาดระบบรีดนม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จะจัดการอบรมการใช้โปรแกรมDHI
ณ สหกรณ์โคนมแม่ลาวจำกัด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555
หนังสือมาใหม่น่าสนใจ คู่มือการเก็บตัวอย่าง ขอรับได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

Update News โครงการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคเนื้อเพื่อทำการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์คุณภาพสูงกรมปศุสัตว
Rabies : MOU 6 หน่วยงาน
<<<< กรมปศุสัตว์เข้มงวดการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย >>>>  
<<<< การทำเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ซึ่งจะขออนุญาตเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่ต่างจังหวัด >>>>  

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหกร์โคนมแม่ลาว จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด อำเภอแม่ลาว
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาและม.เชียงใหม่ ออกตรวจสุขภาพม้าและทำทะเบียนประวัติม้า ที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง อำเภอแม่จัน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกตรวจติดตามงานผสมเทียมที่หน่วยผสมเทียมพญาเม็งราย ขุนตาล เทิง พาน แม่ลาว และอำเภอเมือง
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นวิทยากรอบรมอาสาปศุสัตว์ ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกตรวจสุขภาพแกะที่วนาฟาร์ม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงบ่อแก้ว แผนกสาธารณสุข แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาวและ
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและการโต้ตอบต่อโรคตามทฤษฎี One Health
ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกติดตามการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
บ้านห้วยหม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สาย เทิง พาน พญาเม็งราย ขุนตาล เมือง แม่ลาว สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
สหกรณ์โคมต้า สันทรายงาม จำกัด สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด ร่วมมือกันตรวจสุขภาพโคนมประจำปี ในระหว่างวันที่ 4 มค.55 - 22 กพ.55

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลห้วยไคร้


เทศบาลตำบลแม่ยาวได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างพื้นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับเขต
ประเภทเทศบาล ประจำปี 2554

เป็นตัวแทน 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลตำบลแม่ยาว
ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) 2554 เพื่อรับรางวัล MoPH MoAC Rabies Awards 2011ในระดับประเทศ

ชมผลงานรูปเล่ม
ชมผลงานวิดิทัศน์

รอบรั้วปศุสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอพาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ
คณะทำงานพัฒนาการจัดการโคนมพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการดำเนินกิจการโคนมของชัยลีฟาร์ม
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกชี้แจงผลการตรวจเลือดโคนมและการตรวจเชื้อราในอาหารหยาบกลุ่มที่มีปัญหาการแท้งฯ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดงาน"มะหมาโชว์"ที่เซ็นทรัลเชียงราย
สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด ร่วมกับสนงปศอ.พาน ประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโคนมให้กับสมาชิกฯ
อบต.แม่อ้อร่วมกับ สนง.ปศอ.พาน วางแผนพัฒนาเชิงรุก พัฒนาและเพิ่มปริมาณโคเนื้อในพื้นที่
เจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตวอำเภอพาน์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าที่โรงพยาบาลพาน
มารู้จัก"วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย"กันเถอะ...เผยแพร่โดย...ปศุสัตว์อำเภอพาน
กลุ่มพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียมอำเภอพานเปิดบัญชีธนาคารและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ปศุสัตว์ตำบลม่วงคำร่วมเป็นกรรมการจัดงานลอยกระทงตำบลม่วงคำ ประจำปี ๒๕๕๔
ปศุสัตว์อำเภอพาน จัดทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบลและเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ออกบริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลโคเนื้อให้แก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอพาน


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลแม่ยาว จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ประกาศผลการประกวดการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ใบทดสอบความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสคบ.และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดการประชุมสัมนา
เชิงปฏิบัติการสารสนเทศไข้หวัดนก
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๕๔
ณ ห้องประชุมสนง.ปศุสัตว์จ.เชียงราย


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ในงานคลินิคเกษตร เคลื่อนที่ อำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ 5 สค.54

 

ขอแสดงความยินดีกับ......
เทศบาลตำบลจันจว้า เทศบาลตำบลแม่ยาว

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ ๔ ทีมสุดท้าย ในประเภทเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ ๔ ทีมสุดท้าย ในประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล
ในการประกวดการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ระดับเขตปี ๒๕๕๔
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
(กำหนดการตรวจประเมินในระดับพื้นที่) แนะนำนวัตกรรม
เทศบาลตำบลแม่ยาว

รายละเอียดโครงการประกวด
เกณฑ์การประเมินผลงาน
รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานที่ สสอ.๕
โรค PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)
แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรค Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ออกรักษาพยาบาลสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกร
ผ่าตัดโคนมแก้ไขปัญหากระเพาะเคลื่อนผิดตำแหน่ง

เข้าสู่การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์
คู่มือการลงข้อมูลโปรแกรมการทำเครื่องหมายและการขึ้นทะเบียนสัตว์

คู่มือโครงการอบรมเจ้าหน้าที่สัตวบาลกับการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ

ผลการขึ้นทะเบียนรอบที่ ๒/๒๕๕๔
ศิลปะการบังคับม้าให้ยืนนิ่งเพื่อทำการตรวจร่างกายหรือเจาะเลือด(30/04/54)

ข่าวที่นำเสนอไปแล้ว