กฏกระทรวง
กำหนดการควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด
พ.ศ. 2548


 

การเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ เข้าพื้นที่จังหวัดนครพนม

ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วย การอนุญาต การตรวจโรค และการทำลายเชื้อโรค
ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546

    พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แนวทางเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีก
การเคลื่อนย้่ายสัตว์ ซากสัตว์ ออกจากจังหวัดนครพนม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็น
โรคระบาดและการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็น
โรคระบาดและการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2550
     

อำเภอที่สามารถให้บริการ E-service ได้

เมือง, ท่าอุเทน, โพนสวรรค์, นาหว้า, นาทม, บ้านแพง,
ปลาปาก, นาแก, วังยาง, ศรีสงคราม, เรณูนคร,ธาตุพนม

อำเภอที่ยังไม่สามารถให้บริการ E-service ได

ไม่มี

มาตรการในการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าพื้นที่รอบเขต 2 การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์
เข้าในหรือนำผ่านเขตปลอดโรคระบาด์
การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน การใช้อำนาจ และกำหนดระยะเวลาในการกักสัตว
คู่มือการใช้งาน E-service ขั้นตอนการนำสัตว์/ซากสัตว์เข้าออกราชอาณาจักร