สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

( 22 มกราคม 2556 )  


...อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  ได้จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชนคนรักควาย
ในโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน จำนวนนักเรียน  ๔๐ คน

( 21 มกราคม 2556 )  


...อ่านเพิ่มเติม...
นายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดงานยุวชนคนรักควาย
บ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ตามโครงการยุวชนคนรักควายในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน

( 21 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2556

( 18 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น.
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ประจำปี 2556 ณ ภายในบริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ภายในศาลากลางจังหวัดนครพนม
( 17 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...

นายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมวิธีชุมชนคนรักควาย
( 16 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ได้จัดการประชุมสัมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนม
ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖


( 15 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...
 นครพนมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์

..อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา

( 9 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...
การคัดเลือกกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดนครพนม
รอบที่ ๒  ดำเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นในพื้นท
ี่อำเภอนาแก เรณูนครและธาตุพนม เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖
ที่ผ่านมา
( 9 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...
การคัดเลือกกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดนครพนม
รอบที่ ๒  ดำเนินการ คัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้าน
ธคก.และอาสาปศุสัตว์ดีเด่นในพื้นที่อำเภอนาทมและนาหว้า
เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖
( 8 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไถ่ชีวิตกระบือ สร้างสัมพันธ์สานสายใย
ผู้ให้ถึงผู้รับ และมอบให้แก่เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
( 4 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

( 2 มกราคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
สำนักปศุสัตว์จังหวัดนครพนมร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนาหว้า
ออกหน่วยตอน ทำหมัน โครงการณรงค์ ตอน ทำหมัน
ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2555
ณ เทศบาลตำบลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
( 15 ธันวาคม 2556 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
วันที่ 25 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
จัดงานส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม 2556
( 25 ธันวาคม 2555 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนครพนม  
( 20 ธันวาคม 2555 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
นายปัญญา  ธรรมศาล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก
ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม  หมู่ที่ 8 
( 18 ธันวาคม 2555 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)
แห่งชาติ ประจำปี 2556 ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร 
นายเข็มพร  เชื้อตาหมื่น

( 18 ธันวาคม 2555 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
จังหวัดนครพนมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


( 12 ธันวาคม 2555 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ
นายมนตรี วรรณทอง ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)


( 11 ธันวาคม 2555 )  

...อ่านเพิ่มเติม... 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มสัตว์ปีก

( 23  พฤศจิกายน  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสุนัขจังหวัดนครพนม


( 22  พฤศจิกายน  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดงานเลี้ยงส่ง
นายไพรัช  ประทุมสุวรรณ ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(อำนวยการสูง)

( 14  พฤศจิกายน  2555)  


...อ่านเพิ่มเติม... 
ประเพณีบูชาพระธาตุพนม วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

(30 ตุลาคม  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
จัดฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยง
ไก่ไข่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบัว 
ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก
(30 ตุลาคม  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
บูรณาการจัดประชุมทำร่างแผนยุทธศาสตร์ควาย
จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓
(29  ตุลาคม  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 

ภาพและผลการประกวดสุนัขที่ถูกจับกุมจากการ
ลักลอบค้าสุนัขและสุนัขทั่วไป ในงานไหลเรือไฟ
ประจำปี ๒๕๕๕

(27 ตุลาคม  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔  จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้
การกำกับดูแลของส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
(24 ตุลาคม  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ตรวจเยี่ยมราษฎร ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ 
โรงเรียนบ้านโคกกลาง  หมู่ ๗  ตำบลเรณูใต้ 
อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ 

(18 ตุลาคม  2555)  


...อ่านเพิ่มเติม... 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2555
ที่ โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4,7,10,13 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร


(18 ตุลาคม  2555)  


...อ่านเพิ่มเติม... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  บูรณาการจัดประชุมทำร่างแผนยุทธศาสตร์ควาย
จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕  


...อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  
ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 
จัดประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการผลิตโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย์
(11 ตุลาคม  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
ปศุสัตว์จังหวัดกลุ่มสนุก  ๓  จังหวัด  นครพนม  สกลนคร 
และมุกดาหาร  ประชุมวางแผนการจัดทำ
“ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน ” 
(10 ตุลาคม  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
การประกวดสุนัขในงานไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ประจำปี 2555...อ่านเพิ่มเติม... 
งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จังหวัดนครพนม
ประจำปี 2555...อ่านเพิ่มเติม... 
ผลการประกวดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2555...อ่านเพิ่มเติม... 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้าง และซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
ณ โรงเรียน ตชด.คอนราดเฮ็งเค็ล อำเภอโพนสวรรค์ และ
โรงเรียน ตชด.บ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม
(26  กันยายน  2555)   


...อ่านเพิ่มเติม... 

ประมวลภาพครบรอบ 411 วันน้องหมา
ศูนย์ช่วยเหลือสุนัขนครพนม (25  กันยายน  2555)  


...อ่านเพิ่มเติม... 

การปฏิบัติราชการ ของ น.สพ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (24  กันยายน  2555)  


...อ่านเพิ่มเติม... 
นายปัญญา  ธรรมศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เล็กและสัตว์ปีก พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม
และไก่งวงนครพนม  (20  กันยายน  2555)  ...อ่านเพิ่มเติม... 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง
บ้านหนองย่างชิ้น  ตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร
เมื่อวันที่  (19  กันยายน  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
นายทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์
ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
ชี้แจงแผนปฏิบัติงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ประจำปี ๒๕๕๖ และ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๕  
ณ  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่  (17  กันยายน  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอเรณูนคร  ประธานในการเปิดตลาดสีเขียว จังหวัดนครพนม  แห่งที่ ๒
ของกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ ตลาดบ้านเหิบ  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม    (16  กันยายน  2555)  
 

...อ่านเพิ่มเติม... 
นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ตรวจเยี่ยมราษฎร ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ 
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง  หมู่ ๒ ตำบลหนองซน  อำเภอนาทม
จังหวัดนครพนม   (13  กันยายน  2555)  

...อ่านเพิ่มเติม... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยง ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ รอบโรงเรียน ตชด.
บ้านนาสามัคคี  และรอบโรงเรียน ตชด.
ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ รวม  ๒๐  คน 
(29 สิงหาคม 2555) 


...อ่านเพิ่มเติม... 


หน้าถัดไป>>>>>
<<หน้าหลัก

หน้าหลักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
หน้าหลักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม


พัฒนาเว็ปไซต์โดย นางสาวชวลิดา คำเพชรดี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อ.เมืองนครพนม 48000 ::::Tel. 0-4251-1029 โทรสาร 0-4251-1167:::
E -mail : pvlo_kop@dld.go.th webmaster : chawalida.c@hotmail.com
ความละเอียดหน้าจอที่ 1024x768 พิกเซล