กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
นายจำรัส  ชาครไพบูลย์
สัตวแพทย์อาวุโส
นายวิรัตน์  รัตน์สุภาพงศ์
สัตวแพทย์อาวุโส
นางศุภวรรณ จันทร์ดำรงค์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นายกิตติก้อง  ตุลเตมีย์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางอารีรัตน์  อุปาลี
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555
HOME