“การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จได้ต้องทำอย่างไร”
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
   
   

ผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
รอบการประเมิน 2/2555

การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕


 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
แผนพัฒนาบุคลากร (รอบที่ 1/2555) แผนพัฒนาบุคลากร (รอบที่ 2/2555)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
รายงานการประชุมชี้แจงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานการประชุมชี้แจงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รอบการประเมิน 1/2555 ผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รอบการประเมิน 2/2555