111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ก1111 11111 1

ข้อมูลองค์กร
 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  บุคลากร
  แผนที่ตั้งหน่วยงาน
  โทรศัพท์ / โทรสาร / E - mail
  Webboard
  สมุดเยี่ยม
  งบประมาณ
  แผนงาน/โครงการ
 
งาน / โครงการ
 
  โครงการธนาคารโค-กระบือ
       เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำร
 
 การให้บริการ
 
  การขออนุญาตนำเข้า ผลิต และ
       ขายอาหารสัตว์
  การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
       และซากสัตว์
  การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการ
       สถานพยาบาลสัตว์
 
บทความ / งานวิจัย
 
  หญ้าพืชอาหารสัตว์สำหรับ
       ประเทศไทย
  ศักยภาพการเลี้ยงโคขุน ในภาคใต้
  โรคตาอักเสบติดต่อ
  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  หลักการใช้ยอดอ้อยเลี้ยงโค-กระบือ
       ให้โตเร็ว
 
ความรู้ด้านปศุสัตว์
 
  การเลี้ยงสัตว์
  โรคสัตว
  พืชอาหารสัตว
  มาตรฐานโรงฆ่าสีตว์
  มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 
เอกสารเผยแพร่
 
  พืชอาหารสัตว์พืนเมืองใน
       ประเทศไทย
  สภาพพื้นที่กับพืชอาหารสัตว์
       ที่เหมาะสม
 
ข้อมูลสถิต
 
  จำนวนสถิติปศุสัตว
  จำนวนปศุสัตว์ในจังหวัดสตูล
  จำนวนฟาร์มสุกร
  จำนวนฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่
  จำนวนร้านขายอาหารสัตว
  ราคาสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม       และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า
 
ธนาคาร
เว็บไซด์ค้นหาข้อมูล


..ค่านิยมกรมปศุสัตว์...

สามัคคี มีเมตตา

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ

กล้ายืนหยัดทำให้สิ่งที่ถูกต้อง
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบ
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล เปิดเคมเปญใหม่ “การผสมเทียมแพะ”  ต้อนรับปี 2554 นายอุสมาน สะยะมิง  ปศุสัตว์ จ.สตูล กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่จังหวัดสตูล แต่การตัดสินใจจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดี โดยเริ่มจากพื้นฐานก่อน ซึ่งการเลี้ยงแพะพื้นเมืองในสภาพที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และมีการจัดการอย่างดี อายุประมาณ เดือน จะมีน้ำหนักเมื่อเป็นสัดหรือยอมรับการผสมพันธุ์ครั้งแรก และการมีชีวิตรอดของลูกแพะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของลูกแพะ หากลูกแพะแรกคลอด

ประกาศ ผลการสอบเลื่อกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21-27 ก.พ.2554)
ประกาศผลสอบเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แผนโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัข ที่ถูกต้อง ประจำปี 2553 (2 มี.ค. 53)
 


กิจกรรม ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

 

 
 
 
 
   
    
ข่าวประกวดราคา
   
ประกาศจังหวัดสตูล สอบราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ(11 ส.ค. 53)
ประกาศจังหวัดสตูล สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (11 ส.ค. 53)
ประกาศจังหวัดสตูล สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ส.ค. 53)
ประกาศจังหวัดสตูล สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (11 ส.ค. 53)
ประกาศจังหวัดสตูล สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย(11 ส.ค. 53)
ประกาศจังหวัดสตูล สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ(11 ส.ค. 53)
 
 


ประชาสัมพันธ์เครือข่ายปศุสัตว์

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------


 


นายอุสมาน สะยะมิง
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล


เว็บไซด์หน่วยงานจังหวัดสตูล

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

สถิติผู้เข้าชม


Copyright 2005 Satun Provincial Livestock Office All right reserved. Best view at 800 x 600 pixels
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 334 หมูที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
Tel./Fax. 0-7471-1357
 E-mail : pvlo_sat@dld.go.th
เริ่มพัฒนา 15 มิถุนายน 2548 : : ปรับปรุงล่าสุด  8 มีนาคม 2554