โครงการปรับปรุงสำนักงาน น่าอยู่ น่าทำงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ
วันที่  20-23   เดือน กันยายน    พ.ศ. 2553

ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ 
พร้อมด้วยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอวาริชภูมิ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.
เพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ตัวอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ 
ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน สำนักงานอำเภอวาริชภูมิ


ข่าว:: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ      จังหวัดสกลนคร
เขียนข่าว:: นายตรงจิตร   แสงมณี
  นำเสนอ :: นางสาวจาริณี แก้วมีสี
ผู้ตรวจสอบ ::นายสุริยะ สุภาพงษ์  
ผู้อนุมัติข่าว :: ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
พัฒนาเว็บไซด์ :: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 0 4271 1756