คณะผู้บริหาร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
นายปราโมทย์    ศรีธรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์
 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
นางอมรรัตน์ สุวรรณรงค์
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
 
นายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
        การพัฒนาปศุสัตว์
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว์
 
นายพิภพ    เพียวิเศษ
สัตวแพทย์
อาวุโส
 
นายสมัย   ศรีผาวงค์
นักวิชาการสัตวบาล
ชำนาญการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมพงษ์ บิดร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 


พัฒนาเว็บไซด์ :: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
โทร./โทรสาร 0 4271 1756
E-Mail :: pvlo_sno@dld.go.th