ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ศูนย์นำร่องในการใช้แรงงานสัตว์และการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ครบวงจร)
หลักสูตร  “การใช้แรงงานสัตว์และพลังงานจากมูลสัตว์”
วันที่  18-23  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ศูนย์นำร่องในการใช้แรงงานสัตว์และการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ครบวงจร)
หลักสูตร  “การใช้แรงงานสัตว์และพลังงานจากมูลสัตว์”
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552   ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ฯต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2552   ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ฯต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร


ข่าว:: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
เขียนข่าว:: นายสมพงษ์
 พันธ์ดี   นำเสนอ :: นางสาวภัทรา  ศรีสร้อย
ผู้ตรวจสอบ ::นายสมพงษ์   พันธ์ดี    
ผู้อนุมัติข่าว :: ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
พัฒนาเว็บไซด์ :: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 0 4271 1756