ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2552
                                    ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2551
25 ธ.ค. 52

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
ณ บ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
   

25 ธ.ค. 52

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
   

25 ธ.ค. 52

วันที่  22  ธันวาคม 2552  นายปราโมทย์    ศรีธรณ์  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
 

11ธ.ค. 52

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว 
ได้ออกตรวจใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ของร้านขายอาหารสัตว์
ในเขตพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว
 
    

11ธ.ค. 52
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  “ 5 ธันวามหาราช ” และพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
   

20 พ.ย. 52
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอบสวนโรคและทำลายสัตว์และซากสัตว์ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในสัตว์ปีก
เพื่อมิให้แพร่ระบาด ออกไป ในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน
  

16 พ.ค. 52

ผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี พร้อมคณะเดินทางไปถ่ายทำสารคดี  เรื่อง “อยู่รอด ปลอดภัย”
ณ กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม    ตำบล โนนหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
     

15 ก.ย. 52
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้วร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)สาขาสกลนคร ดำเนินการฝึกอบรม
กษตรกรตามโครงการ ฟื้นฟูและพักชำระหนี้
เกษตรกรรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีภาระหนักในการชำระหนี้
ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี
   

4 ก.ย. 52
วันที่ 3 ก.ย. 52 นายปราโมทย์ ศรีธรณ์   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปศุสัตว์น้อยเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค "
ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

29 ส.ค.52
วันที่ 28 ส.ค. 52 นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานที่ประชุม
ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2552

20 ส.ค. 52
วันที่ 19 สิงหาคม 2552  เจ้าหน้าที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ  ได้ดำเนินการออกตรวจฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

10 ส.ค. 52

ปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ รณรงค์ทำความสะอาด
และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่ตลาดนัด รถบรรทุกสัตว์ และพื้นที่เสี่ยงต่อ
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนก
   
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อ.พรรณานิคม

17 มี.ค. 52

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนคร
ได้จัดพิธี เปิดโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552
   

28 ก.ค. 52

วันที่ 28  ก.ค.  52 นายปราโมทย์   ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ 
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2552 
 
   

28 ก.ค. 52

วันที่ 24  ก.ค. 52 ก  ลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ได้ออกดำเนินการเก็บสมองวัว   ตามโครงการสำรวจโรควัวบ้า
เพื่อส่งตรวจโรควัวบ้าทางห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
   

28 ก.ค. 52

ระหว่างวันที่ 21- 23  ก.ค. 52  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ออกตรวจเยี่ยม
โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
   

15 ก.ค. 52

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนครและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออกบริการผ่าตัด-ทำหมัน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ที่ไม่มีเจ้าของ
     

29 มิ.ย.52

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดฝึกอบรมเกษตรกร ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้
การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์นำร่องในการใช้แรงงานสัตว์
และการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ครบวงจร) หลักสูตร  
“การใช้แรงงานสัตว์และพลังงานจากมูลสัตว์
  

24 มิ.ย. 52

วันที่  24  มิถุนายน  2552  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม
ให้ประชาชน ณ บ้านหนองม่วง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว
     

24 มิ.ย. 52

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์ อบรมเกษตรกร เครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดนก  ภายใต้โครงการ พัฒนารูปแบบการเลี้ยง และการจัดการ
ที่ลดความเต่อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ปี 2552 

15 มิ.ย. 52

วันที่ 12 มิถุนายน 2552 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลดงมะไฟ
ได้ออกดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว
   

12 มิ.ย. 52

วันที่ 10 มิถุนายน 2552 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ
เจาะเลือดโคนมในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ เพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่ม
ส่งตรวจโรคในโครงการสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรค BTP
      

12 มิ.ย. 52

วันที่ 21-22  พฤษภาคม   2552  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สกลนคร ได้จัดฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการพัฒนารูปแบบการเลือกและการจัดการ
ที่ลดความเสี่ยง ต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
     

10 มิ.ย. 52

วันที่ 8 มิถุนายน 2552 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ร่วมทำบุญสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ในคล้ายวันสถาปนา
กรมปศุสัตว์ รบรอบ 67 ปี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
  

4 มิ.ย. 52

ระหว่างวันที่ 1 - 2  มิถุนายน  2552 สำนักพัฒนาระบบและ รับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ออกสำรวจรวบรวมการใช้วัตถุอันตรายในฟาร์มปศุสัตว์ 
  

1 มิ.ย. 52

วันที่29 พฤษภาคม 2552 จังหวัดสกลนครจัดโครงการ
ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคไข้หวัดนก
และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1 ปี 2552
ณ สโมสรนายทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร
      

1 มิ.ย. 52

วันที่ 26 พฤษภาคม  2552  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ผ่าซากแพะ
เก็บตัวอย่างเลือดและอวัยวะ ตามโครงการพัฒนาชุดทดสอบ
อีไลซ่าสำหรับโรคเมลิออยโดซีส 
   

23 พ.ค. 52
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงสือและองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและ
ยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
       
22 พ.ค. 52

วันที่ 19 พฤษภาคม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ
ออกเก็บตัวอย่างสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดสุกร
    

19 พ.ค. 52

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้วร่วมกับองค์
การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่  ออกให้บริการ
แก่เกษตรกรที่สนใจ
      

19 พ.ค. 52

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์  หลักสูตร
“พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์” ให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน
ในตำบลนาแก้ว  หมู่บ้านละ 2 คน
  

14 พ.ค. 52

วันที่ 13  พฤษภาคม  2552   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องใจวันคล้ายวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   

4 พ.ค. 52

วันที่4 พฤษภาคม 2552 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ " 4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศไทย
ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง"  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
   

1 พ.ค.52

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นำคณะข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา
จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552
    

30 เม.ย.52

วันที่ 23 เมษายน 2552 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   จัดอบรมสัมมนา
กิจกรรมส่งเสริมตลาดโคเนื้อ พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนครบวงจร
     

28 เม.ย.52

วันที่ 24  เมษายน 2552 นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่งวง
โครงการจัดทำระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน (ไก่งวง) ปี 2552
ณ ฟาร์มนายวี พิมพ์สารี ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม   
  

22 เม.ย.52

วันที่ 21 เมษายน 2552 จังหวัดสกลนคร  ได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียน
ธรรมบวรวิทยา ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
    

10 เม.ย. 52

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สกลนครร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ออก
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
    

10 เม.ย. 52

เมื่อวันที่  7 เมษายน  2552  นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานที่ประชุม
ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2552 ประจำเดือนมีนาคม 2552
   

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว

3 เม.ย. 52

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอโพนนาแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนนาแก้ว
ดำเนินการจัดกิจกรรม เวทีชุมชนฯ โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ปี 2552
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอพังโคน

3 เม.ย. 52

วันที่  1   เมษายน 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพังโคน
จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2552
 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน

2 เม.ย. 52

วันที่ 31 มีนาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  
ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน
จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2552 
 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล

2 เม.ย. 52

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูล การบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

1. เม.ย . 52

วันที่ 25 มีนาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้นและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาเเก้ว  
ออกหน่วยตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดความเสี่ยงจาการถูกสุนัขกัดจังหวัดสกลนคร 
  

31  มี.ค. 52

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมงานกระบือและ
โคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 

26 มี.ค. 52

วันที่ 25 มีนาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดประจำปี 2552  
 

24 มี.ค. 52

วันที่ 24 มีนาคม 2552 สำนักงานปศุสัตวฺ์จังหวัดสกลนคร
จัดสัมมนาสัมมนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร "การจัดทำเครือข่ายผู้ผลิต-ธุรกิจฟาร์มไก่งวง
ระดับจังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2552"
 
   

  24 มี.ค. 52

วันที่ 23  มีนาคม 2552สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
 ให้บริการด้านปศุสัตว์แก่ประชาชน ณ  บ้านดอนเชียงยืน หมู่  7  
 ตำบลโพนสูง  อำเภอสว่างแดนดิน
    
20 มี.ค.52

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลนาแก้ว
 ได้ออกให้บริการฉีดยากำจัด พยาธิภายนอก (เห็บ  เหา  ขี้เรื้อน) 
 ในโค – กระบือ   โดยทำงานร่วมกับ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาปศุสัตว์
 ประจำตำบลนาแก้ว
     

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่4 ขอนแก่น ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือ
19 มี.ค.52

วันที่ 19 มีนาคม 2552 คณะกรรมการประเมินตัดสิน คัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม
ประจำปี 2552 จากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่4 ขอนแก่น
ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
   

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อำเภอบ้านม่วง
19 มี.ค.52

 วันที่ 17 มีนาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจาการถูกสุนัขกัดประจำปี 2552
 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง     

อบต.นาตงวัฒนา อบรมหลักสูตร พัฒนาศักย์ภาพอาสาปศุสัตว์

16 มี.ค. 52

วันที่ 11-12  มีนาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว
อบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์"
  

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.กกปลาซิว

 13  มี.ค.52

วันที่ 12 มีนาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพาน
ออกหน่วยตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดความเสี่ยงจาการถูกสุนัขกัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552 
 
   

โครงการรณรงค์ป้อกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอสว่างแดนดิน
 11 มี.ค.52

 วันที่ 10 มีนาคม 2552 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าปี 2552
 ณ   ห้องประชุมอำเภอสว่างแดนดิน      
  


 11 มี.ค.52

 วันที่  9  มีนาคม  2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร
 ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองสไน หมู่ที่ 4/8/11
 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
    

รณรงค์ฉีดวัคซีนอำเภอคำตากล้า
10 มี.ค. 52

 วันที่ 6  มีนาคม  2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมและสำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า
 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
     

 5 มี.ค. 52

วันที่ 5 มีนาคม 2552  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดความเสี่ยงจากการถูกกัด  จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ 2552
ณ    องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย  ตำบลขัวก่าย  อำเภอวานรนิวาส
     

ออกหน่วยบริการในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
26 ก.พ. 52

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร ร่วมกับ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและสำนักงานปศุสัตว์อำภอ
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า
ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
      

จังหวัดเคลื่อนที่ นิคมน้ำอูน
25 ก.พ. 52

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ออกหน่วย
สัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ  อำเภอนิคมน้ำอูน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
     

อบรมโครงการไข้หวัดนก อำเภอโพนนาแก้ว
23 ก.พ. 52

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 52  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว จัดอบรม โครงการป้องกันและ กำจัด
โรคไข้หวัดนก หลักสูตร “อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนก"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว   
  

คลินิกเกษตร

19 ก.พ. 52
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 จังหวัดสกลนครจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับสำนัก
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ออกให้บริการด้านปศุสัตว
   

รณรงค์ทำความสะอาด

20 ก.พ. 52
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2552 เข้าร่วมซักซ้อมการเข้าตรวจสอบสัตว์ปีก
ป่วย-ตาย และการทำลายซาก สัตว์ปีก โดยมีนายอำเภอเมืองสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิด นำโดยนายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายสุโชติ ประสันแพงศรี
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร

16 ก.พ. 52

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบบริหาร จัดการน้ำนมดิบ ทั้งระบบ
จังหวัดสกลนคร  ณ  ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร
    

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
16 ก.พ. 52

 คณะกรรมการประเมินตัดสินคัดเลือกเกษตรกรและ
 กลุ่มเกษตรกรดีเด่น จากกรมปศุสัตว์  ได้ทำการคัดเลือก
 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2552
     

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการโคนมวาริชภูมิ

11 ก.พ. 52

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. คณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัดโดยนายสรรค์สนธิ บุณโยทยานเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะทำงาน นายปราโมทย์   ศรีธรณ์  
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  คณะทำงานและเลขานุการการประชุม
   

สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์52
ประชุมประจำเดือนมกราคม 52
30 ม.ค. 52

 เมื่อวันที่ 29 เดือนมกราคม 2552 นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   เป็นประธานที่ประชุมและ
 ดำเนินการประชุมปศุสัตว์อำเภอ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์  ครั้งที่ 1/2552
  

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่
26 ม.ค. 52

เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2552  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จัดโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ณ  บ้านสรศรี  ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอบ่อแก้ว  อำเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร
       

22 ม.ค.52

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552   องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
จัดโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน
 ณ   บ้านพาน   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร
   

วิจัยกระบือ
20 ม.ค.52

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ทำโครงการ
ผลิตพ่อกระบือพันธุ์ดีประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
   

20 ม.ค.52

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม
ออกดำเนินการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บริเวณจุดเกิดโรค  หมู่ที่ 5  ตำบลบะฮี  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
  

กาชาดสกลนคร

16 ม.ค. 52

เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2552  นายปราโมทย์   ศรีธรณ์  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล
และงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552  โดยมีนายวิทยา  ผิวผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
  

นิเทศหน่วยผสมเทียม

16 ม.ค. 52
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 ออกนิเทศหน่วยผสมเทียมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
 รวมจำนวน 10 หน่วย / อำเภอ
    

วันเด็กแห่งชาติ

10 ม.ค. 52
เมื่อวันที่  10  มกราคม 2552  นายปราโมทย์  ศรีธรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร
 
  

อำเภอพรรณา

9 ม.ค.52
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 นายพูลสวัสดิ์ กรมแสงปศุสัตว์อำเภอพรรณนานิคม
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอพรรณนานิคม   ร่วมต้อนรับกรรมการ
ประกวดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับสำนัก สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
ณ บ้านโนนพอก หมู่ที่ 6 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
      

พัฒนาเว็บไซด์โดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัด  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
โทร / โทรสาร 0 4271 1756 ::   E - Mail PvLo_sno@dld.go.th