รายละเอียดกิจกรรมงานประจำปี 2554
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน ธันวาคม 2554
1 ธ.ค. 09.30
ประชุมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมฯ ประจำปี 2553 ณ ห้องอาจาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  15.00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.จ.) ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
2 ธ.ค. 10.00
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซวง บ้านสามแยกขันอาสา ตำบลคูสะคาม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
3 ธ.ค. 07.30
ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
  09.00
ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
4 ธ.ค. 07.00
ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระเถระ พระสงฆ์และพระนวกะ ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
5 ธ.ค. 06.30
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ (สระพังทอง) ตามกิจกรรม 5 ธันวาคม 2554
  08.00
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  17.00
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สระพังทอง)
6 ธ.ค. 09.30
ประชุมคณะกรรมการศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์สกลนคร ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์
7 ธ.ค. 10.00
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล) ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาอุตสาหกรรมและสาขาเหมืองแร่ ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัด
  18.00
ร่วมงาน "รวมใจไทสกล ถวายพระพระชัยมงคลองค์ราชัน พระมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย ณ สวนมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสกลนคร
8 ธ.ค. 13.30
ประชุมเจรจาความเหมาุะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555
ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
9 ธ.ค. 09.30
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการควบคุมและกำจัดโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
12ธ.ค.  
ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท้ายวัง หมู่ 10 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
14ธ.ค. 09.00
ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
15ธ.ค. 07.30
สภากาแฟ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมแนวทางดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  17.00
ร่วมเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ณ สำนักมิสซังท่าแร่หนอง-แสง (โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟสกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
19 ธ.ค. 13.30
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์โคนมภูพาน ณ ห้องประชุมศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
20ธ.ค. 09.00
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน รวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดประำจปี 2555 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของจังหวัด ตามตัวชี้วัดที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัด
21-22
ธ.ค.
 
ประชุมสัมมนาและแข่งขันกีฬา งานสร้างสรรค์ สามัคคี กีฬา และท่าพระคาวบอยแลนด์ ณ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
22ธ.ค. 09.39
เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
  14.00
ประชุมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องอินทนิล ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  15.00
พิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่สกลนคร ปี 2555 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
23 ธ.ค. 07.00
ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ ณ กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดสกลนคร
  16.00
ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศบุคคลดีเด่น คนดีศรีอีสาน "จากวันนั้นถึงวันนี้สามสิบปีคนดีศรีอีสาน ดอกไม้วันวานเบ่งบานงดงามนิรันดร์"
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
26 ธ.ค. 15.00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.)  ณ ห้องประชุมอุตตโม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
26-27
ธ.ค.
 
ประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์การประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ ห้องกมลทิพทย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
26-27
ธ.ค.
09.30
รับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2555
ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
27 ธ.ค. 09.00
ประชุมการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำ เดือนธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสถาีนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
  14.00
ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  18.00
งานพบปะข้าราชการ-ลูกจ้าง สังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ณ สถาีนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
  18.00
งานพบปะผู้สื่ข่าวจังหวัดสกลนคร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
28 ธ.ค. 09.30
ต้อนรับผู้แทนพระองค์ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการ กองงานพระวรชายา มามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา อำเภอกุุสุมาลย์
29 ธ.ค. 09.30
เปิดศูนย์ฯและรับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปเยี่ยมจุดตรวจในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
31 ธ.ค. 18.30
พิธีสมโภชหลวงพ่อพระองค์แสน พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
2 พ.ย. 14.00
ประชุมหารือการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
3พ.ย. 14.30
ประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
4 พ.ย. 09.30
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2554 ณ พระอารามหลวงวัดพายัพ ถนนชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
7 พ.ย. 08.30
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 และพิธีกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้รวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทย บ้านใหม่หนองผือ หมู่ 8
ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นประธานในพิธี
8 พ.ย. 07.00
ร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจรวมใจภักดิ์ ถักทอผ้าถวายพ่อหลวง 84เมตร 84 พรรษา" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมระบบทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการจัดทำแผนงานและการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
9 พ.ย. 14.00
ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
10 พ.ย. 09.30

ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องเทศรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

  16.00
ร่วมงาน"เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิงสองเพ็งไทสกล" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)
11 พ.ย. 09.30
ชี้แจงแนวทางการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ การให้คะแนนตัวชี้วัด ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555
โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมพิจารณาแผนงานฟื้นฟูและเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัด สกลนคร
  15.00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
11-14
พ.ย.
 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการในการเตรียมการประุชุมผู้บริหารระดับสูงและงานแสดงสินค้า ฯ แขวงคำม่วน สปป.ลาว
14 พ.ย. 09.30
ประชุมการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการตามแผนงานฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสกลนคร
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
15 พ.ย. 07.30
ประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
  08.00
ประชุมกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ ณ ห้องประชุม สกลทวาปี
โรงแรมดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ สสอ.4 ณ ห้องประชุม 2 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
  15.00
ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด. ค๊อกนิสไทย ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
16 พ.ย. 08.00
ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19พื้นที่
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร
  11.00
ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
17 พ.ย 08.30
ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  09.00
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ภายใต้งาน
"บอกรักพ่อที่ภูพาน ยลดอกไม้งามที่หนองหาร เที่ยวงานลิ้มรสเนื้อโคขุน ละมุนน้ำหมากเม่า ใต้แสงดาวหนาวนี้ที่สกลนคร" ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  16.30
ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ภายใต้งาน"บอกรักพ่อที่ภูพานยลดอกไม้งาม
ที่หนองหาร เที่ยวงานลิ้มรสเนื้อโคขุน ละมุนน้ำหมากเม่า ใต้แสงดาวหนาวนี้ที่สกลนคร" ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “สวนลูก"
19 พ.ย. 08.30
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตกาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
21-22
พ.ย.
 
รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์
22 พ.ย.  
รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรง เปิดโรงงานผลิตนม UHT ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค็อกนิสไทย เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู่ที่ 9 บ้านพรหมศรีธาตุ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
23 พ.ย. 09.00
ประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนศึกษา และพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ ประจำเขต 4
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  09.00
ประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 5/2554  ณ ห้องประชุม 2 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
  09.00
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติย้อนรอยพระยุคลบาที่ยาตรา ณ บริเวณประตูน้ำก่ำท หมู่ 8 ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
24 พ.ย. 13.30
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
26 พ.ย. 17.30
ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายจรินทร์ จักกะพาก) ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
27 พ.ย. 14.00
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่องาน "บอกรักพ่อที่ภูพาน ยลดอกไม้งามที่
หนองหาร เที่ยวงานลิ้มรสเนื้อโคขุน ละมุนน้ำหมากเม่า ใต้แสงดาว หนาวนี้ที่สกลนคร "  ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
27พ.ย.
-
1 ธ.ค.
 
จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด สกลนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่องาน "บอกรักพ่อที่ภูพานยลดอกไม้งามที่ หนองหาร เที่ยวงานลิ้มรสเนื้อโคขุน ละมุนน้ำหมากเม่า ใต้แสงดาว หนาวนี้ที่สกลนคร "  ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
28 พ.ย. 17.30
ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิืงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (แต่งกายปกติขาว)
29 พ.ย. 09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ ห้องพระธาตุเ้ชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
30 พ.ย. 07.00
แสดงความยินดี และร่วมทำบุญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน ตุลาคม 2554
6 ต.ค. 13.00
ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการพัมนาศักยภาพการปศุสัตว์ งบประมาณกลุ่มจังหวัดประจำปี 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
8 ต.ค. 08.00
พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทาน"(ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดสกลนคร
10 ต.ค. 18.30
ร่วมงานพาแลงและพิธีบายศรีสู่ขวัญ (ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว) ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
11 ต.ค. 14.00
พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง"ชิงถ้วยพระราชทานฯ" ประจำปี 2554  ณ ปะรำพิธีเปิดงานบริเวณถนนสกล-นาแก จังหวัดสกลนคร
12-14
ต.ค.
 
ประชุมมอบนโยบายสำคัญหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี2554  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
13 ต.ค. 07.30
สภากาแฟหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
18 ต.ค. 09.00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิกส์ไทยฯ
  09.00
ประชุมคณะทำงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
19 ต.ค. 09.30
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานตามโครงการพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำห้วยหวด) ณ ห้องประชุม เทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
21 ต.ค.
06.30
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ,วันทัตสาธารณสุขแห่งชาติ,วันสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติและวันรักษ์ป่าไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2554 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
  09.00
ร่วมพิธีเปิดโครงการสื่อสกลฯ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม และรับมอบทรัพย์สิ่งของบริจาค ณ บริเวณลานจอรถศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังเก่า
22 ต.ค. 07.00
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบปีที่ 55 แห่งการผนวช
ณ ตึกรวมใจอนุสรณ์หลวงปู่เสาร์ อ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
23 ต.ค. 07.30
ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำ 2554
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
24 ต.ค. 08.00
ร่วมเป็นวิทยากรแปรรูปสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมขาย ณ ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว
26 ต.ค. 07.00
ประชุมสภากาแฟ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างโคเนื้อสายพันธุ์ทาจิมะภูพาน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
  09.30
ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2554  ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
27 ต.ค. 09.00
ประชุมการถ่ายโอนภารกิจศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร ตามพระราชดำริ  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  09.30
ประชุมเชิงปฏิบัิติการการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปี 2554 ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังวหัดสกลนคร
  13.30
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังวหวัดสกลนคร
28 ต.ค. 09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2554 ณ ห้องพระธาตุเ้ชิงชุมศาลากลาง จังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำเดือนตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน กันยายน 2554
2 ก.ย. 10.30
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  14.00
ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดร้านนิทรรศการงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
2-5ก.ย.  
ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน "การทบทวนแผนพัฒนา จังหวัดสกลนคร 4 ปี" ณ เหลายารีสอร์ท จังหวัดตราด
7 ก.ย. 08.30
อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องภูริทัตโต ศาลางกลางจังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดสกลนคร ปี 2554 ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
7-8
ก.ย.
 
อบรมหลักสุตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด" ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
8 ก.ย.

13.30

ประชุมจัดทำแผนแม่บทฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการปศุุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
9 ก.ย. 09.00
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา ณวัดศรัทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
  13.00
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
  15.00
รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร
12ก.ย. 09.00
ประชุมติดตามงานการสอบสวนด้านปศุสัตว์ โดยคณะเจ้าหน้าที่สำนัก สุขศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหัวดสกลนคร
  13.30
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสกลนคร ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
13ก.ย. 14.00
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
15ก.ย. 09.30
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร
  13.00
ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดเลือกผลการที่เป็น Best Practice ของการบริหารจัดการเรียนร่วมระดับจังหวัด ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
15-16
ก.ย.
 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานด้านปศุสัตว์ ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
19ก.ย. 08.30
พิธีมอบใบรับรอง GAP (Q) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ประจำปี 2554 ณ โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ ห้องพระูธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
20ก.ย. 08.30
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
  09.00
ประชุมคณะกรรมการจัดการผลิตสิ้นค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงการตลาด ณ ห้องอินทนิล ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
21ก.ย. 15.00
ร่วมงานเลี้ยงและแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
22ก.ย. 09.00
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
23ก.ย. 07.30
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (การทำประชาคมในพื้นที่ดำเนินการ) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานตามพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำ
ห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  13.00
ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรื่อง ตัวชี้วัดที่ 10.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
  14.00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร (ศจพ.จ.สน.)
ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
26ก.ย. 09.30
ประชุมหารือการเตรียมต้อนรับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ณ ห้องท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการค้า การลงทุนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านประจำกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตนบน 2 ณ โรงแรมวิวโขง อำเภอเมืองนครพนม
27ก.ย. 09.00
ร่วมซ้อมความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  10.30
ร่วมแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
"บอกรักพ่อที่ภูพาน" ณ แพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บริเวณแข่งขันเรือประจำปี สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี จังหวัดสกลนคร
28ก.ย. 09.30
ประชุมหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
  14.00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธ มนต์ เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 54
ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  18.00
ร่วมงานเลี้ยงและแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ, ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการฯ และข้าราชการที่ลาออกประจำ
ปีงบประมาณ 2554 ณ บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
29ก.ย. 09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยาน 2554 (ครั้งที่9/2554) ณ ห้องประชุมพระูธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำ เดือนกันยาน 2554 (สัญจร) ณ ที่ว่างการอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือนสิงหาคม 2554
2 ส.ค.
08.30
ฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดสกลนคร หลักสูตร "คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3ส.ค.
09.30
ประชุมนโยบายการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
  09.30
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพิจารณาโครงการ/และงบประมาณเพื่อเสนอ ก.บ.จ. ในประเด็นยุทธศาสตร์งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
3-5 ส.ค.
 
ฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ของจังหวัดสกลนคร หลักสูตร "Microsoft office สำหรับผู้ปฏิบัติงาน : Work shop Excel & PowerPoint " ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4 ส.ค.
13.30
ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดสกลนคร ณ ห้้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
6 ส.ค.
10.00
ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 2 ณ โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร
6-7 ส.ค.
 
ประชุมจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัมนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
8 ส.ค.
08.00
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  08.00
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนบูรณาการพัฒนาด้านการเกษตร ประจำปี 2555 ภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตร (อ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ) ณ วัดรัตนมงคล บ้านโนนอุดม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
  09.30
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสกลนคร ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
9 ส.ค.
10.00
ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
10 ส.ค.
08.30
ประชุมการติดตามประเมินผลโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  09.30
ร่วมเปิดโครงการความร่วมมือในการขายผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สู่ราฎรในเขตกองทัพภาคที่ 2   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร
  10.00
ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกฯ ณ บ้านพอกน้อยพัมนา หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมโครงการมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและงานเกษตรแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ชั้น4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติจังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดงานสินค้าเกษตร ปลอดภัยและงานเกษตรแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
สกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
10-18
ส.ค.
 
ร่วมแสดงสินค้าในต่างประเทศและจับคู่เจรจาธุรกิจ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  10.00
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ณ  บริเวณหนองหลวง
บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
12ส.ค.
06.30
ตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล
07.00
ถวายพระพรและถวายอาศิรวาทราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  17.30
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15 ส.ค.
08.30
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 15 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์์
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต เฉลิมพระเีกียรติจังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา ณ บ้านโคกไม้ล้ม หมู่ที่ 13 ตำบลวาใหญ่
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
16 ส.ค.
 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา ณ อำเภอกุสุมาลย์
08.00
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ณ สนามข้างที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
  14.00
ประชุมซักซ้อมความเข้าในการดำเนินการจัดงาน"มหกรรมสินค้าเกษตร ปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน" ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
16-17
ส.ค.
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตวิทยาการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการของ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชดำริ
ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน จังหวัดนนทบุรี
18 ส.ค.
07.30
ประชุม(สภากาแฟ) หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
  10.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสกลนคร ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  17.00
ร่วมเปิดงาน"งานโอทอป ช้อปสนุก 3 จังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร" ณ ยูดี ฮอลส์ ศูนย์ารค้ายูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี
19 ส.ค.
09.30
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านนิทรรศการและการแสดงผลงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ณ ห้องพระพิรุณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  11.30
ต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ) ตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพสุนัข ณ ด่านกักกันสัตว์นครพนม
20 ส.ค.
 
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ) ณ วัดไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิิงเทรา
  07.00
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกอธิฐานจิตวัตถุมงคล "รุ่นบุญศึกษา"ณ วัดป่าโสตถิผล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  09.30
ร่วมประชุมทา่งไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) การป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
22 ส.ค.
13.30
ประชุมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ณ ห้องอาจาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
23ส.ค
 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา ณ อำเภออากาศอำนวย
21-23
ส.ค.
 
ประชุมโครงการขับเคลื่อนและสรุปผลสำเร็จการดำเินินงานการใช้จ่ายงบประมาณ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
23-26
ส.ค.
 
ประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานจากโครงการ การจัดการของเสียในฟาร์ม ปศุสัตว์ ในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานครฯ
24 ส.ค.
08.00
ร่วมโครงการศาลปกครองพบประชาชน ประจำปี 2554 ณ ห้องรอยัลคอนเวนชั่นโรงแรมรอยัลแม่โขง จังหวัดหนองคาย
  08.30
ฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ของจังหวัดสกลนคร หลักสูตร "คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  08.30
ร่วมเสวนาโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรมสกลนคร หนองหาร ดิเอลลิแกน
  09.30
ประชุมและศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
25 ส.ค. 13.30
ประชุมเพื่อเตรียมมวลชนเ้าร่วมงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
26 ส.ค.
10.30
รับคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดสกลนคร
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย
  13.30
ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม พระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  15.00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้อประชุมภูริัทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
26-27 ส.ค.
 
ประชุมงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
27ส.ค. 09.00
รับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ มาติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอุโบสถดิน วิเวกอาศรมกุฏิดิน
ณ วัดป่าพุทธนิติสถิตสีมาราม บ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
28 ส.ค.
 
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 4 "เรื่อง ความ ร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก :
การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เข้าสประชาคมอาเชียน" ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
30ส.ค. 09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2554 (ครั้งที่ 8 /2554) ณ ห้องประชุมพระูธาตุเชิงชุม
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำ เดือนสิงหาคม 2554(8/2554) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
31 ส.ค. 09.30
ร่วมเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและงานเกษตรแฟร์นนทรี อีสาน" ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร
31 ส.ค.-
1 ก.ย.
 
ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่8 จังหวัด 3ประเทศด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ โรงแรมวิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือนกรกฎาคม 2554
1 ก.ค. 09.30
ประชุม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรฯ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
3 ก.ค.  
ตรวจติดตามการให้การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหน่วยเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 เขตที่ 3
4-6 ก.ค.  
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2554 รุ่น1 ณ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน นายสมยศ นาหมื่นหงษ์ อ.โพนนาแก้ว
5 ก.ค. 13.00
ร่วมโครงการเรียนรู้ทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสลกนคร
   
ส่งมอบกระบือโครงการ ธคก.จำนวน 51 ตัว ต. เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส
   
ส่งมอบโค โครงการ ธคก.จำนวน 50 ตัว ตำบลแมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
5-7 ก.ค.  
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
6 ก.ค. 08.00
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพิธีการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดพิธีการและรับเสด็จ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร
6-8 ก.ค.  
อบรมสัมมนา เรื่อง การเตรียมกลุ่มและการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชุมชน ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
7 ก.ค. 09.00
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 (นายวิมล จันทรโรทัย) ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมอุตตโม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
7-11ก.ค.  
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2554 รุ่น2 ณ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน นายสมชาย ชินธุวงศ์ อ.โพนนาแก้ว
8 ก.ค.  
ส่งมอบโค โครงการ ธคก. จำนวน 100 ตัว อำเภออากาศอำนวย
  13.00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมอุตตโม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
8-10ก.ค.  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร" ณ โรงแรมภูเรือ รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
9-10  
ร่วมโครงการปศุสัตว์ปลอดโรค เนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
11ก.ค. 07.00
ร่วมรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2554 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (ชุดปกติ ขาว)
  10.00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
11-12
ก.ค.
 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา การเกษตรจังหวัดสกลนคร" ณ โรงแรมชมดาว แอนด์รีสอร์ท
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
12 ก.ค. 08.00
ร่วมพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร
  13.30
ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพเราะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุม บก.จทบ.สน.
12-14
ก.ค.
 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์"  ณ โรงแรมชลพฤกษณ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
   
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2554 รุ่น3 ณ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้านนายสันต์ศิลป์ ยาสาไชย อ.เมืองสกลนคร
13ก.ค. 08.00
ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ณ วัดจอมแจ้ง หมู่ 9 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูพาน ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
  14.00
รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
13-14
ก.ค.
 
สัมมนาโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2554 รุ่น 2 ณ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน นายสมยศ นาหมื่นหงษ์ อ.โพนนาแก้ว
13-19
ก.ค.
 
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี 2554 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (นุ่งขาว ห่มขาว)
14 ก.ค 08.30
สัมมนาครั้งที่ 1 โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ ณ ห้องศรีสกล (บี) โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร
  10.00
ร่วมปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนค
  14.00
ร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2554 (พิธีแห่เทียนพรรษา) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ชุดผ้าพื้นเมือง)
  17.00
พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
15ก.ค. 06.30
ทำบุญตักบาตรรอบองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
  07.00
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ย้อนร้อยพระยุคลบาทที่ยาตรา ณ ศูนย์ศิลปชีพ บ้านทรายทอง และวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม บ้านท่าวัด หมู่ 1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
  15.00
รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
  17.30
ร่วมงาน "วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดา่ว" ประจำปี 2554 ณ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว (นุ่งขาว ห่มขาว)
  17.30
ร่วมฟังธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระูธาตุเชิงชุมวรวิหาร
19ก.ค. 08.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (2553-2556) ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร
  08.30
ประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุม แคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  13.30
ประชุมแนวทางในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และโคลนถล่ม จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
20ก.ค. 08.00
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน2 4 ปี พ.ศ. 2553-56) ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
  13.00
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ การจัดทำและตรวจสอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ณ ห้องประชุมสำนักงานคลัง
จังหวัดสกลนคร
22ก.ค. 07.30
สภากาแฟ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สกลนคร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
  13.30
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม จังหวัดสกลนคร ปี 2554 ณ บริเวณริมฝั่งหนองหานหลวง (สระพังทอง)
  14.00
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด  ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
25 ก.ค. 09.00
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการผลิตและ การตลาดด้วยวิธีการสหกรณ์ ณ ศาลาวัดรัตนมงคล บ้านโนนอุดม ตำบลไร่
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
28 ก.ค 07.00
ออกหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
28 ก.ค. 18.00

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อบริหาร และพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
(โครงการห้วยเดียก) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

29 ก.ค. 09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (ครั้งที่7/2554) ณ ห้องประชุมพระูธาตุเชิงชุม
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 นครราชสีมา
  09.30
ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.00
สัมมนาวิชาการ "อุดมทัศนีย์ควายไทย ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี"อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  13.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำ เดือนกรกฎาคม 2554(7/2554) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
30-31
ก.ค.
 
ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือนมิถุนายน 2554
1 มิ.ย. 08.00
ร่วมงานวันดื่มนมโลก (world milk day) ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีมหาสาคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  10.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.30
งานวันแถลงข่าว โครงกรผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสกลนครเพื่อสร้าง ชุมชนมั่นคงและเข้มแข็ง ปี 2554 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
2 มิ.ย. 10.00
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
3 มิ.ย. 09.30
อบรมแนวทางการควบคุมภายในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับ ผู้บริหาร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 54
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6-7 มิ.ย.  
อบรม web online สำหรับส่วนราชการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
7 มิ.ย. 07.30-
09.00
หารือ "Morning Brief" ครั้งที่ 28 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  09.00
อบรมสัมมนา "โครงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมและ เหมืองแร่จังหวัดสกลนคร" ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมหนองหาร ดิ แอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมหารือการประกอบการคอกสุนัขเพื่อจำหน่าย ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
7-8มิ.ย  
คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
8 มิ.ย. 10.00
ประชุมโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
9 มิ.ย.  
สัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก " World Accreditation day"  ณ Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.
  09.30
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเีกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมจังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลัึงจังหวัดสกลนคร
10มิ.ย. 08.00
สัมมนาเรื่อง "รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ณ ห้องอุดรแกรนด์ โรงแรมบ้านเชียง โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
10-11
มิ.ย
 
อบรมสัมมนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศและการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก จังหวัดสกลนคร
13มิ.ย. 13.30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2554 ณ ห้องพระธาตุเ้ชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
13-15
มิ.ย.
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น  ณ โรงแรมแก่นอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
14มิ.ย. 07.00
หารือ "Morning Brief"  ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรวมพลเสมา อาคารนิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
  13.30
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร  ณ  ห้องประชุมเทสรังสี  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
15มิ.ย. 09.00
ประชุมรับนโยบายด้านการผสมเทียม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
16มิ.ย.  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา อำเภอภูพาน
  08.30
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจในงานหนังสือราชการ งานการเงินและบัญชีของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมแวร์ซายส์
โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร
  10.00
ประชุมคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมพัฒนา ชาติไทยจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2554
ณ ห้องอาจาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล(VDO Conference)เรื่องการชำแหละำไก่   ณ ห้องประชุมสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ขอนแก่น
17มิ.ย.  
ต้อนรับคณะผู้แทนเจ้าแขวงคำม้วน สปป.ลาว ศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
20 มิ.ย. 07.00
เฝ้ารับผู้แทนพระองค์ฯ ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง”  ในกิจกรรม ชื่อ “ MOL–OSP Road to University 2011" ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมทำข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร์
  10.00
ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
21มิ.ย. 09.00
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปลูกสร้างสวนยาง"   ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
21-25
มิ.ย.
 
พิธีเปิดงานและเยี่ยมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร
22มิ.ย. 09.30
รับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืื่องสกลนคร พ.ศ. 2554 และร่วมลงนามการส่งมอบการถ่ายดอนภารกิจ
ด้านการผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลางกลางจังหวัดสกลนคร
23มิ.ย.  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา   ณ อำเภอกุดบาก
  13.30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร (ศจพ.จ.สน.)
ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
24มิ.ย. 13.30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว"ชิงถ้วยพระราชทาน"จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
25มิ.ย 15.29
ร่วมพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
26มิ.ย.  
ตรวจติดตามการให้การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 เขตที่ 3
28มิ.ย.  
ส่งมอบโค โครงการ ธคก. จำนวน 150 ตัว อำเภอสว่างแดนดิน
  10.00
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต   ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 

10.00

ประชุม "การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) สาขาเกษตรกรรม" ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
  13.10
ร่วมถวายการต้อนรับ-ส่ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระัสัีังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัด สกลนคร (หมวด 4) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
29มิ.ย. 09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนครประจำเดือนมิถุนายน 2554 (ครั้งที่6/2554) ณ ห้องประชุมพระูธาตุเชิงชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำ เดือนมิถุนายน 2554 (6/2554) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน พฤษภาคม 2554
3 พ.ค.
08.30
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดสกลนคร ปีจำปี 2554 ณ ห้องเปรมปรีดา โรงแรมเอ็มเจเดอะมาสติค สกลนคร
  09.00
ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
5 พ.ค. 07.00

ร่วมรัฐพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  08.30
พิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6 พ.ค.
 
ร่วมวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 69 ปี ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร
  08.30
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุสาหกรรมระดับจังหวัด
ณ โรงแรม เอ็ม.เจ เดอะมาเจสติค สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
  16.00
ร่วมแถลงข่าวเทศกาลวิสาขบูชาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554 ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
7 พ.ค.
09.39
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี   ณ  วัดสังข์ทองวนาราม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
9 พ.ค. 09.30
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย" ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่างฯ ณ ห้องภูริทัตโตชั้น 3 ศ าลากลางจังหวัดสกลนคร
9-12 พ.ค.
 
สัมมนา "การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ณ วัฒนาวิเลจรีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10 พ.ค.  
จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
ทีปังกร รัศมีโชติ ( 29 เมษายน 2554 ) ณ สนามที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
11 พ.ค.
08.00
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ณ โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บ้านป่ารักน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน
   
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา  ณ บ้านป่ารักน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
  14.00
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนำ้เพื่อการเกษตรฯ ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
12 พ.ค. 08.00
ร่วมงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2554" จังหวัดสกลนคร ณ ห้างบิ๊กซี สาขาสกลนคร
  15.00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุมอุตตะโม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
17 พ.ค.  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
18 พ.ค. 10.00
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ณ ห้องประชุมสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
19 พ.ค. 13.00
การฟังการบรรยายทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ครั้งที่ 3/2554 เรื่อง บทบาทและผลกระทบต่อประเทศไทยในด้าน การค้าโลก ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม
ชั้น 4 ศาลากลางจังวหวัดสกลนคร
21 พ.ค. 07.00
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี  ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี (บริเวณปติมากรรมหนองหารหลวง)
  14.00
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ สนามบินค่ายกฤษสีวะรา
22 พ.ค. 12.00
รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ รร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ อ.ภูพาน
24 พ.ค. 09.00
ประชุม "โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรฯ"   ณ ห้องประชุมอินทนิล ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
25 พ.ค. 08.00
พิธีวางศิลาฤกษ์และตั้งศาลพระภูมิ (บริัษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด) ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 บ้านโพนปลาไหล อ.เต่างอย
  08.30
ประชุมชี้แจงการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญประจำปี 2554 สัญจร   ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
26 พ.ค.
 
พิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเปิดศูนย์เรียนรู้รวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทย ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้รวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทย บ.ใหม่หนองผือ หมู่ื 8 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว
  08.30
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมพิจารณาข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคณะกรรมาธิการอนุมัติงบประมาณ 2555 และพิจารณาข้อมูลจัดทำโครงการ/งบประมาณ ปี 2556 ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
27 พ.ค. 10.00
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็น อชก. ส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
30 พ.ค. 09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนครประจำเดือนพฤษภาคม 2554(ครั้งที่ 5/2554) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  13.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำ เดือนพฤษภาคม 2554 (5/2554) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน เมษายน 2554
1
เม.ย.
09.00
ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2554 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง ชั้นตรี) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3
เม.ย.
11.00
พิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง ณ บริเวณทุ่งนาบ้านบะทอง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เป็นประธานในพิธีเปิด
4 เม.ย.
13.30
ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
5
เม.ย.
09.00
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล) ติดตามงาน"Visit Day - My Little Farm จังหวัดสกลนคร"ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
 
09.00
ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร" พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 
09.30
ประชุมหน้าหน้าส่วราชการสัญจร และประชุม conference ณ ห้องประชุมสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
 
10.00
ประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการจัดเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 
10.30
ประชุมคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริตาม พระราชเสาวนีย์ โครงการพระราชดำริ และโครงการขยายผลการศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด สกลนคร  ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัด
6
เม.ย.
07.00
ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องใ"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาวงศ์" ประจำปี 2554 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร (แต่งกายชุดปกติขาว)
8
เม.ย.
09.00
พิธีเปิดงาน "เปิดบาน เปิดท่อน้ำ" โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2554 ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 9 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 
09.30
ประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 
14.00
รับฟังบรรยายสรุปศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพังโคน ณ ที่ว่าการอำเภอพังโคน
 
15.30
รับฟังบรรยายสรุปศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภออากาศอำนวย ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
11 เม.ย.
รับนโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
 
08.30
ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
 
รับ-ส่ง เสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิด
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ณ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
11-17 เม.ย.
ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน (7 วันอัตราย) จังหวัดสกลนคร
12 เม.ย.
08.30
ร่วมโครงการสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด เสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554 ณ วัดป่าสุทธาวาส
 
14.00
ร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2554 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
15 เม.ย.
14.00
ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
18 เม.ย.
16.00

รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์โบราณ และทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
เหรียญพระครูพิพัฒนสิริคุณ (คำไหล ปริสุทโธ) ณ ท่าอากาศยานสกลนคร (แต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก)

18-22
เม.ย.
รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
19 เม.ย.
06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต. สุวรรณคาม ต.สุวรรณคาม อ. นิคมน้ำอูน
20 เม.ย.
06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดโพธิไพศาล ต.โพธิไพศาล อ. กุสุมาลย์
21 เม.ย.
06.00

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองผือ ต.นาแก้ว อ. โพนนาแก้ว

22 เม.ย.
06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 11 ศาลาประชาคมบ้านโพนใหม่ ต.บ้านเหล่า อ. เจริญศิลป์
 
08.30
อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินและการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ สำหรับปรานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี ทางการเกษตร ปี 2554
ณ หอประชุม รร. ธาตุนารายวิทยา อ.เมือง
23 เม.ย.
ประชุมสัมมนาโครงการรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไทองค์ราชัน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
24
เม.ย.

รับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถดิน ตึกวิเวกอาศรม กุฏิดินตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง
ณ วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม บ.ห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ

25 เม.ย.
07.00
ร่วมรัฐพิธีเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2554 ณ ลานรวมใจไทสกล
26 เม.ย.
06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 2 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ต.วัฒนา อ.ส่องดาว
 
07.00
สภากาแฟ พบพบปะสานสัมพันธ์ผู้บริหาร ณ ลานหน้าแฟลตนายสิบ กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดสกลนคร
 
08.00
สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
 
13.30
ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและพิจารณาความเหมาะสมในการให้รางวัลแ่ก่จุดตรวจที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการจุดตรวจดีเด่น
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
27 เม.ย.
06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต. ท่าก้อน ต.ท่าก้อน อ. อากาศอำนวย
 
14.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำ เดือนเมษายน 2554 (4/2554) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 
14.00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
28
เม.ย.
09.00
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2554 (ครั้งที่ 4/2554) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
10.0
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามบินสกลนคร
 
17.30
สภากาแฟ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน มีนาคม 2554
1 มี.ค. 09.30
ประชุมทำความเข้าใจและศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติตามโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัย 100 % ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
2 มี.ค. 13.00
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
  13.30
ประชุมคณะกรรมการจัดงานด้านปศุสัตว์ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
4 มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง
5 มี.ค. 10.00
ร่วมพิธีมอบเงินและเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอพรรณานิคม ( รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นประธานในพิธี)
6 มี.ค. 09.00
ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
7 มี.ค. 09.09
ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์รถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัย  ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
  09.30
จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิต-ธุรกิจฟาร์มไก่งวงระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  13.30
ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2554 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
8 มี.ค. 09.00
พิธีเปิดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต.ม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  18.00
สภากาแฟ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
9 มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต.คำตากล้า อ.คำตากล้า
10มี.ค. 13.30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ปี 2554 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  14.00
ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการประกอบพิธีตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง
11มี.ค. 09.30
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง
  14.00
ประชุมแผนรักษาความสงบเรียบร้อยของ กอ.รมน.จว.สน ณ ห้องประชุม ภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
14มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต. ตาลโกน ต. ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน
  14.00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
14-16
มี.ค.
 
เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ตรวจติดตาม งานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ/โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปี พ.ศ. 2553
15มี.ค. 06.00
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ / โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณ โรงเรียนบ้านนาผาง ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน
  08.00
รับกระบือ จำนวน 25 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านผือ ตำบลนาแก้ว อำเภอโำพนนาแก้ว
  09.00
ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11,13 (นายวิมล จันทรโรทัย)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
  13.00
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ตรวจติดตามงานปศุสัตว์ ตำบล ในพื้นตที่อำเภอเมืองสกลนคร
  14.30
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ตรวจติดตามงานปศุสัตว์ ตำบล ในพื้นตที่อำเภอกุสุมาลย์
16มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต. เต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย
  09.30
ประชุม"โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2554" ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
17มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.หนองกวั่ง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง
  09.00
ประชุมคณะำทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด สกลนคร
  10.00
ประชุมติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ บ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
18มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ
  08.00
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
  08.00
รับกระบือ จำนวน 50 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
19-20มี.ค.  
ต้อนรับคณะศิษย์เก่าเกษตรดงปอ รุ่นที่ 10 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
21มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลกุดไห ต.กุดไห อ.กุดบาก
21-22มี.ค.  
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดจ้างภาครัฐ" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
22มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม
  08.00
รับกระบือ จำนวน 25 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านผือ ตำบลนาแก้ว อำเภอโำพนนาแก้ว
  09.00
เปิดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร มาตรฐานฟาร์มโคนม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จัึงหวัดสกลนคร
  14.00
ประชุมเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เต็มศัยกภาพ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
23มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร
  09.00
อบรมอาสาปศุสัตว์ "หลักสูตรทบทวนอาสาปศุสัตว์" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  09.00
ประชุมหารือและเตรียมความพร้อม กิจกรรมยุวเกษตรกร "Visit Day My Little Farm ปี 2 " ณ ห้องประชุมอาจาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
24มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรงเรียนบ้านตาดภูวง หมู่ที่ 3,10,14,16  ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ
  09.30
ประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังษี ศาลางกลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
  10.00
ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้าตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
25มี.ค. 06.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต.หนองสนม อ.วานรนิวาส
  08.00
รับกระบือ จำนวน 25 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านผือ ตำบลนาแก้ว อำเภอโำพนนาแก้ว
27-28
มี.ค.
 
ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์) ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
28 มี.ค. 09.00
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตและการจัดการให้อาหารโคนม" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
  09.00
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย
29มี.ค. 09.00
ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  09.00
ต้อนรับอธิบดีกรมหม่อนไหม (นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ) ตรวจติดตามงานโครงการของศูนย์หม่อนไหมณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
  09.00
ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "มหกรรมโค-กระบือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 11" ณ รร.โพธิ์ไทรวิทยา ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ. มุกดาหาร
  09.00
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตและการจัดการให้อาหารโคนม" ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
  13.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/2554 ณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  15.00
ประชุมปฏิบัติการทุกภาคส่วน รวมใจต้านภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2554 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
30 มี.ค. 09.00
ร่วมพิธีสืบชะตาหนองหารประสานเสวนา ณ ศาลาเอนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  09.00
ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม พระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
30-31  
ร่วมอบรมเกษตรกรหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน ณ อาคารฝึกอบรม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนคร
31 มี.ค. 07.00
ร่วมรัฐพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ( แ่ต่งกายชุดปกติขาว)
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
1 ก.พ.
09.30
ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร (ด้านพืช) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
 
18.00
ร่วมงาน"แฟชั่นผ้าคราม" งานรวมน้ำใจไทสกล ณ เวทีกลาง ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
2 ก.พ.
09.00
เรียนรู้ทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เรื่อง "การคิดเชิงระบบ"  ณ ห้องอาจาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
 
13.30
ประชุมซักซ้อมแผนควบคุมป้องกันไข้หวัดนก ณ ห้องประชุม POC (ห้องผู้ว่าฯ)
 
14.00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
18.00
กรรมการมอบรางวัลประจำร้านกาชาดประจำปี 2554 ณ ซุ้มกาชาด (งานรวมน้ำใจ ไทสกล และงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554 )
3 ก.พ.
07.00
ร่วมทำบุญตักบาตรในงานเทศกาลตรุษไทสากล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2554 ณ ลานคนเมือง อ.เมือง
 
17.00
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษไทสากล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2554   ณ ลานคนเมือง อ.เมือง
4 ก.พ.
08.00
ประชุมชี้แจง "โครงการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกษตรกร ก่อนดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553"
ณ โรงแรมเอ็ม.เจ.เดอะมาเจ็สติค โฮเล อ.เมือง จ. สกลนคร
13.30
พิธีเปิด "โครงการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่นอดำเนินการ เลือกตั้งสมาชิก สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553" ณ โรงแรม เอ็ม.เจ. เดอะมาเจ็สติค
โฮเทล อ.เมือง จ. สกลนคร โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นประธานในพิธี
 
14.30
ร่วมประกวดหมู่บ้านเพิ่มศักยภาพการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  ณ บ้านหนองปลาตอง ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์
5 ก.พ.
14.00
เปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นประธานในพิธี
6-9 ก.พ
 
งานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 30 บริเวณสนามหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์
7 ก.พ.
09.30
ประชุมหารือและพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติพร้อมทำความเข้าใจ โครงการปีแห่ง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจ็สติส
ห้องศรีสกล อ. เมือง จ. สกลนคร
 
19.00
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวพระอภิธรรมศพหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป ณ วัดป่าประทีป บุญญาราม บ.เซือม ต. โพนแพง อ.อากาศอำนวย
8 ก.พ.
07.30
ร่วมหารือ "Morning Brief" ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
09.00
ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 30 ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์
 
14.30
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ พลเรือนสามัญ จังหวัดสกลนคร รอบที่ 1(ระหว่าง 1ตุลาคม
ถึง 31 มีนาคม) ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
15.00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น3 ศาลา กลางจังหวัดสกลนคร
 
18.30
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
8-9 ก.พ.
 
เจาะเลือดโค อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
9 ก.พ.
14.00
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2553 ณ ห้องอาจาโร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
15.00
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
10 ก.พ.
07.00
ร่วมสภากาแฟ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสกลนคร
10-11 ก.พ.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร
11 ก.พ.
 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านวังชมพู หมู่ที่ 11 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
13 ก.พ.
09.00
ตรวจติดตามงานหน่วยเลือกตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
 
12.00
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อ.เมือง , โคกศรีสุพรรณ ,กุสุมาลย์
 
16.00
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาวิจัยดูงานจากประเทศฝรั่งเศส ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชุมชนหนองหาร)
15 ก.พ.
09.30
เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ โคขุน กลุ่มจังหวัด ปี 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง
16 ก.พ.
08.30
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา จากการบริหาร ทรัพยากรบุคล (โครงการ กกจ. สัญจร) ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัด หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
 
09.00
ร่วมปลูกหม่อน รับประทานผล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง
 
09.30
เปิดอบรมมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
 
14.00
ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องเทสรังษี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
17 ก.พ.
13.00
คณะผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามงานกิจกรรมพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ศูนนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 
14.00
ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา (พิจารณาร่างกำหนการจัดกิจกรรม) ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนครน
 
14.00
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
18 ก.พ.
07.00
ทำบุญตักบาตร ตามกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานคนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 
18.30
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา(เวียนเทียน) ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 
20.00
ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
19 ก.พ.
 
พิธีเปิดรณรงค์ไถกลบตอซัง พื้นที่อำเภอพรรณานิคม โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เป็นประธานในพิธี
 
15.30
ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าปทีปปุญญาราม ต.บ้านเซือม อ.อากาศอำนวย จ. สกลนคร
21 ก.พ.
13.00
เตรียมการและซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ปี 2554 ณ สโมสรนายทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร
 
13.30
ร่วมเป็นเจ้าภาพพีธีบำเพ็ญกุศล ศพพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
22 ก.พ.
08.30
ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2554 ณ ห้องมรกต โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
 
09.00
ร่วมฝึกปฏิบัติการจริง แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก/ ไข้หวัดใหญ่ ปี 2554 ณ สโมสรนายทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร
24-25
ก.พ.
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ครั้งที่ 5 และ การบริหาร จัดการด้านการเงินและการคลังการพัสดุสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 10
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
25ก.พ.
09.30
ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
13.00
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
27ก.พ.-
1 มี.ค.
 
ประชุมโครงการ "คนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ กรมปศุสัตว์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ " ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น
28 ก.พ.
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 9 ต.สว่างแดนดินอ.สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
วันที่
เวลา
กิจกรรมงานประจำเดือน มกราคม 2554
1 ม.ค. 07.00
พิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
5 ม.ค. 13.30
พิธีเปิดและรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "จะเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2554
ณ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
6 ม.ค. 09.00
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น (ห้องรามอินทรา 2 ) กรุงเทพฯ
8 ม.ค.  
ร่วมจัดนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
9 ม.ค.  
ต้อนรับคณะเจ้าหนาที่จากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ศึกษาดูงาน ณ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
9-16 ม.ค.  
ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าไทย-ลาว-เวียดนามและอุตสาหกรรมสิ่งทอเทรดแฟร์ 2011 ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง เทศบาลเมือง จังหวัดสกลนคร
10 ม.ค. 09.30
ร่วมพิธีเปิดการประชุมเจรจาการค้า การลงทุน และจับคู่ธุรกิจ(ไทย-ลาว-เวียดนาม) ณ โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติก
  10.00
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
12 ม.ค.  
ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดหนองคาย
13 ม.ค. 09.00
พิธีเปิดงานวิสาหกิจชุมชนพอเพียงสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลนาหม่อง (นางพิมพ์ โถตันคำ ) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
14-17
ม.ค.
 
ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับทราบปัญหาความต้องการแนวทางการพัฒนาข้าวจังหวัดสกลนครและศึกษา
ดูงานข้าวอินทรีย์การพัฒนา ข้าวคุณภาพดี โครงการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิสกลนคร เพื่อสร้างชุมชนมั่นคงและเข้มแข็ง ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี
17-18ม.ค.  
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ สสอ. 4 ครั้งที่ 1/2554 ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
18 ม.ค. 06.30
โครงการปศุสัตว์อำเภอเคลื่อนที่ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการรณรงค์ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ณ บริเวณสวนสาธารณะ
บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  07.30
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2554 ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
19ม.ค.  
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ บริเวณหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ต.หนองลาด อ. วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19-21ม.ค.  
ออกร่วมปฏิบัติงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ จังหวัดมหาสารคาม
21 ม.ค.  
ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2554 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 ม.ค 09.00
ประชุมโครงการพระราชดำริ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
  15.00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ " งานรวมน้ำใจไทสกลและ งานกาชาดจังหวัดสกลนคร" ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
26 ม.ค. 08.00
เปิดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ.นาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว
27 ม.ค. 09.30
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2554 ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
28 ม.ค.  
พิธีเปิดงา"รวมน้ำใจไทสกล และงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554" ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
  09.30
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมระพีสาคริก (อาคาร9) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร
  15.30
เปิดงาน"รวมน้ำใจไทสกลและงานการขาด" ประจำปี 2554 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (ลาน ร. 5)
  18.00
ร่วมประกวดธิดาผ้าคราม "งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี 2554 " ณ บริเวณศูนย์ ราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  Tel.04-2711-756  Fax. 04-2711-756
E-mail : pvlo_sno@dld.go.th แสดงผล 1024 x 768 pixel