งานและโครงการของด่านกักกันสัตว์นครนายก

 

โครงการรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคระบาดสัตว์

พื้นที่เขตปลอดโรคระบาดสัตว์/ซากสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

 1.หลักการและเหตุผล  

            เพื่อทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคระบาดสัตว์/ซากสัตว์เป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคโดยวิธีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเกิดโรคระบาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งสัตว์มีร่างกาย
อ่อนแอ สภาพเอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร และ ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยง
ปศุสัตว์ ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์
์          ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครนายกด่านกักกันสัตว์
นครนายกจะดำเนินการทำความสะอาด  ทำลายเชื้อโรคระบาดสัตว์  โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่จุดตรวจสัตว์/ซากสัตว์ สนามชนไก่
โรงฆ่าสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในการสำรวจเบื้องต้นภายในจังหวัดนครนายก พบว่ามีอยู่ประมาณ 90 จุด
ประกอบกับกรมปศุสัตว์ มีนโยบายในการทำพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ซึ่งด่านกักกันสัตว์นครนายก จึงจำเป็นต้องเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันโดย การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค   

 2.วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทยให้หมดไป
          2.2 เพื่อให้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OIE (office International des Epizooties)
                รับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล 
         2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปศุสัตวและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
         2.4 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านปศุสัตว์ปฎิบัติตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
์               และการเลี้ยงของกรมปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัย
         2.5 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและ
               บุคลากรในการดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ               

  3. พื้นที่ดำเนินการ

          3.1 พื้นที่ในจังหวัดนครนายก        

 4. ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                       
          4.1 ดำเนินการรณรงค์ในเดือนเมษายน 2553-31 ตุลาคม 2553

 5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          5.1 ด่านกักกันสัตว์นครนายก

 6.วิธีดำเนินงาน

6.1 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เห็นชอบโครงการและอนุมัติ 
6.2 ด่านกักกันสัตว์นครนายก ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในโครงการ
6.3 ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับผู้ค้าสัตว์/ซากสัตว์ และผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ภายในจังหวัดนครนายก
6.4 ด่านกักกันสัตว์นครนายก ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่เป้าหมายทุกแห่งภายในจังหวัดนครนายก  
6.5 วิธีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 
      6.5.1 ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อถูกต้องตามวิธีการตามอัตรส่วนตามที่กำหนดไว้ในฉลากข้างขวด ยาฆ่าเชื้อแต่ละชนิด  
      6.5.2 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้เปียกชุ่มทั่วถึงทุกพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้น้ำยาฆ่าเชื้อมีระยะเวลาสัมผัสเชื้อโรคเพียงพอ

 7. งบประมาณ 
         
7.1  จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นเงิน 1,000,000 บาท                                                                                                                      

 8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
         8.1 ออกตรวจสอบภาวะโรค

 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       9.1สามารถลดความเสี่ยง อุบัติการณ์ของการเกิดโรคระบาด
       9.2 เกษตรกรตื่นตัวในการป้องกันโรคในฟาร์มของตนเอง   
       9.3 ลดค่าใช่จ่ายในการรักษาสัตว์ป่วยซึ่งใช้งบประมาณมากกว่าการป้องกัน  
       9.4 ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลผลิตปศุสัตว์ลดลงเนื่องจากเกิดโรคระบาด