1.ขอ Requirement จากประเทศที่จะนำสัตว์เข้าประเทศนั้น
   2.ติดต่อด่านระหว่างประเทศ ประจำท่าออก
   3.ยื่นเอกสารล่วงหน้าย่างน้อย 15 วัน ก่อนนำสัตว์ออก , E - service
   4.เจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์ตรวจสอบโรคสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ ตาม Requirement
   5.ออกหนังสือใบอนุญาตนำสัตว์ออก (ร.9) และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์(Health certificate)
   1.ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน (แบบ ร1/1 , E- service)
   2.กรมปศุสัตว์ออก Input permit และกำหนด Requirement ในการนำเข้าของซากสัตว์
   3.ผู้ขออนุญาตส่ง Import permit ไปยังประเทศต้นทางเพื่อปฏิบัติตาม Requirement   ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
   4.ผู้ขอแจ้งยืนยันการนำเข้าให้เจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์ ณ ด่านระหว่างประเทศประจำท่าเข้า
   5.เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตนำเข้า (ร.6) และออกใบอนุญาตนำเข้า  (ร.7)โดยสินค้าปศุสัตว์ต้องมี (Health certificate) ที่ออกโดยสัตวแพทย์รัฐบาลผู้มีอำนาจ


ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
โทร 042-467307
โทรสาร 042-474070

     
     
     
     
     
www.dld.go.th/qsno_nok
พัฒนาเว็บไซต์โดย ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
E-mail :: qsno_nok@dld.go.th

   ->  พื้นที่รับผิดชอบ
   ->  บทบาทหน้าที่
   ->  ประวัติด่าน
   ->  บุคลากร
   ->  ทำเนียบหัวหน้าด่าน

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สคบ. 
  แบบฟอร์มกองเจ้าหน้าที่
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ไอทีกรมปศุสัตว์
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
เงื่อไขการนำเข้า-ส่งออก


  เว็บไซต์ภายใน
 ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพฯ ทางน้ำ
 ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
 ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
 ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร
 ด่านกักกันสัตว์ตาก
 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
 ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
 ด่านกักกันสัตว์สุราษร์ธานี
 ด่านกักกันสัตว์ตรัง
 ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน
 ด่านกักกันสัตว์สตูล
 ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
 ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว
 ด่านกักกันสัตว์ยะลา
 ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
 ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี