การนิเทศงาน
  คือ กระบวนการติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม ฝึกสอน สังเกตการณ์ กระตุ้น
แก้ไข และส่งเสริมให้บรรดาผู้รับการนิเทศสนใจในงานที่รับผิดชอบและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตให้ดีขึ้น
 
ประโยชน์ของการนิเทศงาน
  1. ช่วยนักบริหารในการบริหารงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของชาติ
2. ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
3. ช่วยนักบริหารในด้านการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนประเมินผลงานตามแผนที่ได้วางไว้
4. ช่วยประเมินความต้องการในการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน
5. ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดมาตรฐานของการทำงานได้อย่างเหมาะสม
6. ช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ได้ผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
8. ช่วยผู้บริหารทราบอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะได้ช่วยแก้ไขหรือให้คำแนะนำได้
9. ช่วยให้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
10. ช่วยกระตุ้นและโน้มน้าวจิตใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัดทั้งเวลา เงิน และแรงงาน
 
หลักการนิเทศงาน
  1. ต้องรู้จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์
2. ต้องรู้นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของงานที่จะนิเทศ
3. ต้องรู้การจัดรูปงานของสถานที่หรือหน่วยงานนั้น ๆ
4. ต้องรู้จักการบริหารและการสั่งการของผู้มีหน้าที่บริหาร
5. ผู้นิเทศต้องมีใจรักในงานที่ตนนิเทศ
6. ต้องรู้หน้าที่ของผู้รับผิดชอบตามสายงาน
7. ต้องรู้ความสามารถ ทักษะ ขวัญกำลังใจ รวมทั้งสภาพของผู้รับการนิเทศ
8. ต้องรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
9. ต้องรู้ผลงานและคุณภาพของงานของผู้รับการนิเทศ
10. ต้องรู้ว่ามีสภาพแวดล้อมอีกหลายประการที่จะช่วยให้การนิเทศบรรลุความสำเร็จตามประสงค
 
วิธีการนิเทศงาน
  1. นิเทศงานเป็นทีม (Team Supervision)
2. นิเทศงานลักษณะไขว้ (Cross Supervision)
3. นิเทศงานเป็นกลุ่ม (Group Supervision)
 
เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการนิเทศงาน
  1. ควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกันเองเสียก่อน โดยเฉพาะการนิเทศงานครั้งแรก อาจทำได้โดยพูดคุย
ไต่ถามทุกข์สุขของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่พอไปถึงก็ลงมือนิเทศงานกันเลยทีเดียว
2. ควรรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
3. ผู้นิเทศงานพึงระลึกเสมอว่า ตนคือสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
ถ้าไม่อาจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรจะนำอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ กลับไปหารือผู้บังคับบัญชา
ดังนั้นผู้นิเทศงานจึงไม่ควรแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจโดยเต็มที่ว่า
ตนจะเป็นผู้ขจัดปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้
4. เมื่อพบความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฎิบัติงาน ผู้นิเทศไม่ควรตำหนิติเตียนด้วยตนเอง
เพราะไม่ใช่หน้าที่ของตน แต่ควรหาวิธีละมุนละม่อมแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ
และเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดนั้นแล้ว ก็ถือว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติงานโดยถูกต้อง
5. ผู้นิเทศงานอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการนิเทศ เช่น ยั่วยุให้มีกำลังใจทำงาน ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ เป็นครูช่วยสอนงาน หรือสนับสนุนตามโอกาสสมควร
เช่น ช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ