สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอละ 1 แห่ง ในปี 2554

                                  
                                   องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) ได้กำหนดเป้าหมายให้ทุก
                  
                   ภูมิภาคของโลกกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นภายในปี 2563 และประเทศไทยโดย กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรคและ

                   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการลงนามร่วมกัน(MOU) และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์การสร้าง
                             
                   พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการ ให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

                    (Rabies Free Area)ในพ.ศ.2563ซึ่งในเบื้องต้นมีการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่ระดับเขต  เมื่อวันที่

                    26-27 มกราคม 2554ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

                    ณ โรงแรมจอมสุรางค์ จ.นครราชสีมา และระดับอำเภอเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554                                    
                    

เป้าหมายการสร้างพื้นที่ปลอดโรค ปี 2554

สร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งเขต มากกว่าหรือเท่ากับ 171 แห่ง
ร้อยละ 80 ของตำบลในแต่ละจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมโรคระดับ B (~ 1,217 ตำบล)

พื้นที่
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
รวม
อำเภอ
16
32
23
17
22
20
9
25
7
171
ตำบล
124
289
189
159
206
193
79
219
56
1,514
ปี 2554
ปลอดโรค
16
32
23
17
22
20
9
25
7
171
ระดับ B
100
232
152
128
165
155
64
176
45
1,217

เกณฑ์การประเมิน และ ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ตัวชี้วัด
พื้นที่ปลอดโรค
พื้นที่ควบคุมโรค
A
B
C
โรคในคน
มีผู้เสียชีวิต / ไม่มี

ไม่มีผู้เสียชีวิต ทุกรายที่สงสัย
ต้องส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัย

มีผู้เสียชีวิตและส่งห้องปฏิบัติการ
เพื่อตรวจวินิจฉัย ทุกราย

โรคในสัตว์
พบเชื้อ /ไม่พบ
ไม่พบเชื้อในสัตว์ 2 ปีต่อเนื่อง ในแต่ละระดับ
สุ่ม 0.01 ของจำนวนสัตว์ในพื้นที่ตรวจ
กักตัวที่สงสัย / กัดคน 10วัน
ตรวจพบเชื้อในสัตว์
กักทุกตัวที่กัดคน
การฉีดวัคซีนในสัตว์
ร้อยละของสุนัขที่ได้ฉีดวัคซีน
100
> 80
= 80
< 80
การควบคุม
จำนวนสัตว์
ร้อยละสุนัขที่ได้จดทะเบียน
จดทะเบียน
ทุกตัว
จดทะเบียนมากกว่า 80%

จดทะเบียน

เท่ากับ 80%

จดทะเบียนน้อยกว่า80%
สุนัขไม่มีเจ้าของ
มีเจ้าของ 100%
มีสุนัขจรจัด
เฝ้าระวังการ เคลื่อนย้าย

มีการควบคุมสุนัข เข้า-ออก

ไม่มี

การควบคุมป้องกันโรค  ตามแผนยุทธศาสตร์

ร้อยละความสำเร็จครอบคลุม ตามแผน ยุทธศาสตร์

100
> 80
= 80
< 80


การจัดระดับพื้นที่


             พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า : Rabies Free Area คือ พื้นที่ที่ไม่ปรากฎโรคทั้งในคนและในสัตว์ทุกชนิด
                                                   ตลอดระยะเวลา 2 ปี มีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง                                                    และมีมาตรการควบคุมการนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่ี่  อย่างมีประสิทธิภาพ

           พื้นที่ควบคุมโรค ระดับ A   คือ ไม่มีรายงานโรคในคนและในสัตว์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี                                                              

           พื้นที่ควบคุมโรค ระดับ B   คือ ไม่มีรายงานโรคในคนตลอดระยะเวลา 2 ปี แต่ยังพบ รายงานในสัตว์

           พื้นที่ควบคุมโรค ระดับ C   คือ ยังมีรายงานโรคในคนและในสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค


ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการและบูรณาการ
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                  
เช่่น  
• แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
            • ทำแผน/โครงการฯ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            • ประชุม ถ่ายทอดแผน แก่เจ้าหน้าที่ เครือข่ายในทุกระดับ
            • เสนอให้มีการออกข้อบังคับ /เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อช่วยในการควบคุมโรค          
            • ทำแผนติดตาม ประเมินผล


ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมโรค

เช่น   • แนะนำ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและแนวคิด                 
                   / ขั้นตอนในการดำเนินงาน
               • ถ่ายทอด ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               • ออกข้อบังคับ /เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อช่วยในการควบคุมโรค


ยุทธศาสตร์ที่ 3
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฯในคนและในสัตว์


เช่น     • ทำโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัว
               • โครงการ/แผนสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขที่อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป                      
               • ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขโดยฉีดยาคุม ทำหมัน
               • บริหารจัดการสุนัขไม่มีเจ้าของ โดยให้มีผู้รับผิดชอบแทน
               • การนำสุนัขเข้ามาในพื้นที่ต้องขออนุญาต/แจ้งต่อผู้ที่อปท.มอบหมาย
               • ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลี้ยงสุนัขที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคทั้งในสัตว์และในคน
               • มีแผนส่งสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตรวจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและประชาชน


เช่น   • จัดตั้งกรรมการ องค์กรชุมชน ทำแผนดำเนินการ
               • ประชาสัมพันธ ให้์สุขศึกษา และตระหนัก รักชีวิต
               • สร้างแรงจูงใจ มีของแถม รางวัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างความรู้้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกัน
ควบคุมโรค


เช่น   • สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
               • อบรมให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย

 

สรุป

    • จังหวัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดกำจัดโรค (ปี 53 นำร่อง จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานี)

    • อำเภอประสาน สาธารณสุข และท้องถิ่น ตั้งคณะกรรมการฯทำแผน /โครงการ ดำเนินงานฯ

    • จังหวัด/อำเภอ ประเมินทุกตำบล เป็นพื้นที่ระดับใดบ้างตามหลักเกณฑ์ เก็บเป็นฐานข้อมูล       และแจ้งผลการประเมินฯ และสรุปพื้นที่ที่ต้องพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย
      (ปลอดโรค และระดับ B) ส่ง สสอ.3 ภายใน 15 มีค.2554       
 
    • อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนาและยกระดับพื้นที่
               
       หรือรักษาสถานภาพ
ตามเกณฑ์การประเมิน

 

รายงานโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
ปี 2552
ปี 2553
ที่
เดือน
ชนิดสัตว์
ที่อยู่
ที่
เดือน
ชนิดสัตว์
ที่อยู่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
กุมภาพันธ์
สุนัข
9
คอโค
เมือง
สุรินทร์
1
มกราคม
สุนัข
7
นาคาย
ตาลสุม
อุบลราชธานี
2
พฤษภาคม
สุนัข
13
หนองบัวอี
พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธาน
2
กุมภาพันธ์
สุนัข
4
เหล่าแดง
ดอนมดแดง
อุบลราชธานี
3
สิงหาคม
สุนัข
8
สะพุง
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
3
มีนาคม
แมว
7
ตาดทอง
เมือง
ยโสธร
4
สิงหาคม
สุนัข
2
ตูม
ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
4
มีนาคม
สุนัข
-
ในเมือง
เมือง
อุบลราชธานี
5
สิงหาคม
กระบือ
2
ตูม
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
5
เมษายน
สุนัข
4
โพธิ์ศร
พิบูรมังสาหาร
อุบลราชธานี
6
สิงหาคม
แมว
-
สตึก
สตึก
บุรีรัมย์
6
พฤษภาคม
โค
8
โคกกลาง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
7
กันยายน
สุนัข
14
เหล่าแดง
ดอนมดแดง
อุบลราชธานี
7
พฤษภาคม
สุนัข
2
เมืองศรีไค
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
8
ตุลาคม
สุนัข
11
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
8
มิถุนายน
สุนัข
14
ตาเบา
สังขะ
สุรินทร์
9
ธันวาคม
สุนัข
2
จิกเทิง
ตาลสุม
อุบลราชธานี
9
กรกฏาคม
สุนัข
7
รัตนวารี
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
10
ไม่ทราบเดือน
สุนัข
โนนไทย
นครราชสีมา
10
กรกฏาคม
สุนัข
9
โคกสาร
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
ปี 2554
11
กันยายน
โค
14
กุดลาด
เมือง
อุบลราชธานี
ที่
เดือน
ชนิดสัตว์
ที่อยู่
12
ตุลาคม
สุนัข
-
สะเดา
พลับพลาไชย
บุรีรัมย์
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
13
พฤศจิกายน
โค
6
ไร่สุก
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
1
มกราคม
สุนัข
8
ไร่น้อย
เมือง
อุบลราชธานี
2
มกราคม
สุนัข
8
ไร่น้อย
เมือง
อุบลราชธานี
3
กุมภาพันธ์
สุนัข
-
หัวงัว
สนม
สุรินทร์
แผนการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2554
กิจกรรม                                                                                                                                             เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายฯ มอบรางวัล MOPH 53                  
2.นำเสนอความคาดหวัง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์การประเมิน ให้กับจังหวัด  
                 
3. จังหวัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดกำจัดโรค (ปี๕๓ นำร่อง ๒จ.)
                 
4. อำเภอประสาน สาธารณสุข และท้องถิ่น ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
                 

5. จังหวัด/อำเภอประเมินทุกตำบลตามหลักเกณฑ์ เป็นฐานข้อมูล และแจ้งผลการประเมินฯ
     
รวมทั้งสรุปพื้นที่ที่ต้องพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย  ส่ง สสอ.3 วันที่15 มีค.2554

                 
6. อำเภอ+อปท ร่วม พัฒนา และยกระดับพื้นที่หรือรักษาสถานภาพตามเกณฑ์การประเมิน
     (ตามเป้าหมาย)
                 
7. จังหวัด/สสอ แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดอำเภอ+คัดเลือกพื้นที่ปลอดโรคฯดีเด่น
     ระดับจังหวัดและเขต
                 


โครงการธนาคารโค-กระบือ