ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายพรชัย ชำนาญพูด เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตรวจประเมินระบบการควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและ
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปยัง ( EU ) ....

ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายพรชัย ชำนาญพูด ร่วมงาน " เทศกาลความไทย ครั้งที่ 2"
ณ สนามโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 - 28
ธันวาคม 2555 มีกิจกรรมการประกวดความไทยประเภททั่วไป
....
ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
โดยท่านปศุสัตว์เขต 6 นายพรชัยชำนาญพูด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 09.09 น. นางวิไลพร ฤกษ์สง่า
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 6
ได้ทำพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
....
นายพรชัย ชำนาญพูด ปศุสัตว์เขต 6 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
กับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย วันที่ 28 พ.ย. 2555


     
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เลขที่ 333 หมู่ 8 ต.ท่าทอง ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055- 227598     โทรสาร 055-227597    www.dld.go.th/region6   คณะกรรมการ เว็บไซด์