ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๑๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดย
ช่วงเช้า เริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๑๙ รูป ในเวลา ๗.๐๐ น.
ช่วงเย็น ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
รายละเอียดหนังสือเชิญ กำหนดการงานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมทั้งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ ดาวน์โหลดที่นี่ ทั้งนี้ กรุณาส่งโทรสารแบบตอบรับกลับมาที่สำนักงานเลขานุการกรม หมายเลข ๐๒ ๖๕๓ ๔๙๐๘ และส่งธนาณัติในนาม คุณชไมพร อันทอง สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์็ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒