พันธุ์ประวัติ
 การเลี้ยงไก่ระยะต่างๆ
   ไก่เล็กอายุ 1-6 สัปดาห์
   ไก่อายุ7-14 สัปดาห์
   ไก่สาว15-20 สัปดาห์
   ไก่พ่อแม่พันธุ์21-72 สัปดาห์
 การผสมพันธุ์ไก่
 การฟักไข่ไก่
 การเจริญเติบโตและคุณภาพซากไก
 ต้นทุนการผลิตลูกไก่
 โรคและการรักษาโรค
 
 
 
 
 
 
 
    ต้นทุนการผลิตลูกไก่เนื้อพื้นเมือง 3 สายพันธุ์

          ต้นทุนการผลิตลูกไก่แรกเกิด และต้นทุนขุนไก่เนื้อพื้นเมืองโดยประมาณแสดงไว้ใน ตารางที่ 8 ต้นทุนการผลิตลูกไก่แรกเกิดเฉลี่ยตัวละ 5.00 บาท เป็นต้นทุนที่ไม่ได้บวกกำไร และค่าขนส่ง แต่ได้รวมค่าแรงงานของตนเองไว้แล้ว โดยคำนวณมาจากค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 180 บาทเลี้ยงไก่ 365 วัน คนหนึ่งๆ เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ 1000 ตัว เฉลี่ยตัวละ 65 บาท นอกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ จะมีเพิ่มเติมจากนี้ก็เฉพาะราคาอาหารสัตว์เปลี่ยนไปเท่านั้น ดังนั้นถ้าผลิตลูกไก่ไว้เลี้ยงเองน่าจะลดต้นทุนค่าพันธุ์ได้เพราะถ้าซื้อจากท้องตลาดราคาประมาณ 10-15 บาท เป็นอย่างต่ำ เกษตรกรเพียงแต่ฝึกวิธีเลี้ยงเพาะพ่อแม่พันธุ์ 3 สาย วิธีฟักไข่และการสร้างตู้ฟักไข่ขึ้นมาใช้เอง โดยใช้เทคนิกของกรมปศุสัตว์ สำหรับต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ 3 สายส่งตลาด เฉลี่ยต้นทุนต่อตัวเท่ากับ 51.33 บาท เฉลี่ยต่อกิโลกรัมน้ำหนักไก่เท่ากับ 28.52 บาท ดังนั้นการขายไก่มีชีวิตราคาจึงไม่ควรต่ำกว่า 28.52 บาท/ก.ก. แต่ปัจจุบันราคาไก่ 3 สายอยู่ระหว่าง กิโลกรัมละ 40-45 บาท จุดขายของไก่พันธุ์นี้คือ เนื้อไก่ที่มีรสชาดอร่อย และกลิ่นไม่ต่างกับไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ เจริญเติบโตเร็วและสามารถผลิตลูกไก่ได้เองด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป

ตารางที่ 12  แสดงต้นทุนการผลิตไก่เนื้อพื้นเมือง 3 สาย และต้นทุนการเลี้ยงแต่แรกเกิด ถึง อายุ 16 สัปดาห

1. ต้นทุนการผลิตลูกไก่ 3 สายพันธุ์
  1.1 ค่าพ่อแม่พันธุ์อายุแรกเกิด ตัวละ
1.2 อาหารผสมจาก 1-20 สัปดาห์ 11 ก.ก.ๆ ละ 8 บาท
1.3 อาหารผสม อายุ 21-72 สัปดาห์ วันละ 120 กรัม/ตัว
     รวม 43.68 ก.ก.ๆ ละ 8 บาท
1.4 ค่ายา-วัคซีน ตัวละ
1.5 ค่าแรงงาน/ตัว
1.6 ค่าอุปกรณ์ - โรงเรือน
1.7 ค่าดำเนินงานและฟักไข่
12
88

349
65
65
35
186
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
   รวม
ผลิตลูกไก่ได้
เฉลี่ยต้นทุนลูกไก่
800
160
5.00
บาท/แม่
ตัว/แม่
บาท/ตัว
2. ต้นทุนขุนไก่เนื้อพื้นเมือง 3 สาย น้ำหนัก 1.8 ก.ก.
  2.1 ค่าลูกไก่ 3 สายเลือด ตัวละ
2.2 ค่าอาหารผสม
     0-6 สัปดาห์ 0.99 ก.ก.ๆ ละ 8.50 บาท
     6-14 สัปดาห์ 3.23 ก.ก.ๆ ละ 7.50 บาท
     15-16 สัปดาห์ 1.02 ก.ก.ๆ ละ 7.00 บาท
6.00

8.41
24.22
7.14
บาท

บาท
บาท
บาท
3. ค่าแรงงานตัวละ
4. ค่ายา-วัคซีน ตัวละ
5. โรงเรือน - อุปกรณ์ ตัวละ
6. น้ำ - ไฟ ตัวละ
7. ค่าเสียโอกาสเงินทุน ตัวละ
1.50
1.50
1.08
0.58
0.90
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
   รวม ต้นทุน ตัวละ
เฉลี่ย                   51.33 /1.8 =
51.33
28.52
บาท
บาท/ก.ก.