ตารางการทำวัคซีนป้องกันโรคสำหรับสุกรพันธุ์
อายุสุกร
ชนิดของวัคซีน
ขนาดและวิธีใช้
หมายเหตุ
6 สัปดาห์
อหิวาต์สุกร
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อตัวละ 1 ซีซี. ต่อไปให้ฉีดวัคซีนป้องกันทุก ๆ 6 เดือน และเมื่อละลายวัคซีนแล้ว ใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
7 สัปดาห์
ปากและเท้าเปื่อย
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ต่อไปให้ฉีดวัคซีนป้องกันทุก ๆ 4 เดือน