ตารางแสดงน้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารของสุกรขุน
อายุของสุกร
(วัน)
น้ำหนักสุกร
(กิโลกรัม)
อัตราการเจริญเติบโต
(กรัม/วัน)
ประสิทธิภาพ
การใช้อาหารสมทบ
อาหารที่กิน/ตัว/วัน
(กิโลกรัม)
ปริมาณอาหารสมทบ
(กิโลกรัม)
30
6.5
150
-
0.30
0.4
42
9.0
330
1.5
0.50
5.0
60
15.0
500
1.6
1.0
15.0
70
22.0
600
1.8
1.4
27.0
82
30.0
650
2.2
1.5
45.0
94
40.0
700
2.3
2.0
67.0
106
50.0
720
2.3
2.2
90.0
120
60.0
750
2.4
2.4
125
133
70.0
780
2.5
2.6
155
145
80.0
800
2.6
2.8
190
158
90.0
800
30.
3.0
225
170
100.0
800
3.0
3.0
260