Home    หน้าหลัก     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ตัวอย่างสูตรอาหารไก่ไข่ระยะต่างๆ
ตารางที่ 5 สูตรอาหารสำหรับไก่ไข่เล็ก (อายุแรกเกิด - 6สัปดาห์)
วัตถุดิบอาหารสัตว์
(กิโลกรัม)
ราคา
(บาท/กก.)
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
ปลายข้าว
ข้าวโพดป่น
มันเส้น
รำละเอียด
กากถั่วเหลือง
กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ปลาป่น(ชนิด 55%)
เปลือกหอยป่น
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
กรดอะมิโนดีแอล-เมทไธโอนีน
เกลือป่น
พรีมิกซ์ไก่ไข่รุ่น
6.90
5.30
3.60
5.50
13
4.89
19
3.50
15
135
1.50
170
55
-
-
18
19.8
-
5
0.8
0.8
-
0.35
0.25
-
57.7
-
15
20.1
-
5
0.9
0.7
-
0.35
0.25
-
-
49.7
15
28.2
-
5
0.7
0.8
0.05
0.35
0.25
54.2
-
-
15
18.6
5
5
0.8
0.8
-
0.35
0.25
รวม (กิโลกรัม)
100
100
100.05
100
ราคาอาหารผสม (บาท/กิโลกรัม)
8.88
8.01
7.87
8.76
    หมายเหตุ : ราคาอาหารผสมแต่ละสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปจากนี้

ตารางที่ 6 สูตรอาหารสำหรับไก่ไข่รุ่น (อายุ 6-12 สัปดาห์)
วัตถุดิบอาหารสัตว์
(กิโลกรัม)
ราคา
(บาท/กก.)
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
ปลายข้าว
ข้าวโพดป่น
มันเส้น
รำละเอียด
ใบกระถินป่น*
กากถั่วเหลือง
กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ปลาป่น(ชนิด 55%)
เปลือกหอยป่น
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เกลือป่น
พรีมิกซ์ไก่ไข่รุ่น
6.90
5.30
3.60
5.50
3.50
13
4.89
19
3.50
15
1.50
150
57.6
-
-
20
3
12.6
-
5
0.6
0.6
0.35
0.25
-
57.7
-
20
3
12.6
-
5
0.7
0.4
0.35
0.25

-
-
49.5
20
3
20.9
-
5
0.5
0.5
0.35
0.25

50.6
-
-
20
3
9.7
10
5
0.6
0.5
0.35
0.25
รวม (กิโลกรัม)
100
100
100
100
ราคาอาหารผสม (บาท/กิโลกรัม)
8.26
7.32
7.12
7.87
    หมายเหตุ : ราคาอาหารผสมแต่ละสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปจากนี้
                   * ใบกระถินป่นชนิดคุณภาพดีมีเฉพาะส่วนใบล้วนๆ หรือมีก้านอ่อนปนมาด้วยเล็กน้อย

ตารางที่ 7 สูตรอาหารสำหรับไก่ไข่สาว(อายุ 12-18 สัปดาห์)
วัตถุดิบอาหารสัตว์
(กิโลกรัม)
ราคา
(บาท/กก.)
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
ปลายข้าว
ข้าวโพดป่น
มันเส้น
รำละเอียด
ใบกระถินป่น*
กากถั่วเหลือง
กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ปลาป่น(ชนิด 55%)
เปลือกหอยป่น
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เกลือป่น
พรีมิกซ์ไก่ไข่สาว
6.90
5.30
3.60
5.50
3.50
13
4.89
19
3.50
15
1.50
130
52.7
-
-
30
4
8.2
-
3
1
0.5
0.35
0.25
-
57.2
-
25
4
8.8
-
3
1
0.4
0.35
0.25

-
-
49.2
25
4
16.9
-
3
0.8
0.5
0.35
0.25

46.5
-
-
20
4
3
21.6
3
0.9
0.4
0.35
0.25
รวม (กิโลกรัม)
100
100
100
100
ราคาอาหารผสม (บาท/กิโลกรัม)
7.50
6.68
6.49
6.89
   หมายเหตุ : ราคาอาหารผสมแต่ละสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปจากนี้
                   * ใบกระถินป่นชนิดคุณภาพดีมีเฉพาะส่วนใบล้วนๆ หรือมีก้านอ่อนปนมาด้วยเล็กน้อย

ตารางที่ 8 สูตรอาหารสำหรับไก่ไข่สาวก่อนไข่(อายุ 18 สัปดาห์ถึงให้ไข่ฟองแรก)
วัตถุดิบอาหารสัตว์
(กิโลกรัม)
ราคา
(บาท/กก.)
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
ปลายข้าว
ข้าวโพดป่น
มันเส้น
รำละเอียด
ใบกระถินป่น*
กากถั่วเหลือง
กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ปลาป่น(ชนิด 55%)
เปลือกหอยป่น
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เกลือป่น
พรีมิกซ์ไก่ไข่สาว
6.90
5.30
3.60
5.50
3.50
13
4.89
19
3.50
15
1.50
150
44.6
-
-
30
4
13
-
4
3.4
0.4
0.35
0.25
-
53.5
-
20
4
14.1
-
4
3.4
0.4
0.35
0.25

-
-
43.7
23
4
21
-
4
3.2
0.5
0.35
0.25

50.6
-
-
12
3
11
15
4
3.2
0.6
0.35
0.25
รวม (กิโลกรัม)
100
100
100
100
ราคาอาหารผสม (บาท/กิโลกรัม)
7.88
7.22
7.03
7.66
   หมายเหตุ : ราคาอาหารผสมแต่ละสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปจากนี้
                   * ใบกระถินป่นชนิดคุณภาพดีมีเฉพาะส่วนใบล้วนๆ หรือมีก้านอ่อนปนมาด้วยเล็กน้อย

ตารางที่ 9 สูตรอาหารสำหรับแม่ไก่ไข่(ระยะให้ไข่)
วัตถุดิบอาหารสัตว์
(กิโลกรัม)
ราคา
(บาท/กก.)
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
ปลายข้าว
ข้าวโพดป่น
มันเส้น
รำละเอียด
ใบกระถินป่น*
กากถั่วเหลือง
กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ปลาป่น(ชนิด 55%)
เปลือกหอยป่น
น้ำมันพืช/ไขมันสัตว์
กรดอะมิโนดีแอล-เมทไธโอนีน
เกลือป่น
พรีมิกซ์ไก่ไข่
6.90
5.30
3.60
5.50
3.50
13
4.89
19
3.50
27
135
1.50
150
50
-
-
22
4
9.2
-
6
7.1
1
0.1
0.35
0.25
-
50.5
-
20
4
9.8
-
6
7.1
2
0.05
0.35
0.25

-
-
42.3
20
4
18
-
6
7
2
0.1
0.35
0.25

37.6
-
-
15
3
7
18.8
7
6.9
4
0.1
0.35
0.25
รวม (กิโลกรัม)
100
100
100
100
ราคาอาหารผสม (บาท/กิโลกรัม)
8.17
7.56
7.55
8.52
   หมายเหตุ : ราคาอาหารผสมแต่ละสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปจากนี้
                   * ใบกระถินป่นชนิดคุณภาพดีมีเฉพาะส่วนใบล้วนๆ หรือมีก้านอ่อนปนมาด้วยเล็กน้อย

ตารางที่ 10 สูตรอาหารไก่ไข่อย่างง่ายๆ สำหรับเกษตรกรรายย่อย
วัตถุดิบ
ราคา
(บาท/กก.)
ไก่เล็ก
(อายุ3-6สัปดาห์)
ไก่รุ่น
(อายุ6-12สัปดาห์)
ไก่สาว
(อายุ12-20สัปดาห์)
ไก่ไข่
ระยะให้ไข่
ใบกระถินแห้งป่น*
ข้าวโพดป่น *
รำละเอียด
อาหารไก่ไข่เล็ก
อาหารไก่ไข่รุ่น
อาหารไก่ไข่
เปลือกหอยป่น
3.50
5.30
5.50
10.33
10
9.50
-
1 ส่วน
2 ส่วน
1 ส่วน
6 ส่วน
-
-
-
1 ส่วน
2 ส่วน
1 ส่วน
-
6 ส่วน
-
-
1 ส่วน
3 ส่วน
2 ส่วน
-
4 ส่วน
-
-
1 ส่วน
1.5 ส่วน
1.5 ส่วน
-
-
6 ส่วน
วางเสริมให้กิน
รวม
10 ส่วน
10 ส่วน
10 ส่วน
10 ส่วน
ราคาอาหารผสม
(บาท/กิโลกรัม)
8.16
7.26
7.04
7.67
   หมายเหตุ : สูตรอาหารอย่างง่ายนี้จะมีสารอาหารต่ำกว่าความต้องการของไก่เล็กน้อย แต่ค่อนข้างสะดวกสำหรับ
           เกษตรกร
                   * อาจเลือกใช้ใบพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่นที่มีโปรตีนสูงกว่า 20% ขึ้นไปทดแทนได้
                   * อาจเลือกใช้ปลายข้าว หรือข้าวฟ่างทดแทนได้