หน้าหลัก


ระบบการผสมพันธุ์ เป็นการวางแผนการผสมพันธุ์ เพื่อให้ลูกที่เกิดมา มีลักษณะที่ดีกว่าพ่อแม่ ซึ่งสามารถแบ่งระบบการผสมพันธุ์ตามความสัมพันธ์กันได้ ดังนี้ คือ

1. การผสมในพันธุ์เดียวกัน (Straingth Breeding) เป็นการผสมพันธุ์ โดยการผสมสัตว์ซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ผสมโคพันธุ์ขาว - ดำ กับพันธุ์ขาว - ดำ หรือซาฮีวาล กับ ซาฮีวาลเป็นต้น สามารถแบ่งการผสมพันธุ์ออกได้เป็น 2 พวก คือ

- ผสมนอกสายสัมพันธ์ (Out Breeding) เป็นการผสมสัตว์พันธุ์เดียวกัน แต่สัตว์ที่ผสมพันธุ์กันนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กันทางบรรพบุรุษ คือไม่เป็นญาติกัน มีวัตถุประสงค์ในการผสมคือ ป้องกันการเกิดเลือดชิด เพื่อนำลักษณะเด่นนอกฝูงเข้ามาในฝูง และเพื่อให้เกิดลักษณะดีเด่นเกินพ่อแม่ (Vigor)

- ผสมในสายสัมพันธ์ (In Breeding) เป็นการผสมพันธุ์สัตว์ ที่มีความสัมพันธ์ทางบรรพบุรุษกัน คือเป็นญาติกัน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ลักษณะที่ไม่ดีที่แฝงอยู่ในตัวสัตว์แสดงออกมา และเพื่อให้ลักษณะที่ดี แสดงออกมาอย่างเด่นชัด เพื่อสามารถพิจารณาคัดเลือกหรือคัดทิ้งได้ง่าย เพื่อให้เกิดสัตว์พันธุ์แท้ขึ้น เพื่อรักษาลักษณะเด่นของสัตว์ไว้ เพื่อให้ลูกหลานที่เกิดมามีลักษณะสม่ำเสมอกัน แต่การผสมพันธุ์ในลักษณะนี้ มีข้อเสียคือ ทำให้ลักษณะบางประการในตัวสัตว์ลดลง เช่น ความสมบูรณ์พันธุ์ต่ำลง ลูกที่เกิดมามักอ่อนแอและตาย

2. การผสมข้ามระหว่างพันธุ์ (Cross Breeding) เป็นการวางแผนการผสมพันธุ์สัตว์ที่ต่างพันธุ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละพันธุ์มาอยู่ในตัวเดียวกัน เช่น ผสมพันธุ์ขาว - ดำ กับพันธุ์พื้นเมือง เพื่อให้ลูกที่เกิดมาให้นมมากตามพันธุ์ขาว-ดำ และทนต่ออากาศร้อนและโรคตามพันธุ์พื้นเมือง เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 
หน้าหลัก