01

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 -18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุนอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรองนายยกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล 7 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นการสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศระดับดีการบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์)
  3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย
  4. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
  5. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีการเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พื้นที่จังหวัดหนองคาย
  6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
  7. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม(อาสาปศุสัตว์)

 

 

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร