1. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2547
  2. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2550
  3. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2552
  4. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2553
  5. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2554
  6. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2558
  7. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2559
  8. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2560
  9. คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมปศุสัตว์ ปี 2561