25600407 2

  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
  2. แบบฟอร์มคำขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
  3. บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชนและขอบข่ายรายการทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)
  4. เรื่องเดิม (อ้างอิงตาม ที่ กษ ๐๖๑๑/๕๘๒๔ วันที่ ๑๐ เมษา ๒๕๖๐)
  5. แผนที่แสดงที่ตั้งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

ที่มา : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์