บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ...   อ่านรายละเอียด


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ...  

ชื่อ/หน่วยงาน/สถานประกอบการ*
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น*
กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น