-  พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 

ข้อมูล  :  กองนิติการ กรมปศุสัตว์