กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499